Vilniuje atsivėrė smegduobė
Vil­niu­je, Upės gat­vė­je, prie biu­ro „Barc­lays“ IT cen­tro pa­sta­to, penk­ta­die­nį trū­kus vamz­džiams at­si­vė­rė di­de­lė smeg­duo­bė, da­lis vil­nie­čių pra­šo­mi ne­nau­do­ti van­dens, Žvė­ry­ne ri­bo­ja­mas eis­mas.

„Bu­vo nu­trauk­tos dvi nuo­te­kų li­ni­jos, du nuo­te­kų vamz­džiai. Ne­tru­kus po ava­ri­jos nuo­te­kų te­kė­ji­mas vamz­džiais bu­vo su­stab­dy­tas ir į įvy­kio vie­tą iš­va­žia­vo spe­cia­lis­tai tiek nu­sta­ty­ti ava­ri­jos prie­žas­čių, tiek, be abe­jo, jas lik­vi­duo­ti. Ša­lia nu­trauk­tos li­ni­jos vyks­ta sta­ty­bų dar­bai, bet kol kas yra per anks­ti ver­tin­ti, ar nu­trū­ki­mas įvy­ko dėl tų sta­ty­bos dar­bų“, – BNS sa­kė „Vil­niaus van­de­nų“ ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vas An­ta­nas Bub­ne­lis.

Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius so­cia­li­nia­me tink­le pa­skel­bė pra­šy­mą va­ka­ri­nė­je ir šiau­ri­nė­je mies­to da­ly­je gy­ve­nan­čių ir dir­ban­čių vil­nie­čių po­rą va­lan­dų ne­nau­do­ti van­dens, jei tai nė­ra gy­vy­biš­kai bū­ti­na.

A.Bub­ne­lis pa­tvir­ti­no, kad kol nu­trū­kę nuo­te­kų vamz­džiai, bū­tų leng­viau, jei­gu vamz­džiais jų ati­te­kė­tų ma­žiau.

„Su­dė­tin­ga bū­tų su­kon­kre­tin­ti geog­ra­fiš­kai, ku­rio­se čia vie­to­se yra, bet tai iš pri­nci­po yra Žir­mū­nai, An­ta­kal­nis ir į šią mies­to pu­sę esan­tys ra­jo­nai“, – sa­kė A.Bub­ne­lis.

Van­dens ir ki­tų pa­slau­gų tie­ki­mas dėl ne­lai­mės nė­ra su­tri­kęs, pra­ne­šė Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė.

Ava­ri­jos prie­žas­ti­mi, pir­mi­niais duo­me­ni­mis, ta­po to­je vie­to­je vyk­dy­ti sta­ty­bos dar­bai. Kaip pra­ne­šė „Vil­niaus van­de­nys“, slė­gis šio­se li­ni­jo­se po ava­ri­jos nu­kri­to itin grei­tai, o tai yra po­žy­mis, jog li­ni­jos bu­vo pa­veik­tos iš­oriš­kai.

Ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mas ap­lin­ki­nių na­mų gy­ven­to­jams dėl ava­ri­jos ne­su­tri­ko.

Kaip žur­na­lis­tams įvy­kio vie­to­je sa­kė Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Sau­lius Ga­gas, iš „Barc­lays“ pa­sta­to ir ša­lia esan­čio bend­ra­bu­čio bu­vo eva­kuo­ti žmo­nės, pa­trauk­ti ne­to­lie­se bu­vę au­to­mo­bi­liai. Žmo­nės ne­lai­mės me­tu ne­nu­ken­tė­jo, po van­de­niu at­si­dū­rė vie­na sta­ty­bi­nin­kų trans­por­to prie­mo­nė.

Šiuo me­tu vyks­ta ava­ri­jos lik­vi­da­vi­mo dar­bai.

„A­va­ri­ja yra lo­ka­li­zuo­ta, vyks­ta lik­vi­da­vi­mo dar­bai ir ar­ti­miau­siu me­tu jie tu­rė­tų bū­ti baig­ti“, – žur­na­lis­tams sa­kė Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to va­do­vas Sau­lius Ga­gas.

Po­li­ci­jos at­sto­vų tei­gi­mu, į pa­sta­tus grįž­ti ne­bus ga­li­ma dar bent ke­lias va­lan­das.

Kaip pra­ne­šė kon­cer­nas SBA, ku­rio vers­lo slė­nis „Green Hall“ yra ša­lia at­si­vė­ru­sios smeg­duo­bės, šiuo me­tu spe­cia­lio­ji tech­ni­ka siur­bia iš­si­lie­ju­sį van­de­nį, tai pa­da­rius bus ga­li­ma ap­žiū­rė­ti vie­tą iš įver­tin­ti si­tua­ci­ją.

„Ka­da „Green Hall“ biu­rų pa­sta­to dar­buo­to­jai ga­lės grįž­ti į sa­vo dar­bo vie­tas, bus nu­spręs­ta tik iš­va­lius sta­tyb­vie­tę“, – pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas vers­lo slė­nį vys­tan­čios bend­ro­vės „Ur­ban In­ven­tors“ di­rek­to­rius Lion­gi­nas Še­pe­tys.

Pra­ne­ši­mo apie įvy­kį su­lauk­ta 12.47 val. Mo­te­ris pra­ne­šė, kad Upės gat­vė­je 21, sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je, at­si­vė­rė smeg­duo­bė, ku­ri vis ple­čia­si. Pra­ne­šė­ja bai­mi­no­si, kad į ją ga­li įkris­ti au­to­mo­bi­liai.

Įvy­kio vie­to­je esan­tis BNS žur­na­lis­tas pra­ne­šė, kad ap­lin­ki­nė te­ri­to­ri­ja apt­ver­ta, žmo­nės į ją ne­pra­lei­džia­mi, vie­to­je dir­ba sa­vi­val­dy­bės įmo­nės „Grin­da“ dar­buo­to­jai, bu­di ke­li me­di­kų bei ug­nia­ge­sių eki­pa­žai.

Aikš­te­lė­je, ku­rios da­lis įgriu­vo, au­to­mo­bi­lius sta­to dau­giau­sia ša­lia esan­čios Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to stu­den­tai. Bent pen­kių au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kų ne­pa­vy­ko su­ras­ti, to­dėl trans­por­to prie­mo­nės bu­vo nu­temp­tos.

Kaip žur­na­lis­tams pa­sa­ko­jo uni­ver­si­te­to bend­ra­bu­ty­je gy­ve­nan­tis ne­lai­mės liu­di­nin­kas, iš­ėjęs pa­si­tik­ti sve­čių jis pa­ste­bė­jo, kad gat­vė­je at­si­vė­rė duo­bė.

„Po ko­kių 15 mi­nu­čių ki­lo di­de­lė pa­ni­ka“, – kal­bė­jo Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to stu­den­tas Min­dau­gas Ber­no­tas.

Jo tei­gi­mu, ne­tru­kus at­vy­ko po­li­ci­jos par­ei­gū­nai, eva­kuo­tas Edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to bend­ra­bu­tis.

Ri­bo­ja­mas eismas

Dėl penk­ta­die­nį at­si­vė­ru­sios smeg­duo­bės sos­ti­nės Žvė­ry­no mi­kro­ra­jo­ne bus ke­lias die­nas ri­bo­ja­mas eis­mas.

Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė in­for­ma­vo, kad ties vers­lo cen­tru „Green hall“, kur šian­dien at­si­vė­rė smeg­duo­bė penk­ta­die­nio pa­va­ka­rę dar dir­ba įvai­rios gel­bė­ji­mo tar­ny­bos. Ap­lin­ki­nė­je te­ri­to­ri­jo­je lai­ki­nai drau­džia­mas tiek trans­por­to, tiek pės­čių­jų eis­mas.

Ava­ri­jos lik­vi­da­vi­mo tar­ny­bos pra­ne­ša, kad dar­bai ir ste­bė­se­na vyks šven­ti­niu lai­ko­tar­piu, iki an­tra­die­nio, to­dėl trans­por­to eis­mas bus drau­džia­mas Upės gat­vės da­ly­je tarp Stu­den­tų ir G.Ba­ra­vy­ko gat­vių. Lik­vi­da­vi­mo dar­bų zo­ną ap­va­žiuo­ti bus ga­li­ma Sal­to­niš­kių g., T. Nar­bu­to g., Kons­ti­tu­ci­jos pr., ir G. Ba­ra­vy­ko gat­vė­mis.

Gy­ven­to­jai ir vai­ruo­to­jai in­for­muo­ja­mi, kad trans­por­to ir pės­čių­jų eis­mas Stu­den­tų gat­ve yra drau­džia­mas – čia gy­ve­nan­tys as­me­nys į sa­vo na­mus ga­li pa­tek­ti iš Sal­to­niš­kių gat­vės pu­sės.