Vilniuje prancūzai balsavo už Emmanuelį Macroną
Per Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­to rin­ki­mų an­trą­jį tu­rą am­ba­sa­do­je Vil­niu­je sek­ma­die­nį proeu­ro­pie­tiš­kų pa­žiū­rų cen­tris­tas Em­ma­nue­lis Mac­ro­nas su­rin­ko ke­tu­ris­kart dau­giau bal­sų nei kraš­tu­ti­nių de­ši­nių­jų pa­žiū­rų kan­di­da­tė Ma­ri­ne Le Pen.

Iš­anks­ti­niais duo­me­ni­mis, E.Mac­ro­nas Vil­niu­je ga­vo 110 bal­sų, o už M. Le Pen bal­sa­vo 26 pra­ncū­zai, BNS in­for­ma­vo am­ba­sa­dos at­sto­vas spau­dai.

39 me­tų bu­vęs eko­no­mi­kos mi­nis­tras E.Mac­ro­nas lai­mė­jo Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­to rin­ki­mus, ga­vęs 66 proc. bal­sų. Na­cio­na­lis­tė M.Le Pen su­lau­kė 34 proc. rin­kė­jų par­amos.