Vilniuje liberalai derasi su „Lietuvos sąrašu“ ir socdemais
Li­be­ra­lų są­jū­dis, ga­vęs dau­giau­sia vie­tų Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je ir pir­ma­die­nį su­si­ta­ręs for­muo­ti koa­li­ci­ją su kon­ser­va­to­riais, dėl jos stip­ri­ni­mo to­liau de­ra­si su „Lie­tu­vos są­ra­šu“ bei So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja.

„Iš ti­krų­jų, ir te­le­fo­nu pa­si­kal­bė­ti, ir su­si­tik­ti fi­ziš­kai pa­vy­ko. Kon­sul­ta­ci­jos vyks­ta su „Lie­tu­vos są­ra­šo“ ir So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jo­mis. Ne­sa­me už­kir­tę ke­lių ir ki­tiems, iš­sky­rus, kaip anks­čiau mi­nė­jau, Ar­tū­ro Zuo­ko ir Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio par­ti­joms“, - BNS pir­ma­die­nį sa­kė li­be­ral­są­jū­die­čių są­ra­šo ly­de­ris, kan­di­da­tas į sos­ti­nės me­rus an­tra­ja­me rin­ki­mų tu­re Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius.

Jis tei­gė, kad koa­li­ci­jos su­dė­tis tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti iki an­tro­jo me­rų rin­ki­mų tu­ro.

Jei­gu pa­vyk­tų su­for­muo­ti mi­nė­tų ke­tu­rių par­ti­jų koa­li­ci­ją, ji sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je tu­rė­tų per 30 vie­tų iš 51.

„A­ki­vaiz­du, kad są­ly­čio taš­kų su par­ti­jo­mis, iš ku­rių no­ri­me for­muo­ti koa­li­ci­ją, yra. La­biau­siai ma­ne džiu­gi­na la­bai aiš­kus nu­si­tei­ki­mas, kad Vil­niui rei­kia nau­jų me­to­dų. Prog­ra­mi­nių skir­tu­mų tarp par­ti­jų, aiš­ku, yra, bet kad rei­kia skaid­ru­mo, są­ži­nin­gu­mo, at­sa­kin­gu­mo, kad pats val­dy­mo sti­lius tu­ri pa­si­keis­ti ir kad tu­ri at­ei­ti pa­ga­liau nor­ma­li, žmo­giš­ka tvar­ka į Vil­nių, dėl to mes su­ta­ria­me ir dėl tų pa­grin­di­nių pri­nci­pų žiū­ri­me la­bai pa­na­šiai“, - kal­bė­jo R.Ši­ma­šius.

Sei­mo na­rys R.Ši­ma­šius per sek­ma­die­nį vy­ku­sius tie­sio­gi­nius me­rų rin­ki­mus Vil­niu­je ga­vo 33,96 proc. rin­kė­jų bal­sų, už A.Zuo­ką bal­sa­vo 18,05 proc. vil­nie­čių. Jie abu pa­te­ko į ko­vo 15 die­ną vyk­sian­tį an­trą­jį rin­ki­mų tu­rą.

Li­be­ra­lų są­jū­dis Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je tu­rės 15 at­sto­vų, Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos ir Ru­sų al­jan­so koa­li­ci­ja „Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio blo­kas“ - 10, Tė­vy­nės są­jun­ga - Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai - aš­tuo­nis, A.Zuo­ko Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai) - še­šis, so­cial­de­mo­kra­tai ir „Lie­tu­vos są­ra­šas“ - po ke­tu­ris.