Vilniuje išreikštas solidarumas su Baltarusijos pilietine visuomene
Tarp­tau­ti­nės so­li­da­ru­mo su Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­ti­ne vi­suo­me­ne die­nos pro­ga Vil­niaus Ro­tu­šės aikš­tė­je su­reng­ta po­li­ti­nių ka­li­nių pa­lai­ky­mo ak­ci­ja.

Ren­gi­nio da­ly­viai siun­tė pa­lai­ky­mo at­vi­ru­tes dėl po­li­ti­nių su­me­ti­mų Bal­ta­ru­si­jos re­ži­mo ka­li­na­miems as­me­nims, fo­tog­ra­fa­vo­si prie pla­ka­tų, mo­ja­vo tau­ti­ne bal­ta­ru­sių (bal­ta-rau­do­na-bal­ta), Lie­tu­vos, Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vė­lia­vo­mis. Ak­ci­ja bai­gė­si ei­ty­nė­mis iki La­ta­ko gat­vė­je esan­čių Bal­ta­ru­si­jos Žmo­gaus tei­sių na­mų. Ši or­ga­ni­za­ci­ja ir ini­ci­ja­vo Ro­tu­šės aikš­tė­je vy­ku­sį ren­gi­nį.

„To­kio po­bū­džio ak­ci­jo­mis sie­kia­ma at­kreip­ti dė­me­sį į kri­tiš­ką žmo­gaus tei­sių pa­dė­ti Bal­ta­ru­si­jo­je. Jos ne­bū­ti­nai tu­ri pri­vers­ti šios ša­lies val­džią pa­leis­ti po­li­ti­nius ka­li­nius. Ma­nau, kad daug svar­biau kal­bė­ti apie mū­sų, Lie­tu­vos vi­suo­me­nės, jau­tru­mą žmo­gaus tei­sių dar­bot­var­kei kai­my­ni­nė­je Bal­ta­ru­si­jo­je, – por­ta­lui lzi­nios.lt aiš­ki­na ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Free­dom Hou­se“ pa­da­li­nio Lie­tu­vo­je va­do­vas Vy­tis Jur­ko­nis. – La­bai ne­ma­ža da­lis Lie­tu­vos pi­lie­čių tu­ri su­si­da­rę ga­na klai­din­gą įspū­dį apie tai, kas vyks­ta Bal­ta­ru­si­jo­je. Ži­niask­lai­da daž­niau­siai dė­me­sį krei­pia tik į vie­ną ūsuo­tą per­so­ną ir ne­la­bai gi­li­na­si į tai, kas vyks­ta va­di­na­ma­ja­me pog­rin­dy­je, kur rea­liai vei­kia pi­lie­ti­nė vi­suo­me­nė ir Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja. Įsi­ga­lė­ju­si nuo­mo­nė, ne­va tai yra tam ti­kras opo­zi­ci­jos ge­tas ar nie­ko pa­keis­ti ne­ga­lin­ti pra­lai­mė­to­jų vi­suo­me­nė“.

Pa­sak V. Jur­kio­nio, lie­tu­viai tu­rė­tų ge­rai su­pras­ti bal­ta­ru­sius, mat dar ne taip se­niai, so­viet­me­čiu, da­lis mū­sų pa­čių vi­suo­me­nės vei­kė pog­rin­dy­je: „Bal­ta­ru­si­jo­je yra žmo­gaus tei­sių or­ga­ni­za­ci­jų, pi­lie­ti­nių, jau­ni­mo ini­cia­ty­vų, ku­rios ne­di­de­lė­mis sa­vo pa­jė­go­mis sten­gia­si keis­ti si­tua­ci­ją. Tai nė­ra leng­va. Bal­ta­ru­si­jos vi­suo­me­nė la­biau pa­žeis­ta, nes bu­vo po So­vie­tų Są­jun­gos jun­gu daug il­giau nei mes. Pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės są­mo­nin­gu­mo dai­gai tu­ri pra­sisk­veb­ti pro daug gi­les­nį įša­lą ne­gu Lie­tu­vo­je“.

Vie­nas gar­siau­sių Bal­ta­ru­si­jos žmo­gaus tei­sių gy­nė­jų Ale­sis Be­liac­kis su­lai­ky­tas Mins­ke ly­giai prieš ket­ve­rius me­tus. Ne­pai­sant jo anks­ty­vo pa­lei­di­mo pra­ėju­sių me­tų bir­že­lį, re­ži­mas ir to­liau spau­džia žmo­gaus tei­sių ak­ty­vis­tus. Šiuo me­tu už gro­tų ka­li bent še­ši ak­ty­vis­tai. Ke­tu­ri bu­vę Aliak­sand­ro Lu­ka­šen­kos opo­nen­tai prieš pen­kio­li­ka me­tų din­go be ži­nios, o jų by­los ne­iš­tir­tos iki šian­die­nos. Ar­tė­jant spa­lio 11 die­ną nu­ma­ty­tiems pre­zi­den­to rin­ki­mams ša­ly­je ti­ki­ma­si pre­ven­ty­vių su­ėmi­mų, ne­prik­lau­so­mos ži­niask­lai­dos ri­bo­ji­mo ir ki­tų žmo­gaus tei­sių var­žy­mų. Tarp su­si­rin­ku­sių­jų Ro­tu­šės aikš­tė­je bu­vo ir Sei­mo na­rys Li­nas Bal­sys, glo­bo­jan­tis vie­ną iš Bal­ta­ru­si­jos po­li­ti­nių ka­li­nių – Ni­ko­la­jų Dzia­do­ką. Par­la­men­ta­ras vil­kė­jo marš­ki­nė­lius su jo nuo­trau­ka.

Anot „Free­dom Hou­se“ Lie­tu­vo­je va­do­vo, yra dau­gy­bė bū­dų kaip par­ody­ti par­amą Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­ti­nei vi­suo­me­nei. Pa­vyz­džiui, siųs­ti at­vi­ru­tes po­li­ti­niams ka­li­niams, reikš­ti sa­vo po­zi­ci­ją so­cia­li­niuo­se tink­luo­se, pa­si­ra­šy­ti elek­tro­ni­nes pe­ti­ci­jas. Jis pri­si­me­na 2009 me­tus, kai Lie­tu­vo­je lan­kė­si A. Lu­ka­šen­ka – su­reng­tos vos ke­lios men­kos ak­ci­jos dėl žmo­gaus tei­sių pa­dė­ties Bal­ta­ru­si­jo­je. „Sup­ran­tu, kad mū­sų val­džios at­sto­vai, dip­lo­ma­tai yra pri­vers­ti bend­rau­ti su Bal­ta­ru­si­jos re­ži­mu dėl dvi­ša­lių, eko­no­mi­nių san­ty­kių, bet pi­lie­ti­nė vi­suo­me­nė to­kio­mis aki­mir­ko­mis ga­li bū­ti ak­ty­ves­nė. Vyks­ta gi čia ir Bal­ta­ru­si­jos eko­no­mi­niai fo­ru­mai, ren­gi­niai“, – ko­men­tuo­ja V. Jur­ko­nis.

Pa­šne­ko­vas dar pri­me­na, kad daug bal­ta­ru­sių lan­ko­si mū­sų sos­ti­nė­je ir siū­lo jiems par­ody­ti bal­ta­ru­siš­ką Vil­nių. Kai tei­gia eks­per­tas, kuo dau­giau LDK is­to­ri­jos bal­ta­ru­sių są­mo­nė­je – tuo jie to­liau nuo Krem­liaus. Tuo me­tu lie­tu­viams jis pa­ta­ria ke­liau­ti po Bal­ta­ru­si­ją, lan­ky­ti LDK pa­vel­do ob­jek­tus, pa­ma­ty­ti, kaip ša­lis iš tie­sų at­ro­do, ne­pa­si­lik­ti vien fa­sa­diš­kai švy­tin­čia­me Mins­ke. „To­kiu bū­du lie­tu­viai įsi­ti­kin­tų, kiek esa­me pa­žen­gę, kaip mums pa­si­se­kė, kad gy­ve­na­me ana­pus Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos sie­nos, de­mo­kra­ti­nė­je sant­var­ko­je, ES. Nors yra trū­ku­mų, ku­riuos ga­li­ma tai­sy­ti, gy­ve­na­me ne to­kio­je vals­ty­bė­je, kur vis­kas kon­tro­liuo­ja­ma“, – kal­ba V. Jur­ko­nis.

Ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­riai kvie­čia pa­si­ra­šy­ti elek­tro­ni­nę pe­ti­ci­ją A. Lu­ka­šen­kai, pra­šant pa­leis­ti po­li­ti­nius ka­li­nius. Su­si­pa­žin­ti su ja ang­lų, ru­sų, ba­la­ru­sių bei vo­kie­čių kal­bo­mis ga­li­ma čia.

To­kio po­bū­džio ak­ci­ja Lie­tu­vo­je vy­ko ket­vir­tą kar­tą. Šian­dien so­li­da­ru­mas su Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­ti­ne vi­suo­me­ne tu­rė­jo bū­ti iš­reiš­kia­mas de­šim­ty­je ki­tų vals­ty­bių, tarp ku­rių ir Len­ki­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je, Če­ki­jo­je, JAV.