Vilniuje žygiavo kariai
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės die­nos pro­ga pir­ma­die­nį apie 500 ka­rių žy­gia­vo par­ade Vil­niu­je.

Iš­kil­min­go­je ri­kiuo­tė­je Ka­ted­ros aikš­tė­je ir ka­ri­nia­me par­ade Ge­di­mi­no pros­pek­te žy­gia­vo Lie­tu­vos ka­riai iš Sau­su­mos, Jū­rų ir Oro pa­jė­gų, Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų, taip pat ka­riū­nai iš Ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jos.

Ste­bint pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei, Sei­mo pir­mi­nin­kei Lo­re­tai Grau­ži­nie­nei, ka­riuo­me­nės va­dui ge­ne­ro­lui lei­te­nan­tui Jo­nui Vy­tau­tui Žu­kui, kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trui Juo­zui Ole­kui, ki­tiems po­li­ti­kams ir ke­liems šim­tams pra­ei­vių ren­gi­ny­je da­ly­va­vo są­jun­gi­nin­kai iš Jung­ti­nių Vals­ti­jų, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės, Lat­vi­jos, Len­ki­jos.

Iš vi­so ren­gi­ny­je da­ly­va­vo be­veik 20 bū­rių iš Lie­tu­vos ir są­jun­gi­nin­kų pa­jė­gų.

D.Gry­baus­kai­tė svei­ki­ni­mo kal­bo­je pa­brė­žė, kad pir­miau­sia pa­ti Lie­tu­va pri­sii­ma at­sa­ko­my­bę už sa­vo ša­lies sau­gu­mą. Pa­sak jos, Lie­tu­va ėmė­si ryž­tin­gai mo­der­ni­zuo­ti sa­vo ka­ri­nes pa­jė­gas, tu­ri gau­sų bū­rį sa­va­no­riš­kai į ka­riuo­me­nę at­ėju­sių šauk­ti­nių.

„Mū­sų par­tne­riams tai yra aiš­kūs sig­na­lai, kad esa­me pa­jė­gūs su­si­telk­ti. O tiems, ku­rie ke­tins kė­sin­tis į mū­sų lais­vę, įspė­ji­mas, jog esa­me vie­nin­gi ir stip­rūs kaip nie­ka­da“, – sa­kė ša­lies va­do­vė.

Svei­kin­da­mas ka­rius ir vi­suo­me­nę kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras at­ski­rą pa­dė­ką sky­rė šauk­ti­nių tė­vams.

„Ak­ty­vus jau­ni­mo nu­si­tei­ki­mas sa­va­no­riš­kai at­lik­ti pri­va­lo­mą ka­ro tar­ny­bą ro­do, kad Lie­tu­vos jau­ni­mas jau­čia at­sa­ko­my­bę už sa­vo ša­lį, par­ei­gą ir mei­lę tė­vy­nei. Tai ne­nu­ga­li­mas gink­las gi­nant sa­vo lais­vę ir ne­prik­lau­so­my­bę nuo ky­lan­čių grės­mių“, – sa­kė J.Ole­kas.

Su­si­rin­ku­sie­siems į ren­gi­nį gro­jo Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės sau­su­mos pa­jė­gų Ka­ra­liš­ko­sios di­vi­zi­jos or­kes­tras ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės or­kes­tras, o Gar­bės sar­gy­bos kuo­pos ka­riai iš­šo­vė ke­le­tą sal­vių.

Ren­gi­nį taip pat ste­bė­jo tar­ny­bos me­tu su­žeis­ti Lie­tu­vos ka­riai, ty­los mi­nu­te bu­vo pa­gerb­ti ir ope­ra­ci­jo­se žu­vę Lie­tu­vos ka­riai.

Pla­nuo­ta, kad su­si­rin­ku­sius Ka­ted­ros aikš­tė­je Lie­tu­vos žmo­nes ir ka­rius skry­džiu pa­svei­kins šiuo me­tu Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vę sau­gan­tys Veng­ri­jos ka­ri­nių oro pa­jė­gų pi­lo­tai su nai­kin­tu­vais JAS-39 „Gri­pen“, ta­čiau jų pa­si­ro­dy­mas at­šauk­tas dėl pra­stų oro są­ly­gų.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės die­na mi­ni­ma lap­kri­čio 23-ąją, kai prieš 97 me­tus Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė iš­lei­do įsa­ky­mą dėl Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės or­ga­ni­za­vi­mo. Tą pa­čią die­ną 1918 me­tais įkur­tas Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ge­ne­ra­li­nis šta­bas.