Vilniuje rinksis pasaulio lietuviai
At­ei­nan­čią sa­vai­tę Sei­mo rū­muo­se po­sė­džiaus XV Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės (PLB) Sei­mas. 150 da­ly­vių iš 33 pa­sau­lio vals­ty­bių ap­tars ak­tua­lias lie­tu­vių bend­ruo­me­nių ir iš­ei­vi­jos prob­le­mas.

Sei­mo da­ly­viai dis­ku­tuos PLB svar­biais švie­ti­mo, pi­lie­ty­bės, bend­ra­dar­bia­vi­mo su Lie­tu­vos val­džios ins­ti­tu­ci­jo­mis bei ki­tais klau­si­mais, iš­klau­sys PLB val­dy­bos at­as­kai­tą, nu­ma­tys at­ei­nan­čių tre­jų me­tų veik­los gai­res. PLB Sei­mas rinks nau­ją val­dy­bą bei pir­mi­nin­ką. Por­ta­las lzi­nios.lt jau ra­šė, kad da­bar­ti­nė pir­mi­nin­kė Dan­guo­lė Na­vic­kie­nė dar kar­tą į šį pos­tą kan­di­da­tuo­ti ne­ke­ti­na. “At­vi­rai kal­bant, ke­lio­nės iš Ka­li­for­ni­jos į Vil­nių la­bai var­gi­na. Be to, tai ga­na bran­giai at­siei­na, o vi­sas iš­lai­das tu­ri­me pa­deng­ti pa­tys”, - sa­kė de­šimt kar­tų per pa­sta­ruo­sius tre­jus me­tus Lie­tu­vo­je vie­šė­ju­si D. Na­vic­kie­nė. To­dėl nors ir įžvel­gian­ti veik­los pra­smę, to­liau jos tęs­ti ne­be­ga­lin­ti. D. Na­vic­kie­nės nuo­mo­ne, va­do­vau­ti PLB tu­rė­tų šios or­ga­ni­za­ci­jos svar­bą su­pran­tan­tis pa­ty­ręs vi­suo­me­ni­nin­kas.

PLB Sei­mo ati­da­ry­mo ren­gi­nys vyks lie­pos 14 die­ną Val­do­vų rū­muo­se. Ki­tą die­ną nuo pat ry­to nu­ma­ty­ti po­sė­džiai Sei­mo III rū­mų Kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je. . Po pie­tų Par­la­men­to ga­le­ri­jo­je bus ati­da­ry­ta par­oda „Lie­tu­viš­ko­ji lei­dy­ba Va­ka­rų Eu­ro­po­je 1944–1952“, ku­rią par­en­gė Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­kos Li­tua­nis­ti­kos sky­rius. Lie­pos 17 die­ną na­cio­na­li­nia­me dra­mos tea­tre Vil­niu­je vyks Pa­sau­lio lie­tu­vių vie­ny­bės die­nai skir­tas kon­cer­tas, ku­ria­me pa­si­ro­dys 16 lie­tu­vių so­lis­tų ir ko­lek­ty­vų iš 8 skir­tin­gų už­sie­nio ša­lių.

Pir­ma­sis PLB Sei­mas bu­vo su­šauk­tas 1958 me­tų rugp­jū­tį Niu­jor­ke. Ten bu­vo pri­im­ta PLB Kons­ti­tu­ci­ja ir iš­rink­ta pir­mo­ji val­dy­ba. Vė­liau kas pen­ke­rius me­tus ren­gi­nys vyk­da­vo pa­kai­to­mis JAV ir Ka­na­do­je. Nuo 2000-ųjų PLB Sei­mas kas tre­jus me­tus po­sė­džiau­ja Vil­niu­je.