Virš Baltijos dingusio lėktuvo surasti nepavyko
Pra­ėjus be­veik par­ai po to, kai virš Bal­ti­jos jū­ros din­go lie­tu­vių lėk­tu­vas, nė­ra jo­kių ži­nių apie įgu­los ar or­lai­vio li­ki­mą. Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja ža­da at­lik­ti įvy­kio ty­ri­mą.

„Lat­vi­jos sraig­tas­par­nis da­bar nu­tū­pė Pa­lan­go­je pa­si­pil­dy­ti ku­ro, ku­ro pa­si­pil­dys ir ka­ri­nių oro pa­jė­gų lėk­tu­vas - jie skrai­dys to­liau. Lai­vai „šu­kuo­ja“ jū­rą vi­są lai­ką, ta­čiau ne­ras­ta nė jo­kio ma­žiau­sio ob­jek­to“, - sek­ma­die­nio pa­va­ka­re BNS sa­kė Lie­tu­vos ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų at­sto­vas An­ta­nas Bren­cius.

Kaip skelb­ta, klai­pė­die­čių la­kū­nų pi­lo­tuo­to lėk­tu­vo pa­de­da ieš­ko­ti sraig­tas­par­nis iš Lat­vi­jos. Or­lai­vio taip pat ieš­ko Lieu­vos ka­ri­nių oro pa­jė­gų lėk­tu­vas „L 410“, jis žval­go te­ri­to­ri­ją ties Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ri­ba.

Lie­tu­vos ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų Jū­rų gel­bė­ji­mo koor­di­na­vi­mo cen­tras sek­ma­die­nį krei­pė­si pa­gal­bos į ko­le­gas Lat­vi­jo­je, pra­šy­da­mas pa­dė­ti su­ras­ti virš Bal­ti­jos jū­ros din­gu­sį ci­vi­li­nį or­lai­vį.

„Pa­gal­bos pa­pra­šy­ta, nes gel­bė­ji­mo ra­jo­nas per­žen­gė Lat­vi­jos jū­rų gel­bė­ji­mo koor­di­na­vi­mo cen­tro ri­bas. Be to, di­dė­ja vė­jas, kas va­lan­dą pa­ieš­kos ra­jo­nas iš­sip­le­čia po jūr­my­lę“, - yra sa­kęs A.Bren­cius. Ki­tų už­sie­nio vals­ty­bių pa­gal­bos kol kas ne­pra­šo­ma.

A.Bren­cius BNS taip pat sa­kė, kad iš Šve­di­jos gau­tos šios ša­lies ka­ri­nių pa­jė­gų ra­da­rų už­fik­suo­tos koor­di­na­tės pa­tiks­li­no pa­ieš­kos te­ri­to­ri­ją.

„Pir­mi­nė in­for­ma­ci­ja ne­bu­vo to­kia tiks­li, o ga­vus iš Šve­di­jos ko­re­guo­tas pa­ieš­kos ra­jo­nas - dau­giau šiau­rės ry­tus, ar­čiau Lat­vi­jos at­sa­ko­my­bės ra­jo­no“, - BNS sa­kė Lie­tu­vos ka­ri­nių pa­jė­gų at­sto­vas.

Virš Bal­ti­jos jū­ros din­gęs vien­mo­to­ris ci­vi­li­nis or­lai­vis „An-2“ skrai­di­no tik du klai­pė­die­čius la­kū­nus, ke­lei­vių ja­me ne­bu­vo. Or­lai­vy­je tel­pa iki 12 ke­lei­vių, ke­lio­nės me­tu jų ne­bu­vo.

„Klai­pė­dos avia­li­ni­jų“ di­rek­to­rius Vik­to­ras Šiš­niaus­kas BNS sa­kė, kad Len­ki­jo­je pa­ga­min­tas lėk­tu­vas bu­vo nu­pirk­tas Šve­di­jo­je.

„Jis bu­vo ge­ros būk­lės, mes ke­ti­no­me jį pa­nau­do­ti sa­vo reik­mėms“, - sa­kė par­ašiu­ti­nin­kų skrai­di­ni­mo, trą­šų bars­ty­mo, fo­tog­ra­fa­vi­mo ir fil­ma­vi­mo pa­slau­gas tei­kian­čios oro bend­ro­vės va­do­vas.

Pa­sak jo, la­kū­nai skri­do iš Da­ni­jos į Ge­te­bor­gą, skry­dy­je pra­lei­dę pu­san­tros va­lan­dos tei­gė, kad nė­ra jo­kių prob­le­mų. Lėk­tu­vas šeš­ta­die­nį 17.20 val. tu­rė­jo leis­tis Klai­pė­dos ae­rod­ro­me.

Din­gu­siu lėk­tu­vu „An-2“ skri­do du pa­ty­rę la­kū­nai - Adol­fas Ma­čiu­lis ir Al­vy­das Sel­mis­trai­tis. Abiem jiems - per 60 me­tų, jie ore yra pra­lei­dę dau­giau nei 15 tūkst. va­lan­dų.

„Tai pir­mas toks at­ve­jis, kad virš Bal­ti­jos jū­ros ding­tų ci­vi­li­nis or­lai­vis“, - tei­gė V.Šiš­niaus­kas.

Ka­ri­nių oro pa­jė­gų sraig­tas­par­nis „Mi-8“, ku­ris bu­vo pa­ki­lęs sek­ma­die­nio ry­tą, grį­žo į Ne­mir­se­tą.

Kaip pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, šeš­ta­die­nį apie 18 val. Ka­ri­nių oro pa­jė­gų ir bu­dė­to­jai ga­vo Ae­ro­nau­ti­kos gel­bė­ji­mo koor­di­na­vi­mo cen­tro pra­ne­ši­mus apie pra­ras­tą ry­šį su or­lai­viu „An-2“, skri­du­siu virš Bal­ti­jos jū­ros.

Pa­lan­ga „daž­nai neatsiliepia“

Bal­ti­jos jū­ro­je din­gu­sius lie­tu­vius iš Šve­di­jos iš­ly­dė­jęs oro uos­to va­do­vas sa­ko, kad skren­dant iš Ge­te­bor­go į Klai­pė­dą Pa­lan­gos oro uos­tas kar­tais ku­rį lai­ką ne­at­si­liep­da­vo į siun­čia­mus pra­ne­ši­mus.

„Daž­nai bū­da­vo, kad skam­bi­nu ir ne­su­lau­kiu at­sa­ky­mo. Pa­lan­gai kar­tais pri­reik­da­vo daug lai­ko at­si­liep­ti. Ne­ži­nau, ką jie veik­da­vo bokš­te, gal­būt blo­gas ra­di­jo (ry­šys)“, - BNS te­le­fo­nu iš Šve­di­jos sek­ma­die­nį sa­kė Katt­le­ber­go oro uos­to Ge­te­bor­ge va­do­vas Kje­las Bratt­for­sas.

Jis sa­kė pats ne kar­tą skri­dęs iš Ge­te­bor­go į Klai­pė­dą. Pa­sak K.Bratt­for­so, pa­na­šių prob­le­mų su­si­siek­ti su skry­džių va­do­vais Šve­di­jo­je ne­iš­kil­da­vo.

„Taip bū­da­vo prieš še­še­rius sep­ty­ne­rius me­tus. Iš pi­lo­tų pa­na­šias prob­le­mas gir­džiu ir da­bar“, - tei­gė šve­dų pi­lo­tas.

Pa­sak K.Bratt­for­so, lėk­tu­vas An-2, ku­riuo skri­do lie­tu­viai, pa­sku­ti­nį kar­tą bu­vo ti­krin­tas dvi sa­vai­tes prieš skry­dį, o pi­lo­tai bu­vo itin pa­ty­rę, to­dėl ne­ga­lė­jo pa­da­ry­ti klai­dos.

„Du vy­rai su 15 tūkst. va­lan­dų skry­džių pa­tir­ti­mi, An­to­nov-2 skri­dę 40 me­tų ne­da­ro klai­dų. Tu­rė­jo bū­ti rim­tų prob­le­mų. Ne­įsi­vaiz­duo­ju, ko­kios jos. Ga­lė­jo nu­tik­ti tūks­tan­tis skir­tin­gų da­ly­kų“, - kal­bė­jo K.Bratt­for­sas.

At­liks tyrimą

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos pa­da­li­nys tirs įvy­kį, kai šeš­ta­die­nį be ži­nios din­go virš Bal­ti­jos jū­ros iš Ge­te­bur­go į Lie­tu­vą skri­dęs vien­mo­to­ris ci­vi­li­nis lėk­tu­vas su dviem la­kū­nais.

Ty­ri­mas ti­kriau­siai bus pa­ves­tas Or­lai­vių ava­ri­jų ir in­ci­den­tų ty­ri­mo va­do­vui Bro­niui Mer­kiui, BNS in­for­ma­vo Ci­vi­li­nės avia­ci­jos ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Al­vy­das Šums­kas.

„Mes tuo ne­už­sii­mam, mū­sų ki­tos funk­ci­jos. (..) Lat­vi­ja čia ne prie ko, nes bu­vo mū­sų skry­džių val­dy­mo zo­no­je, tai mū­sų te­ri­to­ri­ja. Be to mū­sų re­gis­tro, mū­sų avia­kom­pa­ni­jos lėk­tu­vas, ty­ri­mo ju­ris­dik­ci­ja ten­ka Lie­tu­vai“, - tei­gė A.Šums­kas.

Pa­sak A.Šums­ku, jei­gu or­lai­vis ir bus su­ras­tas ir iš­kel­tas, va­di­na­mų­jų juo­dų­jų dė­žių ja­me ne­bus, nes jų įren­gi­mas to­kio ti­po lėk­tu­vuo­se nė­ra nu­ma­ty­tas, yra tik skry­džio aukš­tį ma­tuo­jan­tis prie­tai­sas. Nors lėk­tu­vas ne­tu­rė­jo juo­dų­jų dė­žių, jis ga­lė­jo skris­ti per Bal­ti­jos jū­rą, net to­kiam skry­džiui ke­lia­mi tik gel­bė­ji­mo įran­gos rei­ka­la­vi­mai.

„Jis tu­rė­jo pil­ną gel­bė­ji­mo įran­gą. Ar ja bu­vo pa­si­nau­do­ta - čia jau ki­tas klau­si­mas“, - sa­kė A.Šums­kas.

Jis sa­kė, kad or­lai­vių ava­ri­jų stan­dar­ti­nės prie­žas­tys yra ke­tu­rios - or­lai­vių ge­di­mas, pi­lo­tų klai­dos, ne­pa­lan­kios me­teo­ro­lo­gi­nės są­ly­gos ir iš­ori­nis po­vei­kis. Jis iš kar­to at­me­tė ver­si­ją, kad pi­lo­tai ga­lė­jo pa­da­ry­ti klai­dų, oro są­ly­gos bu­vo ge­ros.

A.Šums­kas sa­kė kar­tu stu­di­ja­vęs, bai­gęs moks­lus ir skrai­dęs su da­bar din­gu­siu pi­lo­tu Adol­fu Ma­čiu­liu.

„Y­pa­tin­gai pa­ty­ręs, ly­gių Lie­tu­vo­je nė­ra“, - apie ko­le­gą kal­bė­jo Ci­vi­li­nės avia­ci­jos ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas.