Vilniuje pagerbtas B. Nemcovo atminimas
Vil­niu­je šeš­ta­die­nį pa­gerb­tas nu­žu­dy­to vie­no iš Ru­si­jos opo­zi­ci­jos ly­de­rių Bo­ri­so Ne­mco­vo at­mi­ni­mas. Ka­ted­ros aikš­tė­je su­si­rin­ku­sios ke­lios de­šim­tys žmo­nių prie bokš­to var­pi­nės už­de­gė at­mi­ni­mo žva­kes ir pa­dė­jo gė­lių.

Su­si­rin­ku­sie­ji po­li­ti­kos ak­ty­vis­tai tei­gė, kad B.Ne­mco­vo žū­tis yra di­de­lė tra­ge­di­ja Ru­si­jos pi­lie­ti­nei vi­suo­me­nei, o nu­žu­dy­mo prie­žas­tis - Krem­liaus kri­ti­ko po­li­ti­nė veik­la.

„Ga­li­ma bu­vo ti­kė­tis bau­džia­mų­jų by­lų, de­šim­ties bau­džia­mų­jų by­lų, bet taip šlykš­čiai prie pat Krem­liaus sie­nų, ke­tu­riais šū­viais į nu­ga­rą, nie­kas ne­ga­lė­jo ti­kė­tis. Tai yra di­džiu­lė tra­ge­di­ja Ru­si­jai. Vie­nin­te­lis mo­ty­vas, ku­ris ga­lė­jo bū­ti Bo­ri­so nu­žu­dy­mo prie­žas­ti­mi, yra jo po­li­ti­nė veik­la. Jau daug me­tų jis sis­te­miš­kai ko­vo­ja su esan­čia Ru­si­jos val­džia, su vei­kian­čiu re­ži­mu“, - žur­na­lis­tams tei­gė Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­tis Ru­si­jos po­li­ti­nis ak­ty­vis­tas Mi­chai­las Mag­lo­vas.

Sankt Pe­ter­bur­ge gy­ve­nan­ti Ru­si­jos po­li­ti­nė ak­ty­vis­tė Ma­ri­na Po­te­chi­na tei­gė, kad bus tę­sia­mas B.Ne­mco­vo dar­bas ir pa­vie­šin­ta in­for­ma­ci­ja, jog Ukrai­no­je ti­krai yra Ru­si­jos ka­riai.

„Svar­biau­sia yra tęs­ti tai, ką da­rė B.Ne­mco­vas, to­liau ieš­ko­ti ko­rup­ci­jos skan­da­lų. Taip pat jis ruo­šė me­džia­gą apie ka­ri­nę si­tua­ci­ją Don­ba­se, Ukrai­no­je, fak­tais, do­ku­men­tais, kad ten yra Ru­si­jos ka­riuo­me­nė. Ši me­džia­ga ti­krai bus pub­li­kuo­ta ir pla­ti­na­ma vi­suo­se ša­lies re­gio­nuo­se“, - žur­na­lis­tams sa­kė M.Po­te­chi­na.

Ak­ty­vis­tė tei­gė, jog B.Ne­mco­vas su­ge­bė­jo įti­kin­ti už­da­rus Ru­si­jos žmo­nes.

„Jis mo­kė­jo įkvėp­ti žmo­nėms gy­vy­bės. Pas mus Ru­si­jo­je žmo­nės už­da­ri. Juos rei­kia pa­ska­tin­ti, pri­si­bels­ti prie jų. O jis vi­suo­se mies­tuo­se, į ku­riuos Ru­si­jo­je va­žiuo­da­vo, leis­da­vo­si į me­tro, va­žiuo­da­vo vie­šuo­ju trans­por­tu, vaikš­čio­jo į kie­mus, vi­sur ir su vi­sais kal­bė­jo­si. Žmo­nėms jis mo­kė­jo per­teik­ti la­bai daug. To­dėl ne­pai­sant to, kad mes li­ko­me be rin­ki­mų ar lais­vos ži­niask­lai­dos, jam kar­tais pa­vyk­da­vo“, - apie po­li­ti­ką pa­sa­ko­jo M.Po­te­chi­na.

Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­tis po­li­ti­nis ak­ty­vis­tas Iva­nas Tiu­tri­nas tei­gė, kad ne­bū­ti­nai Ru­si­jos val­džia da­vė įsa­ky­mą nu­žu­dy­ti B.Ne­mco­vą, ta­čiau to­kia si­tua­ci­ja su­sik­los­tė dėl ša­ly­je tvy­ran­čios at­mos­fe­ros.

„Jis žu­vo, nes Ru­si­jo­je yra įves­ta fa­šis­ti­nė dik­ta­tū­ra. Yra šiurkš­ti įvy­kių rai­dos lo­gi­ka, ku­ri pri­ve­dė prie to, prie ko ji pri­ve­dė. Tai ir Ru­si­jos ag­re­si­ja Ukrai­no­je, ir at­vi­ras po­li­ti­nis te­ro­ras. Ste­bė­tis, gai­la, nė­ra kuo. (…) Tai vi­siš­kai ne­reiš­kia, kad Pu­ti­nas as­me­niš­kai da­vė įsa­ky­mą nu­žu­dy­ti B.Ne­mco­vą, bet iš es­mės at­mos­fe­ra, ku­ri su­si­for­ma­vo šian­die­ni­nė­je Ru­si­jos vi­suo­me­nė­je, vi­si tie an­ti­mai­da­nai, is­to­ri­jos apie na­cio­na­li­nius iš­da­vi­kus, pro­ka­riš­ka is­te­ri­ja, štai ir gau­na­me pir­mus to re­zul­ta­tus“, - ti­ki­no I.Tiu­tri­nas.

B.Ne­mco­vas penk­ta­die­nį va­ka­re nu­šau­tas Mask­vos cen­tre. Prie B.Ne­mco­vo pri­va­žia­vo bal­tas au­to­mo­bi­lis, iš ku­rio bu­vo pa­leis­ti šū­viai, po to ma­ši­na din­go.

B.Ne­mco­vas nu­žu­dy­tas prieš pat di­de­lį opo­zi­ci­jos mi­tin­gą, ku­ris pla­nuo­ja­mas ko­vo 1 die­ną, sek­ma­die­nį.