Virš Baltijos jūros – didžiausias šiemet Rusijos karinių orlaivių aktyvumas
Bal­ti­jos ša­ly­se oro po­li­ci­jos mi­si­ją vyk­dan­tys NA­TO nai­kin­tu­vai pra­ėju­sią sa­vai­tę še­šis kar­tus ki­lo ly­dė­ti virš Bal­ti­jos jū­ros skri­du­sius Ru­si­jos ka­ri­nius or­lai­vius.

NA­TO lėk­tu­vai ly­dė­jo ru­sų nai­kin­tu­vus, trans­por­to ir vie­ną žval­gy­bi­nį or­lai­vį. Dau­gu­ma jų skri­do su iš­jung­tais au­to­ma­ti­niais at­sa­kik­liais, pir­ma­die­nį pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Nors po Kry­mo anek­si­jos 2014 me­tais oro po­li­ci­jos nai­kin­tu­vai kur kas daž­niau ly­di virš Bal­ti­jos jū­ros skren­dan­čius ru­sų or­lai­vius, šie­met NA­TO lėk­tu­vai nė kar­to ne­ly­dė­jo jų dau­giau nei ke­tu­ris kar­tus per sa­vai­tę.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Ka­ra­liau­čiu­je vy­ko oro gy­ny­bos pra­ty­bos, jo­se da­ly­va­vo nai­kin­tu­vai „Su-27“. Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Jung­ti­nio šta­bo at­sto­vas To­mas Pa­kal­niš­kis BNS ne­ko­men­ta­vo, ar pa­di­dė­jęs ru­sų or­lai­vių ak­ty­vu­mas kaip nors su­si­jęs su šiais mo­ky­mais.

NA­TO oro po­li­ci­jos nai­kin­tu­vai iš vi­so šie­met 24 kar­tus ly­dė­jo Ru­si­jos or­lai­vius.

Per­nai to­kių at­pa­ži­ni­mo ir pa­ly­dė­ji­mo ope­ra­ci­jų bu­vo 110. Prieš dve­jus me­tus NA­TO nai­kin­tu­vai ki­lo apie 160 kar­tų, 2014 me­tais – 140 kar­tų, o 2013 me­tais – 47 kar­tus.

NA­TO ša­lių nai­kin­tu­vai oro po­li­ci­jos mi­si­ją vyk­do iš ba­zių Šiau­liuo­se ir Es­ti­jo­je. Nai­kin­tu­vai pa­pras­tai ke­lia­mi pa­ly­dė­ti Ru­si­jos or­lai­vių, skren­dan­čių virš Bal­ti­jos jū­ros į Ka­ra­liau­čiaus kraš­tą iš že­my­ni­nės Ru­si­jos da­lies ir at­virkš­čiai.