Vilniuje atidarytas Tbilisio skveras
Tre­čia­die­nį Vil­niu­je, Žvė­ry­ne, iš­kil­min­gai ati­da­ry­tas Tbi­li­sio var­du pa­va­din­tas skve­ras.

Gru­zi­jos sos­ti­nė­je jau pen­ke­rius me­tus yra Vil­niaus skve­ras, pra­ne­šė sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bė.

Tbi­li­sio skve­ras ties A.Mic­ke­vi­čiaus ir Kęs­tu­čio gat­vių san­kry­ža ati­da­ry­tas da­ly­vau­jant Gru­zi­jos ir Lie­tu­vos prem­je­rams Irak­liui Ga­ri­baš­vi­liui bei Al­gir­dui But­ke­vi­čiui, Gru­zi­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trui, Vil­niaus mies­to me­rui.

„Kaip gru­zi­nas, di­džiuo­juo­si bū­da­mas čia ir esu lai­min­gas, ma­ty­da­mas tiek lai­min­gų drau­giš­kų vei­dų. Mes la­bai ver­ti­na­me drau­gys­tę su Lie­tu­va“, – tei­gė Gru­zi­jos prem­je­ras.

„Šis įvy­kis ne­ei­li­nis ir ak­tua­lus mums vi­siems. Ti­kiu, kad Tbi­li­sio skve­ras taps nau­ja vil­nie­čių trau­kos vie­ta. Il­gai­niui čia tu­rė­tų at­si­ras­ti ir Lie­tu­vos bei Gru­zi­jos skulp­to­rių dar­bai, sim­bo­li­zuo­jan­tys Tbi­li­sį“, – sa­kė Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius.

Skve­re taip pat įreng­ti Vil­niui pa­do­va­no­ti suo­liu­kai su Tbi­li­sio ini­cia­lais.

Do­va­na nuo vil­nie­čių Vil­niaus var­do skve­re Tbi­li­sy­je yra skulp­to­riaus Gi­te­nio Umb­ra­so „Ste­buk­lų ply­te­lė“.

2009 me­tais Vil­niu­je pa­si­ra­šy­ta Vil­niaus ir Tbi­li­sio su­si­gi­mi­nia­vi­mo su­tar­tis. Šie­met spa­lį Vil­niu­je ir Tbi­li­sy­je vy­ko tra­di­ci­nis Tbi­li­sio mies­to ren­gi­nys „Tbi­li­so­ba“.