Vilniuje pristatyti aktyvistų norai padėti pabėgėliams
Šeš­ta­die­nio po­pie­tę Vil­niaus cen­tre su­reng­to­je pa­bė­gė­lių pa­lai­ky­mo ak­ci­jo­je pri­sta­ty­ta, kad pa­pras­ti žmo­nės no­ri pri­si­dė­ti prie pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo Lie­tu­vo­je.

„Tai, kad mes vi­si su­si­rin­ko­me šian­dien čia, kad mes tu­ri­me vi­są bū­rį sa­va­no­rių, yra kuo pui­kiau­sias įro­dy­mas, kad žmo­nėms rū­pi, žmo­nės no­ri pri­si­dė­ti, žmo­nės nė­ra prieš­iš­kai nu­si­tei­kę“, - žur­na­lis­tams sa­kė vie­na iš ak­ci­jos ren­gė­jų Vil­ma Vai­tie­kū­nai­tė.

Į ren­gi­nį Vil­niu­je su­si­rin­ko dau­giau kaip pu­sė šim­to žmo­nių, ta­čiau, anot V.Vai­tie­kū­nai­tės, in­ter­ne­te pa­skel­bus no­rin­čių pa­dė­ti re­gis­tra­ci­ją, į kvie­ti­mą at­si­lie­pė jau apie 200 žmo­nių, ku­rie siū­lo­si pa­bė­gė­lius mo­ky­ti, užim­ti, par­em­ti pin­gais bei daik­tais ar net su­teik­ti pa­sto­gę. Pa­sak mo­ters, pa­gal­bą siū­lo ne tik Vil­niaus ar Kau­no, bet vi­sos Lie­tu­vos gy­ven­to­jai.

„Vi­suo­me­nė, vie­tos bend­ruo­me­nė pra­de­da telk­tis ir aš ma­nau, kad per pu­sę me­tų mes tu­rė­si­me žy­miai dau­giau dis­ku­si­jų, žy­miai dau­giau ini­cia­ty­vų ir ta bend­ruo­me­nė bus žy­miai di­des­nė. Tik­tai bus klau­si­mas, ko­kiu bū­du mes su­ge­bė­si­me ši­tuos bend­ruo­me­ni­nius iš­tek­lius pri­jung­ti prie bend­ros in­teg­ra­ci­jos inf­ras­truk­tū­ros ar po­li­ti­kos ir efek­ty­viai ją pa­nau­do­ti. Man at­ro­do, kai yra la­bai svar­bu“, - BNS sa­kė ak­ci­jo­je da­ly­va­vęs Et­ni­nių ty­ri­mų ins­ti­tu­to moks­lo dar­buo­to­jas Ka­ro­lis Ži­bas.

Anot eks­per­to, pa­lai­kan­tis vi­suo­me­ni­nis ju­dė­ji­mas ga­li tei­gia­mai pa­veik­ti ir po­li­ti­kus, kad šie ne­spe­ku­liuo­tų pa­bė­gė­lių te­ma ir ne­ap­sun­kin­tų kul­tū­ri­nių bar­je­rų ir ste­reo­ti­pų grio­vi­mo.

„Kas grei­čiau­siai at­si­tiks, nors tai bus la­bai ne­ge­rai, bet aš ma­nau, kad taip bus - at­ei­na­čiuo­se rin­ki­muo­se bent jau ke­lios mar­gi­na­lios par­ti­jos ti­krai ši­tą klau­si­mą nau­dos kaip rin­ki­mi­nės kam­pa­ni­jos vi­zi­ti­nę kor­te­lę. Tai jei­gu mes su­telk­si­me to­kias bend­ruo­me­nes di­des­nes, gal­būt bent jau tra­di­ci­nių par­ti­jų po­li­ti­kai liks ne tik ne­utra­lūs, bet iš es­mės pa­si­sa­kys pa­kan­ka­mai po­zi­ty­viai ir įsi­trauks į dis­ku­si­ją žy­miai ak­ty­viai ne­ak­cen­tuo­jant sau­gu­mo, bet ak­cen­tuo­jant žmo­giš­ku­mą. Be jo­kios abe­jo­nės, jis (sau­gu­mo ak­cen­tas) yra na­tū­ra­liai ky­lan­tis, bet tu­ri bū­ti tam ti­kras ba­lan­sas tarp sau­gu­mo ir hu­ma­niš­ku­mo, žmo­gaus tei­sių. Kol kas vie­šo­je erd­vė­je mes ma­to­me tik­tai sau­gu­mą, re­li­gi­nius klau­si­mus, so­cia­li­nio ne­sau­gu­mo dirb­ti­nį kons­tra­vi­mą, ne­adek­va­čias kal­bas apie bur­kų drau­di­mą, apie tai, kad rei­kia iš­va­ry­ti Af­ri­ką iš af­ri­kie­čių. Tai yra iš es­mės kul­tū­ri­niai bar­je­rai“, - dės­tė K.Ži­bas.

Ak­ci­jo­je Vil­niu­je da­ly­va­vo dau­giau­siai jau­ni žmo­nės. Jie iš po­pie­riaus lanks­tė sim­bo­li­nius bal­tus ir gels­vus lai­ve­lius. Ke­le­tas pla­ka­tų skel­bė, kad Lie­tu­vo­je „Pa­bė­gė­liai lau­kia­mi“.

Tarp da­ly­vių bu­vo ir sep­ty­ne­rius me­tus Vil­niu­je gy­ve­nan­tis si­ras Me­dia­nas Ti­bas. Jau­nas vy­ras BNS sa­kė ti­kįs, kad Lie­tu­vo­je pa­bė­gė­liams bū­tų leng­va in­teg­ruo­tis.

„Aš kai at­va­žia­vau, ne­bu­vau pa­bė­gė­lis, at­va­žia­vau stu­di­juo­ti, bet jei­gu čia at­va­žiuos at­ei­ty pa­bė­gė­liai, tai ma­nau, kad Lie­tu­va ti­krai ga­li pa­dė­ti, leng­vai ga­li­ma in­teg­ruo­tis“, - kal­bė­jo jis.

M.Ti­bas ap­gai­les­ta­vo, kad ti­krai nuo ka­ro bė­gan­čių žmo­nių mi­nia pri­si­den­gia ir eko­no­mi­niai mig­ran­tai ne­le­ga­lai.

„Ne­ma­ža da­lis pa­bė­gė­lių yra eko­no­mi­nių mig­ran­tų, bet tai ne­bus si­rai, jie daž­niau­siai bus iš ki­tų ša­lių ir tie­siog ne­si­nau­do­jan­tys pro­ga. Ma­čiau vaiz­do įra­šą, kaip Grai­ki­jo­je pa­bė­gė­liai dau­žo, kaž­ką blo­gai pa­da­ro ir man gai­la, nes žmo­nės, pa­ma­tę to­kius vaiz­dus, pa­gal­vo­ja, kad vi­si pa­bė­gė­liai yra ag­re­sy­vūs, kad jie ne­no­ri ra­my­bės, o tik sie­kia iš­va­žiuo­ti į Vo­kie­ti­ją. Tai nė­ra tie­sa - yra la­bai daug pa­bė­gė­lių iš Si­ri­jos, ku­rie su vai­kais va­žiuo­ja, mes jų net ne­ma­to­me, bet jie bė­ga nuo ka­ro“, - tei­gė M.Ti­bas.

Šiuo me­tu Eu­ro­pa su­si­du­ria su di­džiau­sia pa­bė­gė­lių kri­ze nuo An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro. Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Jea­nas-Clau­de'as Junc­ke­ris šią sa­vai­tę par­agi­no Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lis per­kel­ti 160 tūkst. pa­bė­gė­lių iš la­biau­siai šio antp­lū­džio pri­slėg­tų ša­lių - Veng­ri­jos, Grai­ki­jos ir Ita­li­jos, taip pat su­kur­ti nuo­la­ti­nį pa­bė­gė­lių pers­kirs­ty­mo me­cha­niz­mą. Lie­tu­va su­tin­ka pa­gal šį pla­ną per dve­jus me­tus pri­im­ti 1105 as­me­nis iš Ira­ko, Si­ri­jos ir Eri­trė­jos, ta­čiau prieš­ina­si pri­va­lo­mai nuo­la­ti­nei pa­bė­gė­lių kvo­tų sis­te­mai.