Vilniuje rugsėjį – 2 tūkst. žmonių protestas prieš socialinį modelį
Pro­fe­si­nės są­jun­gos rug­sė­jo pra­džio­je Vil­niu­je or­ga­ni­zuo­ja di­de­lį mi­tin­gą, ku­ria­me pro­tes­tuos prieš, anot jų, sku­bo­tai pri­ima­mą so­cia­li­nį mo­de­lį. Lie­tu­vos pro­fe­si­nių są­jun­gų kon­fe­de­ra­ci­ja ga­vo lei­di­mą į ren­gi­nį su­rink­ti 2 tūks­tan­čius žmo­nių.

Lie­tu­vos pro­fe­si­nių są­jun­gų kon­fe­de­ra­ci­jos ge­ne­ra­li­nė se­kre­to­rė Ja­ni­na Ma­tui­zie­nė BNS tei­gė, kad mi­tin­gas rug­sė­jo 10 die­ną vyks prie Vy­riau­sy­bės ir Sei­mo.

„No­rė­da­mi at­kreip­ti dė­me­sį, kad Dar­bo ko­dek­so ir ki­tų tei­sės ak­tų kei­ti­mas vyks­ta la­bai sku­bo­tai. Vis­kas vyks­ta la­bai grei­tai, o iš tie­sų tai kei­čia­si daug kas. Kvie­čia­me vi­sus at­vyk­ti į mi­tin­gą ir iš­sa­ky­ti sa­vo nuo­gąs­ta­vi­mus. Pa­sa­ky­si­me, ką mes ma­no­me apie so­cia­li­nę par­tne­rys­tę, apie Vy­riau­sy­bę, apie sku­bo­tu­mą“, – BNS sa­kė J.Ma­tui­zie­nė.

Pa­sak jos, mi­tin­gą dar­buo­to­jai ir jų at­sto­vai pir­miau­siai pra­dės prie Vy­riau­sy­bės, vė­liau Ge­di­mi­no pros­pek­tu pa­sieks Sei­mą.

Pa­sak kon­fe­de­ra­ci­jos at­sto­vės, rugp­jū­čio 26 die­ną į Lie­tu­vą pa­kvies­ti tarp­tau­ti­niai eks­per­tai iš Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos, Tarp­tau­ti­nės dar­bo or­ga­ni­za­ci­jos – jiems pa­teik­ti pro­fe­si­nėms są­jun­goms abe­jo­nių su­kė­lę 48 Dar­bo ko­dek­so straips­niai.

„Ži­no­ma, mes krei­pė­mės vi­sur – į Eu­ro­pos pro­fe­si­nių są­jun­gų kon­fe­de­ra­ci­ją, Eko­no­mi­nių ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­tą, siun­čia­me vi­sur. Su­lau­kia­me nuo­mo­nių, la­bai mums pa­lan­kių. Iš ti­krų­jų, ne­la­bai su­pran­ta­me, kas vyks­ta ir ko­dėl taip rei­kia sku­bė­ti“, – BNS sa­kė J.Ma­tui­zie­nė.

Jos tei­gi­mu, pro­fe­si­nės są­jun­gos no­ri, kad so­cia­li­nio mo­de­lio pro­jek­tą Sei­mas grą­žin­tų Vy­riau­sy­bei to­bu­lin­ti.

Tri­ša­lė ta­ry­ba, ku­rio­je dir­ba pro­fe­si­nių są­jun­gų, darb­da­vių ir Vy­riau­sy­bės at­sto­vai, rugp­jū­tį po­sė­džiaus dar du kar­tus – 18 ir 25-ą.

Vy­riau­sy­bės par­eng­tas so­cia­li­nis mo­de­lis siū­lo li­be­ra­li­zuo­ti dar­bo san­ty­kius bei pert­var­ky­ti „Sod­ros“ pen­si­jų sis­te­mą. Iš vi­so pla­nuo­ja­ma pa­keis­ti apie 40 tei­sės ak­tų.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė kri­ti­ka­vo Vy­riau­sy­bės sku­bė­ji­mą ir tvir­ti­no, kad pir­miau­siai rei­kia ras­ti su­ta­ri­mą tarp so­cia­li­nių par­tne­rių Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je.