Vilnius Minskui: jokių pavojingų incidentų Ignalinoje nebuvo
Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM) par­eiš­kė, kad ne­be­vei­kian­čio­je ir už­da­ry­mo pro­jek­tus įgy­ven­di­nan­čio­je Ig­na­li­nos at­omi­nė­je elek­tri­nė­je (IAE) ne­įvy­ko jo­kių vi­suo­me­nei pa­vo­jin­gų in­ci­den­tų.

Tai rašoma penktadienį Minskui išsiųstoje atsakomoje notoje dėl pernai gruodį tariamai įvykusio incidento IAE.

„Remiantis kompetentingų Lietuvos institucijų informacija, Užsienio reikalų ministerijos notoje rašoma, kad Ignalinos AE minėtu laikotarpiu neįvyko jokių pavojų visuomenei keliančių incidentų, radiacinis fonas pakitęs nebuvo“, – pranešime spaudai nurodo URM.

Pasak jo, įgyvendinant Ignalinos AE uždarymo projektus, kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekse (B2/3/4 projektas) vyksta karštieji bandymai. Jų metu paaiškėjo, kad du atliekų išėmimo iš senųjų saugyklų kranai neatitinka techninio projekto reikalavimų, todėl darbai buvo sustabdyti, kol bus pašalinti neatitikimai.

URM pažymi, kad šie neatitikimai negali būti klasifikuojami kaip branduoliniai incidentai pagal Tarptautinę branduolinių ir radiologinių įvykių skalę (angl. INES), nes neviršytos darbuotojų apšvitos dozių ribinės vertės, nenustatyta radioaktyvių medžiagų išmetimų į aplinką.

Minskas trečiadienį įteikė notą Lietuvai, joje reiškiamas susirūpinimas, jog apie įvykį nebuvo pranešta Baltarusijai. Minskas norėtų, kad Lietuva atliktų kruopštų įvykio tyrimą.

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) antradienį pareiškė, kad Ignalinos AE tvarkant radioaktyvias atliekas, 2017-ųjų pabaigoje užfiksuotas įvykis nėra branduolinis incidentas.

IAE, kuri pirmoji pasaulyje uždarė nesaugius rusiškus RBMK reaktorius, galutinai turėtų būti uždaryta iki 2038 metų. Vykdant Lietuvos įsipareigojimus ES, pirmasis IAE reaktorius sustabdytas 2004-ųjų, o antrasis – 2009-ųjų pabaigoje.

Baltarusija netoli sienos su Lietuva, apie 50 kilometrų nuo Vilniaus, stato Astravo atominę elektrinę. Lietuva nuolat kaltina Minską, kad Astravo AE statoma nesaugiai, nesilaikant tarptautinių įsipareigojimų.