Vilniuje šventinėse eitynėse žygiavo apie 2 tūkst. moksleivių
Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­ną, apie 2 tūkst. moks­lei­vių žy­gia­vo sos­ti­nės gat­vė­mis, ap­lan­ky­da­mi svar­biau­sias su ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mu su­si­ju­sias mies­to vie­tas.

Ne­ši­ni tris­pal­vė­mis, ba­lio­nais ir gim­na­zi­jų vė­lia­vo­mis, muš­da­mi būg­nus, kar­tu su mo­ky­to­jais jie ap­lan­kė 16 įdo­mių ir Lie­tu­vos vals­ty­bei svar­bių ob­jek­tų nuo Šven­ta­ra­gio slė­nio iki pat Ra­sų ka­pi­nių, iš­gir­do Vil­niaus me­ro Re­mi­gi­jaus Ši­ma­šiaus ir pro­fe­so­riaus Vy­tau­to Lands­ber­gio svei­ki­ni­mus šven­tės pro­ga, dak­ta­ro Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus žo­džius skai­tė ak­to­rius Ge­di­mi­nas Stor­pirš­tis, tri­mi­tu gro­jo tri­mi­ti­nin­kas Lau­ry­nas La­pė, pra­ne­šė Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė.

„No­riu vi­sus pa­svei­kin­ti Va­sa­rio 16-osios die­nos pro­ga. Kvie­čiu pri­si­min­ti ir pa­gerb­ti tuos, ku­rie mus čia at­ve­dė, ku­rie ko­vo­jo už mū­sų lais­vę ir su­si­pa­žin­ti su svar­bio­mis vie­to­mis, kur vy­ko vi­sai ša­liai itin reikš­min­gi ren­gi­niai. Tai ke­lias, jun­gian­tis mus su Lie­tu­vos vals­ty­be ir jos kū­rė­jais“, – sa­kė me­ras R. Ši­ma­šius, iš­ly­dė­jęs ei­se­ną iš Ka­ted­ros aikš­tės.

Ei­se­nos marš­ru­tas pra­si­dė­jo nuo se­no­sios Lie­tu­vos vals­ty­bės cen­tro – Šven­ta­ra­gio slė­nio, nuo Val­do­vų rū­mų ir Ka­ted­ros, ku­rio­je il­si­si Vy­tau­tas Di­dy­sis ir Lie­tu­vos glo­bė­jas Šv. Ka­zi­mie­ras. To­liau prie Sig­na­ta­rų na­mų jau­ni­mą pa­si­ti­ko G.Stor­pirš­tis pri­min­da­mas J.Ba­sa­na­vi­čiaus žo­džius.

„Kaip kiek­vie­nas žmo­gus, at­si­min­da­mas vi­są sa­vo gy­ve­ni­mo bė­gį, at­si­žiū­rė­da­mas at­ga­lios, ma­to ir nu­ma­no, kas jis yra bu­vęs ir kuo­mi ta­pęs, su­pran­ta, ko­kių sa­vo ypa­ty­bių dė­lei jis ta­pęs toks, o ne ki­toks: taip ir vi­sa mū­sų gi­mi­nė ar­ba tau­ta tu­rė­tų at­min­ti ir pa­žin­ti pra­ėju­sį lai­ką, ku­rį yra gy­ve­nu­si ant šios Lie­tu­vos že­mės, ir vi­sus lai­min­gus ir ne­lai­min­gus at­si­ti­ki­mus, ku­rie šio­kiu ar to­kiu bū­du pa­da­rė mū­sų gi­mi­nę ar­ba tau­tą to­kią, ko­kią šian­dien re­gi­me. Li­ko dar kal­ba mū­sų gar­bin­ga, apie ku­rią mes ga­li­me drą­siai iš­tar­ti: „Kal­ba yra mū­sų is­to­ri­ja“, – į jau­ni­mą krei­pė­si G.Stor­pirš­tis.

Prie Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės fil­har­mo­ni­jos, kur bu­vu­siuo­se Mies­to sa­lės rū­muo­se 1905 me­tais po­sė­džia­vo Di­dy­sis Vil­niaus sei­mas, par­ei­ka­la­vęs Lie­tu­vos sa­va­ran­kiš­ku­mo, ei­se­nos da­ly­vius pa­si­ti­ko L.La­pė. Jis at­li­ko kom­po­zi­to­riaus Juo­zo Nau­ja­lio kom­po­zi­ci­ją „Lie­tu­va bran­gi“.

To­liau moks­lei­vių ei­se­na pa­trau­kė link Auš­ros Var­tų, ap­lan­kė Ra­sų ka­pi­nes, Va­sa­rio 16-osios Ak­to sig­na­ta­rų J.Ba­sa­na­vi­čiaus ir Jo­no Vi­lei­šio ka­pus. Čia ei­se­nos da­ly­vius pa­si­ti­ko pir­ma­sis at­kur­tos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos va­do­vas V.Lands­ber­gis, ku­ris jau­ni­mui lin­kė­jo iš­tver­mės ir stip­ry­bės.

Su­gie­do­ję Lie­tu­vos him­ną, moks­lei­viai su mo­ky­to­jais rin­ko­si Ro­tu­šė­je, , kur bu­vo vai­ši­na­mi ka­rei­viš­ka ko­še ir ar­ba­ta.