Vilniuje vyks pabėgėlių palaikymo akcija
Vil­niu­je šeš­ta­die­nio po­pie­tę or­ga­ni­zuo­ja­ma so­li­da­ru­mo su pa­bė­gė­liais ak­ci­ja „Sau­gi pe­rė­ja pa­bė­gė­liams“.

Jos or­ga­ni­za­to­riai, pri­sis­ta­tan­tys ak­ty­viais Lie­tu­vos pi­lie­čiais, pra­ne­šė, kad šis ren­gi­nys – di­de­lės vi­so­je Eu­ro­po­je vyks­tan­čios kam­pa­ni­jos da­lis. Pa­bė­gė­lių pa­lai­ky­mo ak­ci­jos šeš­ta­die­nį pla­nuo­ja­mos bent 28 ša­ly­se.

„Va­sa­rio 27 die­ną tūks­tan­čiai žmo­nių Eu­ro­po­je rink­sis tam, kad ga­lė­tų pa­sa­ky­ti, jog pri­va­lo­me už­ti­krin­ti pa­bė­gė­liams ga­li­my­bę sau­giai kirs­ti vals­ty­bių sie­nas, hu­ma­ni­ta­ri­nę pa­gal­bą, pa­žei­džia­mų gru­pių ap­sau­gą, adek­va­čius pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo ir prie­globs­čio stan­dar­tus vi­so­se Eu­ro­pos vals­ty­bė­se, lei­džian­čius pa­bė­gė­liams ne­pra­ras­ti jiems pri­klau­san­čių ver­tin­gų daik­tų, už­ti­kri­nan­čius jiems grei­tą ir sau­gų su­si­jun­gi­mą su šei­mos na­riais ir už­ti­kri­nan­čius tei­sę gy­ven­ti ša­ly­je“, – tei­gia­ma or­ga­ni­za­to­rių pra­ne­ši­me.

Ak­ci­ja Vil­niu­je or­ga­ni­zuo­ja­ma Vin­co Ku­dir­kos aikš­tė­je prie Vy­riau­sy­bės. Sa­vi­val­dy­bė BNS nu­ro­dė, kad iš­duo­tas lei­di­mas čia su­si­rink­ti iki 15 žmo­nių.

„Ak­ci­jos ren­gia­mos rea­guo­jant į abe­jin­gu­mą ir ne­apy­kan­tą pa­bė­gė­liams, ku­rie bėg­da­mi nuo ka­ro, per­se­kio­ji­mų, kan­ki­ni­mų ir skur­do ieš­ko prie­globs­čio Eu­ro­po­je (...). Ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­riai no­ri pa­ska­tin­ti val­džią, ži­niask­lai­dą ir įvai­rius vi­suo­me­nės vei­kė­jus at­si­sa­ky­ti kse­no­fo­biš­kos re­to­ri­kos ir pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mą iš­nau­do­ti kaip ga­li­my­bę su­telk­ti ir su­vie­ny­ti bend­ruo­me­nes“, – sa­ko­ma penk­ta­die­nį iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me.

Lie­tu­vo­je ir anks­čiau yra vy­kę pa­na­šių pa­bė­gė­lių pa­lai­ky­mo ak­ci­jų, bu­vo su­reng­ta ir prieš pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mą nu­kreip­tų ren­gi­nių.

Lie­tu­va pa­gal ES prog­ra­mą kol kas yra pri­ėmu­si vie­ną ke­tu­rių as­me­nų ira­kie­čių pa­bė­gė­lių šei­mą iš Grai­ki­jos, o per dve­jus me­tus yra įsi­pa­rei­go­ju­si pri­im­ti 1105 žmo­nes.

Nuo šių me­tų pra­džios į Eu­ro­pą per Vi­dur­že­mio jū­rą jau at­vy­ko dau­giau kaip 110 tūkst. mig­ran­tų ir pa­bė­gė­lių.

Per­nai į že­my­ną at­vy­ko per mi­li­jo­ną žmo­nių, ro­do Tarp­tau­ti­nės mig­ra­ci­jos or­ga­ni­za­ci­jos duo­me­nys.