Vilniuje prasideda antrasis Laisvosios Rusijos forumas
Penk­ta­die­nį Vil­niu­je pra­si­de­da an­tra­sis šie­met Lais­vo­sios Ru­si­jos fo­ru­mas, ja­me apie di­džiau­sias Ru­si­jos bė­das, šios ša­lies at­ei­tį kal­bės ži­no­mi ru­sų opo­zi­cio­nie­riai, žmo­gaus tei­sių gy­nė­jai.

Dvi die­nas truk­sian­tis fo­ru­mas pra­tęs ko­vo mė­ne­sį vy­ku­sias dis­ku­si­jas apie Ru­si­jai ak­tua­lias prob­le­mas ir tarp­tau­ti­nę po­li­ti­ką, tei­gia ren­gė­jai.

Jų duo­me­ni­mis, fo­ru­me da­ly­vaus Ru­si­jos po­li­ti­kai, pub­li­cis­tai, žur­na­lis­tai, pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės ak­ty­vis­tai, kul­tū­ri­nin­kai, tarp­tau­ti­niai eks­per­tai.

Šian­dien ry­te pa­sie­kė ži­nios, jog Ru­si­jos fe­de­ra­li­nė ants­to­lių tar­ny­ba (FSSP) užd­rau­dė iš­vyk­ti iš ša­lies ad­vo­ka­tui Mar­kui Fei­gi­nui, ku­ris pla­na­vo da­ly­vau­ti pen­ta­die­nį Vil­niu­je pra­si­de­dan­čia­me Lais­vo­sios Ru­si­jos fo­ru­me. „Ma­nęs ne­iš­lei­džia iš Ru­si­jos, nes esu įtrauk­tas į FSSP ba­zę“, – sa­kė ad­vo­ka­tas ket­vir­ta­die­nį nau­jie­nų agen­tū­rai „In­ter­fax“.

Fo­ru­me bus ap­ta­ria­ma po­li­ti­nė, eko­no­mi­nė, so­cia­li­nė si­tua­ci­ja Ru­si­jo­je, Dū­mos rin­ki­mų re­zul­ta­tai, kal­ba­ma apie Ru­si­jos san­ty­kius su Va­ka­rais, dis­ku­tuo­ja­ma apie vi­suo­me­nę ir dik­ta­tū­rą, pa­sip­rie­ši­ni­mo val­džiai bū­dus, ko­rup­ci­ją, klep­to­kra­ti­ją ir svars­to­ma, kaip at­ro­dy­tų Ru­si­ja iš val­džios pa­si­trau­kus da­bar­ti­niam pre­zi­den­tui Vla­di­mi­rui Pu­ti­nui.

„Vie­nas iš pa­grin­di­nių fo­ru­mo tiks­lų – in­te­lek­tua­lios al­ter­na­ty­vos for­ma­vi­mas Pu­ti­no re­ži­mui, al­ter­na­ty­vos, ant ku­rios pa­ma­tų bū­tų ga­li­ma sta­ty­ti nau­ją eu­ro­pie­tiš­ką Ru­si­ją“, – tei­gia fo­ru­mo or­ga­ni­za­to­riai.

Ren­gi­ny­je Vil­niu­je lau­kia­ma ži­no­mo Ru­si­jos opo­zi­ci­jos ly­de­rio, bu­vu­sio pa­sau­lio šach­ma­tų čem­pio­no Ga­rio Kas­pa­ro­vo, po­li­to­lo­go ir pub­li­cis­to And­re­jaus Piont­kovs­kio, bu­vu­sio Ru­si­jos vi­cep­rem­je­ro Alf­re­do Ko­cho, žur­na­lis­tės Ma­šos Ge­sen, Nad­jos Sav­čen­ko, bu­vu­sio Ru­si­jos pre­zi­den­to V.Pu­ti­no pa­ta­rė­jo And­re­jaus Il­la­rio­no­vo, kt.

Penk­ta­die­nį su fo­ru­mo or­ga­ni­za­to­riaus su­si­tiks už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius. Su­si­ti­ki­me ke­ti­na­ma ap­tar­ti ak­tua­lius Ru­si­jos vi­daus ir už­sie­nio po­li­ti­kos pro­ce­sus, Ru­si­jos ir Va­ka­rų ša­lių san­ty­kius, rin­ki­mų į Vals­ty­bės Dū­mą re­zul­ta­tus, Ru­si­jos pi­lie­ti­nei vi­suo­me­nei ir žmo­gaus tei­sių gy­nė­jams ky­lan­čius iš­šū­kius, ag­re­si­ją Ry­tų Ukrai­no­je, te­be­si­tę­sian­tį konf­lik­tą Si­ri­jo­je.

Tarp fo­ru­mo da­ly­vių, su ku­riais su­si­tiks mi­nis­tras, bus ži­no­mas Ru­si­jos opo­zi­ci­jos ly­de­ris Ga­ris Kas­pa­ro­vas, po­li­to­lo­gas ir pub­li­cis­tas And­re­jus Piont­kovs­kis, bu­vęs Ru­si­jos vi­cep­rem­je­ras Alf­re­das Ko­chas, žur­na­lis­tai Ma­ša Ge­sen ir Ar­ka­di­jus Bab­čen­ko, bu­vęs Ru­si­jos pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Pu­ti­no pa­ta­rė­jas And­re­jus Il­la­rio­no­vas, bu­vęs Ru­si­jos Vals­ty­bės Dū­mos na­rys, vie­nin­te­lis bal­sa­vęs prieš Ru­si­jos įvyk­dy­tą Ukrai­nai pri­klau­san­čio Kry­mo ne­le­ga­lią anek­si­ją įtvir­ti­nan­čius įsta­ty­mus Il­ja Po­no­ma­rio­vas ir ki­ti.

Pir­ma­sis Lais­vo­sios Ru­si­jos fo­ru­mas šie­met vy­ko ko­vo mė­ne­sį.