Vilniuje nusileido pirmas bevizės erdvės lėktuvas iš Gruzijos
Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES) at­vė­rė du­ris Gru­zi­jos pi­lie­čiams. Ta pro­ga šian­dien į Lie­tu­vą at­skri­do pir­mas ES ir Gru­zi­jos be­vi­zės erd­vės lėk­tu­vas. Gru­zi­nai pir­mą kar­tą ga­li mė­gau­tis su­si­ta­ri­mo dėl be­vi­zio re­ži­mo pra­na­šu­mais.

At­vy­ku­sius Gru­zi­jos pi­lie­čius pa­si­ti­ko už­sie­nio rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras Da­rius Sku­se­vi­čius, Vil­niaus mies­to me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius, Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos at­sto­vy­bės Lie­tu­vo­je va­do­vas Ar­nol­das Pra­ncke­vi­čius ir Gru­zi­jos am­ba­sa­do­rė Lie­tu­vo­je Kha­tu­na Sa­luk­va­dze.

Tie­sio­gi­nę trans­lia­ci­ją ga­li­te ma­ty­ti, jei esa­te pri­si­jun­gę prie „Fa­ce­book“.

Ko­vo 29-ąją įsi­ga­lio­ja be­vi­zis re­ži­mas Gru­zi­jos pi­lie­čiams į Šen­ge­no erd­vės vals­ty­bes. Nuo šios die­nos vi­si Gru­zi­jos pi­lie­čiai, tu­rin­tys bio­me­tri­nius pa­sus, ga­li be vi­zų ke­liau­ti į 26 ES ša­lis, iš­sky­rus Di­džią­ją Bri­ta­ni­ją ir Ai­ri­ją, bei 4 aso­ci­juo­tas Šen­ge­no erd­vės vals­ty­bes – Is­lan­di­ją, Lich­tenš­tei­ną, Nor­ve­gi­ją ir Švei­ca­ri­ją – trum­pa­lai­kėms (iki 90 die­nų truk­mės 180 die­nų lai­ko­tar­py­je) ke­lio­nėms, skir­toms vers­lo rei­ka­lų, tu­riz­mo, šei­mos, kul­tū­ros, spor­to ren­gi­niams, trum­poms stu­di­joms, mo­ky­mams, gy­dy­mui­si ir pa­na­šiais tiks­lais.

Be­vi­zio re­ži­mo reikšmė

Tai la­bai reikš­min­gas ir il­gai siek­tas pa­sie­ki­mas, tei­gia­ma Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų (URM) mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me spau­dai. Di­des­nė ju­dė­ji­mo lais­vė – tai dau­giau žmo­nių tar­pu­sa­vio kon­tak­tų, dau­giau įsi­trau­ki­mo, bend­ra­dar­bia­vi­mo pa­čio­se įvai­riau­sio­se sri­ty­se: kul­tū­ros, vers­lo, švie­ti­mo, ži­niask­lai­dos, tu­riz­mo. Nuo šiol ne tik lie­tu­viai ga­lės lais­vai vyk­ti į Gru­zi­ją, o vi­zų ke­lio­nėms į Gru­zi­ją ES ša­lių na­rių pi­lie­čiams ne­rei­kia nuo 2006 m. Ypa­tin­gai tai bus svar­bu jau­niems žmo­nėms – tiek gru­zi­nai, tiek lie­tu­viai mėgs­ta ke­liau­ti, plės­ti sa­vo pa­žin­čių ra­tą, lan­ky­ti vie­ni ki­tus.

Nuo šian­dien bus ne tik dau­giau Eu­ro­pos Gru­zi­jo­je, bet ir dau­giau Gru­zi­jos Eu­ro­po­je. Ti­krai ne tik gru­zi­nai iš lie­tu­vių, bet ir lie­tu­viai ga­li dar daug ko iš­mok­ti iš gru­zi­nų, ge­riau pa­žin­ti jų įspū­din­gą is­to­ri­ją ir kul­tū­rą, me­no tra­di­ci­jas. Ir nuo šiol šie kon­tak­tai tik dar la­biau su­stip­rės.

Ki­ta Lie­tu­vai ir lie­tu­viams ypa­tin­gai svar­bi ša­lis Ukrai­na taip pat jau yra įgy­ven­di­nu­si vi­sus ati­tin­ka­mus rei­ka­la­vi­mus, tad ti­kė­ti­na, kad jau šių me­tų va­sa­rą ga­li­ma bus svei­kin­ti ir pir­muo­sius ukrai­nie­čius, at­vy­ku­sius į Lie­tu­vą be vi­zų, ra­šo­ma URM pra­ne­ši­me spau­dai.

Be­vi­zio re­ži­mo są­ly­gos, ri­zi­kų su­val­dy­mas

Šian­die­ni­nė si­tua­ci­ja Eu­ro­po­je ti­krai yra rim­ta ir svar­bu im­tis vi­sų rei­ka­lin­gų prie­mo­nių jai spręs­ti. „Ta­čiau tu­ri­me pa­brėž­ti, kad be­vi­zio re­ži­mo su­tei­ki­mas Gru­zi­jai ir Ukrai­nai ne­ga­li bū­ti nie­kaip sie­ja­mas su šio­mis mig­ra­ci­jos prob­le­mo­mis. Be to, ži­no­ma, ga­lio­ja tam ti­kros tai­syk­lės ir re­gu­lia­vi­mai, tam, kad bū­tų iš­veng­ta bet ko­kių ga­li­mų prob­le­mų, įsi­ga­lio­jus be­vi­ziam re­ži­mui.

Vi­sų pir­ma, be­vi­zis re­ži­mas ne­su­tei­kia be­są­ly­gi­nės tei­sės at­vyk­ti į ES vals­ty­bę. Ša­lis na­rė ga­li at­si­sa­ky­ti įsi­leis­ti pi­lie­tį, jei jis, pa­vyz­džiui, ne­tu­ri rei­ka­lin­gų do­ku­men­tų, ne­ga­li pa­grįs­ti sa­vo ke­lio­nės tiks­lo ar to, kad tu­ri pa­kan­ka­mai lė­šų sa­vo vi­zi­tui. Taip pat ša­lis na­rė ga­li ne­įsi­leis­ti to­kio pi­lie­čio, ku­ris bet ku­rio­je ki­to­je ša­ly­je dėl įvai­rių prie­žas­čių lai­ko­mas kaip ke­lian­tis grės­mę vie­ša­jai po­li­ti­kai.

An­tra, be­vi­zis re­ži­mas jo­kiu bū­du ne­su­tei­kia Gru­zi­jos pi­lie­čiams tei­sės dirb­ti, jis ga­lios tik trum­pa­lai­kėms ke­lio­nėms. ES ša­lių na­rių ins­ti­tu­ci­jos glau­džiai tar­pu­sa­vy­je bend­ra­dar­biau­ja ir bet ko­kie „pik­nau­džiau­to­jai“, mė­gin­sian­tys lik­ti il­giau, bus grei­tai su­sek­ti ir grą­žin­ti į Gru­zi­ją.

Tre­čia, kar­tu su be­vi­ziu re­ži­mu įsi­ga­lio­jo ir taip va­di­na­mas su­stip­rin­tas su­spen­da­vi­mo me­cha­niz­mas, nu­ma­tan­tis, kad ki­lus rim­toms prob­le­moms, be­vi­zis re­ži­mas lai­ki­nai bū­tų su­spen­duo­tas. Ta­čiau Lie­tu­va, ma­ty­da­ma kaip stip­riai ir at­sa­kin­gai šiam pro­ce­sui ruo­šė­si tiek Gru­zi­ja, tiek Ukrai­na, ne­abe­jo­ja, kad ne­bus jo­kio pa­grin­do su­spen­duo­ti be­vi­zį re­ži­mą šių ša­lių at­žvil­giu“, – in­for­ma­vo mū­sų ša­lies URM.