Vilniuje protestuota prieš Rusijos veiksmus Gruzijoje
Apie 50 žmo­nių penk­ta­die­nį su­si­rin­ko į kon­ser­va­to­rių or­ga­ni­zuo­tą mi­tin­gą prie Ru­si­jos am­ba­sa­dos Vil­niu­je pro­tes­tuo­ti prie Mask­vos veiks­mus Gru­zi­jo­je, va­din­da­mi juos „šliau­žian­čia oku­pa­ci­ja“.

Pro­tes­to ak­ci­ja su­reng­ta po pra­ne­ši­mų, kad Ru­si­ja pa­sta­tė ri­bo­ženk­lius ties Pie­tų Ose­ti­ja, dar la­biau ar­tė­da­ma prie Tbi­li­sio kon­tro­liuo­ja­mos te­ri­to­ri­jos.

„A­ki­vaiz­du, kad da­lis Eu­ro­pos su­si­do­mė­ję Grai­ki­ja, ki­ti at­os­to­gau­ja, ir Ru­si­ja, pa­si­nau­do­da­ma šia pro­ga, vyk­do šliau­žian­čią oku­pa­ci­ją ir tę­sia tą pa­tį veiks­mą, ku­rį pra­dė­jo 2008 me­tais“, - žur­na­lis­tams sa­kė Tė­vy­nės są­jun­gos - Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis.

Po 2008 me­tų ka­ro Ab­cha­zi­ją ir Pie­tų Ose­ti­ją Ru­si­ja pri­pa­ži­no ne­prik­lau­so­mo­mis vals­ty­bė­mis. Tarp­tau­ti­nė bend­ruo­me­nė re­gio­nus lai­ko oku­puo­to­mis Gru­zi­jos te­ri­to­ri­jo­mis.