Vilnius: proveržis ar bejėgystė
Vil­niaus me­ro Re­mi­gi­jaus Ši­ma­šiaus, iš­rink­to 2015 me­tų ko­vo 15-ąją, ka­den­ci­ja ne­tru­kus per­si­ris į an­trą­ją pu­sę. Pats sos­ti­nės va­do­vas ne­sii­ma ver­tin­ti sa­vo dar­bų, teig­da­mas, kad tai pa­da­ry­ti tu­ri vil­nie­čiai. Sos­ti­nės ta­ry­bos na­riai aiš­ki­na, kad R. Ši­ma­šius bei jo ko­man­da per dve­jus me­tus taip ir ne­siė­mė po­li­ti­nės ly­de­rys­tės, to­dėl Vil­nius gy­ve­na be sva­jo­nių ir vi­zi­jos.

Iš vie­tos ne­pa­ju­dan­tis Na­cio­na­li­nio sta­dio­no sta­ty­bos pro­jek­tas, strin­gan­tis sos­ti­nės Lu­kiš­kių aikš­tės su­tvar­ky­mo pla­nas, aiš­kių apyb­rai­žų ne­įgau­nan­ti idė­ja dėl pa­mink­lo tau­tos pa­triar­chui Jo­nui Ba­sa­na­vi­čiui – tai tik ke­le­tas iš dau­ge­lio dar­bų, ku­rių ža­dė­jo im­tis, bet iki šiol taip ir ne­įgy­ven­di­no Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­ko R. Ši­ma­šiaus dve­jus me­tus va­do­vau­ja­ma Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė.

„Jei žiū­rė­tu­me biu­ro­kra­tiš­kai, mies­tą val­do ne me­ras, bet ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rė Al­ma Vait­kuns­kie­nė. Tai vyks­ta dėl la­bai pa­pras­tos prie­žas­ties: po­li­ti­kai, o šiuo at­ve­ju me­ras ir jo ko­man­da, ne­tu­ri jo­kios po­li­ti­nės vi­zi­jos ir tiks­lų, to­dėl tie­siog plau­kia pa­sro­viui. Ma­to­me ru­ti­ni­nę veik­lą, tad na­tū­ra­lu, kad ga­lios pe­rei­na sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jai, ku­ri vei­kia fak­ti­nė­je be­val­dys­tės si­tua­ci­jo­je“, – dien­raš­čiui „Lie­tu­vos ži­nios“ sa­kė Vil­niaus ta­ry­bos na­rys Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (LLS, li­be­ra­lų) at­sto­vas Al­gis Čap­li­kas.

Vil­niaus vi­ce­me­ras, val­dan­čia­jai mies­to koa­li­ci­jai pri­klau­san­čios Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos se­niū­nas Val­das Ben­kuns­kas ne­su­tin­ka su min­ti­mi, kad me­ras ne­iš­lai­ko mies­to kon­tro­lės. „Ta­čiau pa­sa­ky­siu taip: jei­gu Vil­niu­je vyks­ta kas nors po­zi­ty­vaus ir ge­ro, me­ras su sa­vo pa­ta­rė­jų ko­man­da ti­krai ne­pra­lei­džia pro­gos pa­sto­vė­ti ša­lia ir pa­si­ro­dy­ti. Jei­gu iš­ky­la prob­le­mų, ten stu­mia­mi vi­ce­me­rai ar ad­mi­nis­tra­ci­jos at­sto­vai – ne­ga­ty­vios in­for­ma­ci­jos R. Ši­ma­šius sten­gia­si iš­veng­ti“, – aiš­ki­no jis.

„Jei­gu Vil­niu­je vyks­ta kas nors po­zi­ty­vaus ir ge­ro, me­ras su sa­vo pa­ta­rė­jų ko­man­da ti­krai ne­pra­lei­džia pro­gos pa­sto­vė­ti ša­lia ir pa­si­ro­dy­ti. Jei­gu iš­ky­la prob­le­mų, ten stu­mia­mi vi­ce­me­rai ar ad­mi­nis­tra­ci­jos at­sto­vai.“

Var­di­jo nu­veik­tus darbus

R. Ši­ma­šius, kal­bė­da­mas su „Lie­tu­vos ži­nio­mis“, kaip svar­biau­sius iki šiol Vil­niui nu­veik­tus dar­bus var­di­jo vie­šų­jų erd­vių, taip pat da­lies Ne­ries kran­ti­nės re­kons­truk­ci­ją. „Pra­dė­jo­me am­bi­cin­gą gy­ve­na­mo­sios ap­lin­kos ge­ri­ni­mo prog­ra­mą – jau su­re­mon­tuo­ta treč­da­lis kie­mų, ša­li­gat­vių, įva­žų“, – sa­kė jis.

Me­ras pa­žy­mė­jo ir pa­žan­gą, spren­džiant sos­ti­nei ak­tua­lią vai­kų dar­že­lių prob­le­mą – R. Ši­ma­šiaus tei­gi­mu, per dve­jus ka­den­ci­jos me­tus su­kur­ta ne ma­žiau kaip 3,5 tūkst. nau­jų vie­tų dar­že­li­nu­kams, prie to pri­si­dė­jo ir spren­di­mas skir­ti 100 eu­rų iš­mo­kas į vals­ty­bi­nes įstai­gas ne­pa­te­ku­siems ma­žie­siems. Dar vie­nas pa­sie­ki­mas, R. Ši­ma­šiaus tei­gi­mu, – su­tvar­ky­ti sos­ti­nės fi­nan­sai.

„Praė­ju­siais me­tais sa­vi­val­dy­bė po il­go lai­ko pir­mą kar­tą aps­kri­tai vyk­dė įsta­ty­mų rei­ka­la­vi­mus. Mies­to sko­la per pra­ėju­sius me­tus su­ma­žin­ta be­veik 70 mln. eu­rų. Ge­riau­sias pa­vyz­dys – ne­ma­žai įmo­nių, ku­rios il­gus me­tus bu­vo nuo­sto­lin­gos, bet pra­ėju­siais me­tais, pa­kei­tus val­dy­mo samp­ra­tą bei struk­tū­rą, ta­po pel­nin­gos“, – sa­kė sos­ti­nės va­do­vas.

A. Čap­li­ko tei­gi­mu, nors me­ras var­di­ja at­ski­rus dar­bus, ta­čiau sos­ti­nės va­do­vų veiks­mams trūks­ta aiš­kios po­li­ti­nės ly­de­rys­tės. „Mies­tas tu­ri tu­rė­ti sva­jo­nę ir pers­pek­ty­vą. Ta­čiau pa­sta­rai­siais me­tais jo­kių ra­cio­na­lių va­do­vų siū­ly­mų ne­su­lau­kė­me“, – tvir­ti­no jis.

Šiai min­čiai pri­ta­rė ir par­la­men­ta­rė, bu­vu­si Vil­niaus ta­ry­bos na­rė Auš­ra Mal­dei­kie­nė. „Ma­nau, R. Ši­ma­šius ne­tu­ri mies­to vi­zi­jos. Gal Li­be­ra­lų są­jū­dis jį ir tu­ri, nes ten yra ne­blo­gų žmo­nių, bet me­ro vi­zi­ja, man at­ro­do, yra no­ras, kad vi­si tik ma­lo­niai šyp­so­tų­si. As­me­niš­kai man R. Ši­ma­šius, kaip žmo­gus, yra sim­pa­tin­gas, o kaip me­ras jis ne­la­bai vy­kęs. 80 proc. sa­vo gy­ve­ni­mo ir sa­vo lai­ko jis ski­ria vie­šie­siems ry­šiams. R. Ši­ma­šius vi­sa­da pa­ža­da spręs­ti prob­le­mą, bet kai rei­kia tai da­ry­ti, tik trau­ko pe­čiais“, – kal­bė­jo po­li­ti­kė.

Tuo me­tu po­li­ti­nės par­ti­jos „Lie­tu­vos są­ra­šas“ frak­ci­jos at­sto­vas Liu­tau­ras Stoš­kus „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė, kad nuo ta­da, kai me­ru bu­vo iš­rink­tas R. Ši­ma­šius, Vil­nius pa­si­da­rė at­vi­res­nis vi­suo­me­nei, o spren­di­mai pri­ima­mi ko­le­gia­liau. „La­bai po­zi­ty­viai ver­ti­nu ir me­ro as­me­ni­nes pa­stan­gas de­rin­ti pro­ce­sus tarp skir­tin­gų frak­ci­jų in­te­re­sų, ir sie­kius pa­da­ry­ti mies­tą maks­li­ma­liai at­vi­rą bei skaid­rų. La­bai daug pa­stan­gų įdė­ta vie­ši­nant tiek biu­dže­tą, tiek pri­ima­mus spren­di­mus. Vi­sa tai yra ti­krai ge­ri ženk­lai“, – sa­kė ta­ry­bos na­rys.

Sos­ti­nės va­do­vas Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius ne­sii­ma ver­tin­ti sa­vo dar­bų, teig­da­mas, kad tai pa­da­ry­ti tu­ri vil­nie­čiai.

Šven­tė su skan­da­lo ženklu

Vis dėl­to ka­den­ci­jos pu­siau­ke­lės link me­ras R. Ši­ma­šius ir jo ko­man­da žen­gia ly­di­mi skan­da­lo dėl sos­ti­nės vie­šo­jo trans­por­to par­ko at­nau­ji­ni­mo, sie­ja­mo su ga­li­mais jo va­do­vau­ja­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio in­te­re­sais sa­vi­val­dy­bei pa­val­džio­je įmo­nė­je „Vil­niaus vie­ša­sis trans­por­tas“. Šian­dien po­sė­džiau­sian­tys sos­ti­nės ta­ry­bos na­riai tu­rė­tų im­tis ga­na ne­įp­ras­to dar­bo – vi­si kar­tu nag­ri­nė­ti vie­šo kon­kur­so, skir­to per „Vil­niaus vie­šą­jį trans­por­tą“ įsi­gy­ti 150 nau­jų au­to­bu­sų, spe­ci­fi­ka­ci­jas.

„Tu­rė­si­me spręs­ti, kiek au­to­bu­suo­se tu­ri bū­ti or­ta­kių ir kaip tu­rė­tų bū­ti prie grin­dų tvir­ti­na­mos sė­dy­nės – vien dėl to, kad ne­bū­tų su­da­ro­mos iš­skir­ti­nės są­ly­gos vie­nam tie­kė­jui lai­mė­ti kon­kur­są, o to­kių po­žy­mių mes ma­tė­me. Ge­rai, kad po­li­ti­niu lyg­me­niu bu­vo lai­ku įsi­kiš­ta ir spren­di­mai da­bar pri­imi­nė­ja­mi vie­šiau­siu bū­du, per ta­ry­bą, nes šia au­to­bu­sų pir­ki­mo is­to­ri­ja li­be­ra­lai jau ta­po įkai­tais“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė vi­ce­me­ras V. Ben­kuns­kas.

Prieš ke­lias sa­vai­tes TS-LKD ir LLS frak­ci­jų at­sto­vai pa­skel­bė, kad, mies­tui ren­gian­tis įsi­gy­ti 150 au­to­bu­sų, ga­lė­jo bū­ti ban­dy­mų iš mies­to biu­dže­to pa­si­sa­vin­ti 14,5 mln. eu­rų. Taip esą ga­lė­jo įvyk­ti dėl to, kad pir­ki­mą vyk­dan­čios įmo­nės „Vil­niaus vie­ša­sis trans­por­tas“ val­dy­ba nu­ta­rė, jog au­to­bu­sus rei­kė­tų įsi­gy­ti veik­los nuo­mos bū­du aš­tuo­ne­riems me­tams – šio san­do­rio ver­tė ga­lė­jo siek­ti 55 mln. eu­rų. Pir­ki­mo tei­ki­mą įver­ti­nę ne­prik­lau­so­mi au­di­to­riai kons­ta­ta­vo, kad ap­sisp­ren­dus ma­ši­nas įsi­gy­ti ki­taip – per iš­per­ka­mą­ją nuo­mą – bū­tų ga­li­ma su­tau­py­ti 4,5 mln. eu­rų mies­to lė­šų. Po šių iš­va­dų „Vil­niaus vie­šo­jo trans­por­to“ val­dy­ba at­šau­kė sa­vo anks­tes­nį tei­ki­mą ir mies­to ta­ry­bai pa­siū­lė nau­ją spren­di­mą, ku­ria­me au­to­bu­sų įsi­gi­ji­mo iš­lai­dos su­ma­žė­jo iki 40,5 mln. eu­rų.

R. Ši­ma­šius ta­ry­bos na­rių ne­pa­si­ten­ki­ni­mą šia si­tua­ci­ja sie­jo su po­li­ti­nė­mis in­tri­go­mis. „Na­tū­ra­lu, kad po il­gų me­tų, kai Vil­niaus vie­ša­sis trans­por­tas dir­bo nuo­sto­lin­gai, ir stai­ga jis ga­li pra­dė­ti įsi­gy­ti nau­jų au­to­bu­sų, op­ti­mi­zuo­ti są­nau­das bei siū­ly­ti ge­res­nę pa­slau­gą, gir­dė­ti di­de­lių nu­sis­te­bė­ji­mų, ypač po­li­ti­kų. Ma­nau, tas ažio­ta­žas yra su­si­jęs su ne­pa­si­ti­kė­ji­mu, ar aps­kri­tai ga­li­ma tai pa­da­ry­ti, ir šiek tiek su po­li­ti­nė­mis in­tri­go­mis. Man tik la­bai ap­mau­du, kad net kai ku­rie val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­riai kaž­ko­dėl už­mer­kia akis, kad bū­tent įmo­nės „Vil­niaus vie­ša­sis trans­por­tas“ va­do­vy­bė ir pa­siū­lė pi­ges­nį spren­di­mą“, – kal­bė­jo Vil­niaus va­do­vas.

Val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­riai sa­vo ruo­žtu si­tua­ci­ją sie­ja su Li­be­ra­lų są­jū­džio in­te­re­sais trans­por­to įmo­nė­je. „Li­be­ra­lų są­jū­džio įta­ka „Vil­niaus vie­ša­jam trans­por­tui“ yra aki­vaiz­di. Šios įmo­nės va­do­vas (Gin­ta­ras Ma­že­lis – aut.) yra Li­be­ra­lų są­jū­džio na­rys, bend­ro­vės val­dy­bos pir­mi­nin­kas Arū­nas Šikš­ta su šia par­ti­ja bu­vo iš­rink­tas į sa­vi­val­dy­bę (šiuo me­tu jis yra at­si­sa­kęs man­da­to – aut.)“, – sa­kė sos­ti­nės vi­ce­me­ras so­ciald­mo­kra­tas Gin­tau­tas Pa­luc­kas.

Par­ti­niai interesai

Val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­rių tei­gi­mu, nors me­ras R. Ši­ma­šius, prieš dve­jus me­tus pra­dė­da­mas dar­bą, ža­dė­jo de­po­li­ti­zuo­ti sa­vi­val­dy­bės įmo­nes ir už­ti­krin­ti jų veik­los skaid­ru­mą, į jų val­dy­mo or­ga­nus pri­trau­kiant ne­prik­lau­so­mų val­dy­bos na­rių, šio su­ma­ny­mo iki ga­lo rea­li­zuo­ti ne­pa­vy­ko. „Tai, kad sa­vi­val­dy­bės įmo­nių val­dy­mas nė­ra ne­prik­lau­so­mas ir kad li­be­ra­lai no­ri va­di­na­mo­sio­se ne­prik­lau­so­mo­se val­dy­bo­se tu­rė­ti sa­vų žmo­nių, yra aki­vaiz­di tie­sa. Di­džią­ją da­lį įmo­nių val­dy­bų vis dar su­da­ro sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos at­sto­vai. Ne­prik­lau­so­mų val­dy­bos na­rių at­ran­kos sis­te­ma ne­vei­kia. To­kius da­ly­kus rei­kia ar­ba tvar­ky­ti, ar­ba mo­de­lį, jei­gu jis ne­pa­sit­vir­ti­na, at­šauk­ti“, – ti­ki­no G. Pa­luc­kas.

Kaip „Lie­tu­vos ži­nias“ in­for­ma­vo Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės Rin­ko­da­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ne­rin­ga Kol­kai­tė, nuo­sta­ta dėl ne­prik­lau­so­mų val­dy­bos na­rių sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­mo­se įmo­nė­se iš­rin­ki­mo bu­vo įtvir­tin­ta dar 2015 me­tų ge­gu­žės 28 die­ną. Jos ap­ra­šas nu­ma­to, kad ne ma­žiau kaip du treč­da­liai šio­se val­dy­bo­se esan­čių na­rių bū­tų ne­prik­lau­so­mi.

Mies­tas šiuo me­tu kon­tro­liuo­ja 14 įmo­nių, bet vie­na jų, „Start Vil­nius“, yra reor­ga­ni­zuo­ja­ma, o dvi – lik­vi­duo­ja­mos. Pa­sak N. Kol­kai­tės, ne­prik­lau­so­mų val­dy­bos na­rių šiuo me­tu yra 10 įmo­nių val­dy­bo­se. Vis dėl­to, kaip ryš­kė­ja iš sa­vi­val­dy­bės tink­la­la­py­je skel­bia­mos in­for­ma­ci­jos, be­veik pu­sė­je šių įmo­nių yra vos po ke­lis ne­prik­lau­so­mus eks­per­tus, ir tik dviem jų va­do­vau­ja su sa­vi­val­dy­be ne­su­sais­ty­ti na­riai.

Me­ro R. Ši­ma­šiaus tei­gi­mu, ne­prik­lau­so­mų val­dy­bų na­rių pri­nci­pas įtvir­tin­tas be­veik vi­so­se įmo­nė­se. „Y­ra ke­lios įmo­nės, kur ne­vi­siš­kai su­for­muo­tos ne­prik­lau­so­mos val­dy­bos dėl įvai­rių iš­šū­kių, bet ne­ga­li­ma sa­ky­ti, kad ne­prik­lau­so­mi na­riai iš­si­laks­tė ar pa­bė­go“, – kal­bė­jo me­ras. Pa­sak jo, ne­prik­lau­so­mos val­dy­bos nė­ra tik vi­ce­me­ro V. Ben­kuns­ko ku­ruo­ja­mo­je bend­ro­vė­je Vil­niaus ši­lu­mos tink­luo­se – dėl to jo­je „ti­krai yra tam ti­kro po­li­ti­nio val­dy­mo“.

Abe­jo­ja valdymu

Kaip „Lie­tu­vos ži­nioms“ aiš­ki­no V. Ben­kuns­kas, su­dė­tin­gą ši­lu­mos tink­lų pe­rė­mi­mą iš nuo­mi­nin­kės „Vil­niaus ener­gi­jos“ šiuo me­tu vyk­dan­tys Vil­niaus ši­lu­mos tink­lai ne­prik­lau­so­mų val­dy­bos na­rių ne­įtrau­kė siek­da­mi pa­spar­tin­ti pri­ima­mus spren­di­mus. Pa­sak jo, nors ir įtrauk­ta ne­prik­lau­so­mų val­dy­bos na­rių, de­po­li­ti­za­ci­ja ne­įvy­ko ir ki­tų mies­to įmo­nių val­dy­bo­se.

„Bent du va­do­vai yra Li­be­ra­lų są­jū­džio na­riai, tai­gi, kal­bė­ti, kad ne­prik­lau­so­mos val­dy­bos at­rin­ko ge­riau­sius žmo­nes, ku­rie tik at­si­tik­ti­nai yra li­be­ra­lai, man at­ro­do, bū­tų ne­tei­sin­ga. Pats ne­prik­lau­so­mų val­dy­bų mo­de­lis pa­si­rink­tas tin­ka­mas, bet mū­sų frak­ci­ja to spren­di­mo ne­suab­so­liu­ti­na ir ne­ma­to kaip pa­na­cė­jos, nes kar­tais ne­prik­lau­so­mais val­dy­bų na­riais ban­do­ma pri­deng­ti ne­ge­rus da­ly­kus“, – aiš­ki­no V. Ben­kuns­kas.

Prob­le­mų dėl sa­vi­val­dy­bės įmo­nių val­dy­mo įžvel­gia ir L. Stoš­kus. „Į­mo­nių val­dy­mas, ban­dy­mas įves­ti ne­prik­lau­so­mas val­dy­bas, at­ro­dy­tų, yra ge­ras spren­di­mas, bet, ki­ta ver­tus, pra­kti­ko­je ma­to­me, kad va­di­na­ma­sis ne­prik­lau­so­mu­mas pa­ver­čia sa­vi­val­dy­bės įmo­nes ne­pa­val­džio­mis bend­riems su­si­ta­ri­mams. Pa­vyz­džiui, „Vil­niaus vie­ša­sis trans­por­tas“ jau val­do­mas kaip pri­va­ti už­da­ro­ji bend­ro­vė, ne­at­siž­vel­giant, kad sa­vi­val­dy­bės įmo­nės tu­ri ne tik pa­isy­ti są­nau­dų ir nau­dos efek­to, bet ir ten­kin­ti vie­šuo­sius in­te­re­sus. To­kie da­ly­kai ke­lia klau­si­mų koa­li­ci­jos par­tne­riams ir abe­jo­nių dėl pa­čios val­dy­mo struk­tū­ros“, – kal­bė­jo jis.