Vilniuje lankosi JAV gynybos sekretoriaus pavaduotojas
Vil­niu­je vie­ši Jung­ti­nių Ame­ri­kos vals­ti­jų gy­ny­bos se­kre­to­riaus pa­va­duo­to­jas.

Sau­sio 28 d. Vil­niu­je vie­šin­tis JAV gy­ny­bos se­kre­to­riaus pa­va­duo­to­jas įsi­gi­ji­mams, tech­no­lo­gi­joms ir lo­gis­ti­kai Ala­nas F. Es­te­ve­zas ir jį ly­din­ti de­le­ga­ci­ja su­si­tin­ka su Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tru Juo­zu Ole­ku, vi­ce­mi­nis­tru Ra­mū­nu Uso­niu, Jung­ti­nio šta­bo vir­ši­nin­ku bri­ga­dos ge­ne­ro­lu Vil­man­tu Ta­mo­šai­čiu ir kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos lo­gis­ti­kos va­do­vy­be, ra­šo­ma Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me spau­dai.

Vi­zi­to me­tu ap­ta­ria­ma sau­gu­mo si­tua­ci­ja re­gio­ne, pa­grin­di­niai Lie­tu­vos pri­ori­te­tai, stip­ri­nant kraš­to gy­ny­bą. Dau­giau­sia dė­me­sio ke­ti­na­ma skir­ti sve­čiams pri­sta­tant są­jun­gi­nin­kų bu­vi­mui ir pri­ėmi­mui nu­ma­ty­tą Lie­tu­vos pri­iman­čios ša­lies par­amą ir inf­ras­truk­tū­rą, jos plė­tros pla­nus.