Vilniuje susitiko buvę Lietuvos ir Lenkijos prezidentai
Vil­niu­je vie­šin­tis bu­vęs Len­ki­jos pre­zi­den­tas Alek­sand­ras Kwas­niews­kis šeš­ta­die­nio ry­tą su­si­ti­ko su ka­den­ci­ją bai­gu­siu Lie­tu­vos pre­zi­den­tu Val­du Adam­ku­mi, pra­ne­šė LRT te­le­vi­zi­jos nau­jie­nų tar­ny­ba.

„Tai yra tę­si­nys to ti­krai drau­giš­ko bend­ra­dar­bia­vi­mo, ku­rį jam pre­zi­den­tau­jant ir man ei­nant par­ei­gas mes iš­vys­tė­me: ak­ty­viai da­ly­va­vo­me tarp­tau­ti­niuo­se įvy­kiuo­se, kaip kad ro­žių re­vo­liu­ci­ja, pa­skui – Gru­zi­jo­je. Sto­ji­mo į NA­TO ir ES me­tu Len­ki­ja la­bai aiš­kiai pa­sa­kė, kad ji yra Lie­tu­vos be­są­ly­gi­nė rė­mė­ja ir stra­te­gi­nė par­tne­rė. Aš ti­krai džiau­giuo­si šiuo su­si­ti­ki­mu, tai yra sa­vo­tiš­kas to­li­mes­nis bend­ra­vi­mas ir drau­giš­ku­mo par­ody­mas“, – sa­kė V.Adam­kus.

Ka­den­ci­ją bai­gęs Lie­tu­vos pre­zi­den­tas pa­si­džiau­gė va­sa­ros pra­džio­je gau­tu ap­do­va­no­ji­mu už jo ypa­tin­gus nuo­pel­nus sie­kiant dia­lo­go tarp Len­ki­jos ir Lie­tu­vos. Li­ga su­truk­dė Val­dui Adam­kui nu­vyk­ti į Len­ki­jo­je vy­ku­sią tei­ki­mo ce­re­mo­ni­ją, ku­rio­je bū­tent jo ar­ti­mas bi­čiu­lis Kvas­nievs­kis ta­rė pa­dė­kos žo­dį. Jųd­vie­jų val­dy­mo me­tais Lie­tu­va ir Len­ki­ja džiau­gė­si itin ge­rais dvi­ša­liais san­ty­kiais.

A.Kwas­niews­kis Len­ki­jos pre­zi­den­tu bu­vo 1995–2005 me­tais. V.Adam­kus Lie­tu­vos pre­zi­den­to par­ei­gas ėjo 1998-2003 ir 2004-2009 me­tais.