Vilniuje darbą pradeda Baltijos Asamblėja
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­si­de­da 34-oji Bal­ti­jos Asamb­lė­jos (BA) se­si­ja, ku­rią kar­tą per me­tus ren­gia pir­mi­nin­kau­jan­ti ša­lis.

Ke­tu­rio­se Asamb­lė­jos se­si­jos da­ly­se po­li­ti­kai ir eks­per­tai ap­tars už­sie­nio ir sau­gu­mo po­li­ti­kos, ūkio, svei­ka­tos ap­sau­gos klau­si­mus: bend­rų trans­por­to ir inf­ras­truk­tū­ros pro­jek­tų plė­to­ji­mą re­gio­ne, Bal­ti­jos vals­ty­bių bend­ra­dar­bia­vi­mą ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo ir ki­ber­ne­ti­nės gy­ny­bos sri­ty­je, Eu­ro­pos Są­jun­gos vi­daus ir iš­orės sau­gu­mo as­pek­tus.

Bal­ti­jos Asamb­lė­jos ren­gi­niuo­se da­ly­vaus Lat­vi­jos Saei­mos va­do­vė Ina­ra Mūr­nie­cė ir Es­ti­jos par­la­men­to pir­mi­nin­kas Ei­kis Ne­sto­ras, taip pat tri­jų Bal­ti­jos vals­ty­bių už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trai, ki­ti sve­čiai, pra­ne­šė Sei­mo Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­rius.

Se­si­jos me­tu bus įteik­ti Bal­ti­jos Asamb­lė­jos ap­do­va­no­ji­mai. Me­no pre­mi­ją šie­met gau­na di­ri­gen­tas Mo­des­tas Pi­trė­nas, li­te­ra­tū­ros pre­mi­ją – lat­vių ra­šy­to­jas Ma­rius Ber­zi­nis, moks­lo – es­tų po­li­to­lo­gai Cla­ri­ta-Eva Pet­tai ir Vel­lo Pet­tai.

Bal­ti­jos Asamb­lė­jai kas­met pa­si­keis­da­mos pir­mi­nin­kau­ja Lie­tu­va, Es­ti­ja ir Lat­vi­ja. Lie­tu­va pir­mi­nin­ka­vi­mą BA baigs ir per­duos Lat­vi­jai gruo­džio 31 die­ną.

Bal­ti­jos Asamb­lė­ja yra Lie­tu­vos, Es­ti­jos ir Lat­vi­jos par­la­men­tų bend­ra­dar­bia­vi­mo tarp­tau­ti­nė or­ga­ni­za­ci­ja, įkur­ta 1991 me­tų lap­kri­čio 8 die­ną Ta­li­ne.