Vilnius dėl „Air Lituanica“ kreipėsi į prokurorus
Vil­niaus mies­to val­džia dėl jos val­do­mos ban­kru­tuo­jan­čias oro bend­ro­vės „Air Li­tua­ni­ca“ krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą. Pro­ku­ro­rų pra­šo­ma iš­siaiš­kin­ti, ar įmo­nės ka­pi­ta­las for­muo­tas tei­sė­tai.

„Gin­da­ma vie­šą­jį in­te­re­są, sa­vi­val­dy­bė pra­šo pro­ku­ra­tū­ros iš­tir­ti, ar for­muo­jant „Air Li­tua­ni­ca“ įsta­ti­nį ka­pi­ta­lą ne­bu­vo pa­žeis­ti Lie­tu­vos įsta­ty­mai bei ki­ti tei­sės ak­tai, reg­la­men­tuo­jan­tys sa­vi­val­dy­bių veik­lą ir jų tur­to nau­do­ji­mą, dis­po­na­vi­mą ir in­ves­ta­vi­mą vi­suo­me­nės reik­mėms“, – ra­šo­ma sa­vi­val­dy­bės pra­ne­ši­me.

Be to, pra­šo­ma iš­nag­ri­nė­ti, ar san­do­riai, kai „Air Li­tua­ni­ca“ per­ves­da­vo lė­šas ar­ba įsi­pa­rei­go­ji­mus už ją pri­siim­da­vo ki­tos sa­vi­val­dy­bės įmo­nės, bu­vo tei­sė­ti, taip pat pra­šo­ma iš­ana­li­zuo­ti lė­šų ju­dė­ji­mą sąs­kai­to­se, fi­nan­si­nės aps­kai­tos ir ki­tus do­ku­men­tus.

Anks­tes­nė Vil­niaus val­džia nuo­lat di­di­no „Start Vil­nius“, kon­tro­liuo­jan­čios „Air Li­tua­ni­ca“, ka­pi­ta­lą, taip su­teik­da­ma lė­šų oro bend­ro­vės veik­lai. Pa­sku­ti­nį kar­tą „Start Vil­nius“ ka­pi­ta­las šie­met pa­di­din­tas 6,872 mln. eu­rų, iš šios su­mos 4,344 mln. eu­rų bu­vo pi­ni­gi­nis įna­šas. „Air Li­tua­ni­cos“ ba­lan­dį bu­vo pa­di­din­tas iki 14,802 mln. eu­rų.

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas lie­pos 1-ąją nu­ta­rė areš­tuo­ti vi­są „Air Li­tua­ni­ca“ tur­tą ar pi­ni­gi­nes lė­šas. Lai­ki­nas tur­to areš­tas ga­lios, kol teis­mas iš­nag­ri­nės Vil­niaus ši­lu­mos tink­lų ir „Air Li­tua­ni­ca“ di­rek­to­riaus Ne­ri­jaus Juk­nos pra­šy­mą iš­kel­ti pa­sta­ra­jai ban­kro­to by­lą.

„Air Li­tua­ni­ca“ apie stab­do­mą veik­lą pra­ne­šė ge­gu­žės 22 die­ną, o po sa­vai­tės pra­ne­šė ke­ti­nan­ti ini­ci­juo­ti ban­kro­tą.

Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės duo­me­ni­mis, „Air Li­tua­ni­ca“ per­nai pa­ty­rė 10,27 mln. eu­rų gry­nų­jų nuo­sto­lių – be­veik du­kart dau­giau nei 2013 me­tais, kai pa­tir­ta 5,19 mln. eu­rų nuo­sto­lių. Bend­ro­vės pa­ja­mos per­nai pa­di­dė­jo 70,2 proc. iki 6,4 mln. eu­rų.