Vilniuje operuotas V. P. Andriukaitis
Vil­niaus uni­ver­si­te­to San­ta­riš­kių kli­ni­ko­se ope­ruo­tas Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) svei­ka­tos ir mais­to sau­gos ko­mi­sa­ras, bu­vęs svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Vy­te­nis Po­vi­las And­riu­kai­tis.

Sku­bi ope­ra­ci­ja at­lik­ta ko­vo 30 die­ną, an­tra­die­nį pra­ne­šė kli­ni­kos.

Anot eu­ro­ko­mi­sa­rą ope­ra­vu­sio pro­fe­so­riaus Kęs­tu­čio Stru­po, nors ope­ra­ci­ja bu­vo pa­kan­ka­mai su­dė­tin­ga, tru­ku­si be­veik 7 val., šiuo me­tu pa­cien­tas sveiks­ta, ne­tru­kus bus iš­ra­šy­tas iš li­go­ni­nės ir ga­lės vyk­ti į rea­bi­li­ta­ci­ją Drus­ki­nin­kuo­se.

„Man bu­vo pa­siū­ly­ta kuo grei­čiau, nie­ko ne­lau­kiant ope­ruo­tis. La­bai džiau­giuo­si, kad ma­ne ope­ra­vo bū­tent San­ta­riš­kių kli­ni­kų me­di­kai. Aš esu pats čia dir­bęs, to­dėl ypa­tin­gai ge­rai ži­nau ir ver­ti­nu sa­vo ko­le­gų pa­ty­ri­mą ir pui­kų vi­sų pa­da­li­nių dar­bą“, – tei­gė V.P.And­riu­kai­tis.

Anot jo, dėl jo svei­ka­tos būk­lės tar­ta­si ir su Briu­se­lio Šv. Lu­ko, ir su Os­lo, ir su Hei­del­ber­go li­go­ni­nė­mis.

Kon­kre­tūs svei­ka­tos su­tri­ki­mai kli­ni­kų pra­ne­ši­me ne­nu­ro­do­mi.

Lie­tu­vos de­le­guo­tas eu­ro­ko­mi­sa­ras šiuo me­tu yra at­sa­kin­gas už vi­suo­me­nės svei­ka­tą ir mais­to sau­gą.