Vilniuje bus duotas startas Kovo 11-ajai skirtai akcijai
An­tra­die­nį Na­cio­na­li­nė­je dai­lės ga­le­ri­jo­je Vil­niu­je pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė su mo­ki­nių ir jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jo­mis pa­skelbs ini­cia­ty­vos „Lie­tu­vai ir man“ pra­džią.

Šios ini­cia­ty­vos idė­ja – ori­gi­na­liai pa­mi­nė­ti Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-me­tį. Iki ko­vo 11 die­nos mo­ki­niai, mo­ky­to­jai, tė­vai, vi­sos mo­kyk­lų bend­ruo­me­nės, už­sie­ny­je gy­ve­nan­tys Lie­tu­vos pi­lie­čiai kvie­čia­mi pin­ti tris­pal­ves – gel­to­nos, ža­lios, rau­do­nos spal­vos – drau­gys­tės apy­ran­kes, jas ne­šio­ti ir do­va­no­ti Lie­tu­vai.

Nu­pin­tas apy­ran­kes iki ko­vo 10 die­nos ga­li­ma at­neš­ti į Na­cio­na­li­nę dai­lės ga­le­ri­ją ir už­riš­ti ant spe­cia­liai įreng­tų Ge­di­mi­nai­čių stul­pų. Vi­sai kons­truk­ci­jai pa­puoš­ti iš vi­so rei­kės 250 tūkst. drau­gys­tės apy­ran­kių.

Ne­įp­ras­tą ak­ci­ją ini­ci­ja­vo Lie­tu­vos moks­lei­vių są­jun­ga, Mo­ki­nių par­la­men­tas, Lie­tu­vos stu­den­tų są­jun­ga ir Lie­tu­vos jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­ba.

An­tra­die­nį ren­gi­ny­je da­ly­vaus švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tras Dai­nius Pa­val­kis, ak­ci­jos am­ba­sa­do­riai Gab­rie­lius Liau­dans­kas-Sva­ras, Ne­rin­ga Če­reš­ke­vi­čie­nė, Jo­nas Nai­nys, Mak­sas Mel­ma­nas su gru­pe „Bip­lan“.

Ko­vo 11-ąją Lie­tu­va mi­nės Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-ąsias me­ti­nes.