Vilniuje nubausti 287 taisyklių nesilaikę pėstieji
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to par­ei­gū­nai kon­tro­lia­vo, kaip pės­tie­ji eis­mo da­ly­viai lai­ko­si Ke­lių eis­mo tai­syk­lių rei­ka­la­vi­mų. 

Ne­pai­sant nuo­la­ti­nių pra­ne­ši­mų apie kon­tro­lės prie­mo­nes, skau­džias eis­mo ne­lai­mes ke­liuo­se, ku­riuo­se nu­ken­čia pės­tie­ji, ir pa­ta­ri­mų, kaip iš­veng­ti ne­lai­mių ke­ly­je, pės­tie­ji ig­no­ruo­ja Ke­lių eis­mo tai­syk­lė­se nu­sta­ty­tas jiems par­ei­gas – pra­ėju­sią sa­vai­tę Ke­lių po­li­ci­jos val­dy­bos par­ei­gū­nai nu­bau­dė 287 Ke­lių eis­mo tai­syk­les ig­no­ra­vu­sius pės­čiuo­sius. Per sau­sį jau nu­baus­ta 788 KET pa­žei­dę pės­tie­ji.

Šią sa­vai­tę Ke­lių pa­tru­lių rink­ti­nės par­ei­gū­nai tę­sia pės­čių­jų kon­tro­lės prie­mo­nes.

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ke­lių po­li­ci­jos val­dy­bos Ke­lių pa­tru­lių rink­ti­nės par­ei­gū­nai pa­si­rink­to­se Vil­niaus mies­to vie­to­se ti­kri­no vai­ruo­to­jų blai­vu­mą, ar ne­vai­ruo­ja aps­vai­gę nuo nar­ko­ti­nių ir ki­tų psi­chi­ką vei­kian­čių me­džia­gų.

Sau­sio 26 - va­sa­rio 1 d. par­ei­gū­nai iš­aiš­ki­no 24 at­ve­jus, kai au­to­mo­bi­lius vai­ra­vo ne­blai­vūs vai­ruo­to­jai. Vien pra­ėju­sį penk­ta­die­nį - sek­ma­die­nį iš­aiš­kin­ti 8 to­kie at­ve­jai. Net 9 ne­blai­vūs vai­ruo­to­jai su­kė­lė eis­mo įvy­kius, ku­riuo­se su­ga­din­tos trans­por­to prie­mo­nės, vie­no ne­blai­vaus vai­ruo­to­jo su­kel­to eis­mo įvy­kio me­tu nu­ken­tė­jo žmo­nės.