Vilniuje atidengtas paminklas Jonui Pauliui II
Sos­ti­nė­je įsi­kū­ru­sio­je Apaš­ta­liš­ko­jo­je nu­ncia­tū­ro­je bu­vo pa­šven­tin­tas pa­mink­las, skir­tas po­pie­žiui Jo­nui Pa­uliui II. Prie Va­ti­ka­no at­sto­vy­bės pa­sta­to taip pat ati­da­ry­ta pon­ti­fi­kui de­di­kuo­ta par­oda „Lais­vės po­pie­žius“.

Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo Lie­tu­vos Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai – kar­di­no­las Aud­rys Juo­zas Bač­kis, Kau­no ar­ki­vys­ku­pi­jos aug­zi­lia­ras Kęs­tu­tis Kė­va­las, mū­sų ša­ly­je re­zi­duo­jan­tys Va­ti­ka­no pa­siun­ti­niai. Pa­mink­lo pa­šven­ti­ni­mą taip pat ste­bė­jo Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Lands­ber­gis, už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius, Len­ki­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Ja­ros­la­was Czu­bins­kis.

Kal­bą ren­gi­ny­je sa­kęs dip­lo­ma­tas pa­žy­mė­jo, kad Jo­nas Pa­ulius II bu­vo di­dis len­kas. „Leis­ki­te jums pri­min­ti, kad šis kil­nus žmo­gus reikš­min­gai pri­si­dė­jo prie ko­mu­niz­mo žlu­gi­mo ir Len­ki­jos bei Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­pos ša­lių, taip pat Lie­tu­vos, su­ve­re­ni­te­to at­ga­vi­mo. Jį ga­li­ma pa­va­din­ti pir­muo­ju „žmo­gaus tei­sių po­pie­žiu­mi“, – ak­cen­ta­vo J. Czu­bins­kis, taip pat pri­min­da­mas, kad Ka­ro­lis Woj­ty­la bu­vo la­bai ko­mu­ni­ka­bi­lus, šil­tas, drau­giš­kas, vi­sa­pu­siš­kas, in­te­lek­tua­lus žmo­gus, tu­rė­jęs pui­kų hu­mo­ro jaus­mą, ra­šęs kny­gas ir lais­vai kal­bė­jęs 8 kal­bo­mis.

Lie­tu­vo­je pa­sta­ty­ti ke­li pa­mink­lai lie­tu­viš­kų šak­nų tu­rė­ju­siam Jo­nui Pa­uliui II. 2007 me­tais pa­mink­las po­pie­žiui bu­vo ati­deng­tas Kal­ve­lių kai­me (Vil­niaus r.). Jį už kal­ve­liš­kių su­au­ko­tus pi­ni­gus už­sa­kė ir pa­sta­tė vie­tos skau­tai. Au­kas Kal­ve­lių jau­nuo­liai rin­ko ke­le­rius me­tus. 2 me­trų aukš­čio apie 300 ki­log­ra­mų sve­rian­ti bron­zi­nė skulp­tū­ra, vaiz­duo­jan­ti ran­kas pa­lai­min­ti iš­kė­lu­sį Jo­ną Pa­ulių II bu­vo iš­lie­ta Kro­ku­vo­je.

2011 me­tais pa­mink­las Jo­nui Pa­uliui II bu­vo ati­deng­tas Kau­ne, San­ta­kos par­ke, kur 1993 me­tais vie­šė­da­mas mū­sų ša­ly­je jis sa­kė pa­moks­lą dau­gy­bei su­si­rin­ku­sių žmo­nių.

K. Woj­ty­la po­pie­žiu­mi ta­po 1978 me­tais. Po­pie­žius mi­rė 2005 me­tais. 2014 me­tais Jo­nas Pa­ulius II pa­skelb­tas šven­tuo­ju.