Vilniuje – aistros dėl buvusio „Žalgirio“ stadiono
Fut­bo­lo ger­bė­jai per so­cia­li­nį tink­lą „Fa­ce­book“ pa­kvies­ti su­si­rink­ti prie Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės lap­kri­čio 4 die­ną ir skelb­ti, kad „no­ri­me tu­rė­ti nau­ją „Žal­gi­rio“ sta­dio­ną“, nors jis jau griau­na­mas, o to­je vie­to­je pra­de­da­mos nau­jų na­mų sta­ty­bos. Esą vis dar yra fut­bo­lo ais­truo­lių, ku­rie ne­pra­ran­da vil­ties iš­sau­go­ti šį sta­dio­ną sos­ti­nės cen­tre. Ta­čiau in­ves­tuo­to­jai įžvel­gia šios is­to­ri­jos pa­na­šu­mų su vos prieš mė­ne­sį vy­ku­siu „Lidl“ in­ves­ti­ci­jų stab­dy­mo skan­da­lu.

Ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­riai tei­gia, kad kvie­čia pa­lai­ky­ti griau­na­mą sos­ti­nės „Žal­gi­rio“ sta­dio­ną. „Lie­pos 6 die­ną su „Žal­gi­rio“ sta­dio­nu at­sis­vei­ki­no­me, bet, pa­si­ro­do, da­bar su­sik­los­čiu­si to­kia si­tua­ci­ja, kad to­je vie­to­je dar ga­li bū­ti sta­dio­nas – jis vis dar iš­lie­ka de­ta­lia­ja­me skly­po pla­ne. Kad jo ten ne­lik­tų, Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba tu­ri pri­im­ti spren­di­mą, – so­cia­li­nia­me tink­le pa­skel­bęs apie ak­ci­ją prie sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės, ra­šė hu­mo­ris­tas Pa­ulius Amb­ra­ze­vi­čius. – Vil­niaus ir vi­sos Lie­tu­vos fut­bo­lo bend­ruo­me­nė sie­kia, kad sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bė net ne­svars­ty­tų pri­im­ti to­kio spren­di­mo, ypač, kol ne­tu­ri­me jo­kių aiš­kių pla­nų dėl nė vie­no nau­jo sta­dio­no Vil­niu­je. Tu­ri­me auk­si­nį šan­są iš­sau­go­ti sta­dio­ną le­gen­di­nė­je Lie­tu­vos fut­bo­lui vie­to­je.“

Ki­tas ak­ci­jos ini­cia­to­rius Ma­rius Ra­ma­naus­kas pa­ža­dė­jo, kad per sa­vai­tę po ak­ci­jos sos­ti­nės Eu­ro­pos aikš­tė­je esą bus par­eng­tas in­ves­ti­ci­nis „Žal­gi­rio“ sta­dio­no pros­pek­tas, ku­ria­me bus nu­ro­dy­tos ka­pi­ta­lo in­ves­ti­ci­jos, ga­li­mos ob­jek­to pa­ja­mos ir iš­lai­dos, pa­grin­di­niai fi­nan­si­niai ro­dik­liai ir t.t.

Tuo me­tu in­ves­ti­ci­jų į ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą bend­ro­vė „Han­ner“ par­eiš­kė ma­nan­ti, kad so­cia­li­niuo­se tink­luo­se ir vie­šo­jo­je erd­vė­je ku­ria­mas spau­di­mas Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bei ir „Han­ner“ at­ro­do keis­tai.

Si­tua­ci­ja pri­me­na „Lidl“ konfliktą

Sos­ti­nės „Žal­gi­rio“ sta­dio­nas pra­dė­tas griau­ti pra­ėju­sią va­sa­rą, lie­pos pra­džio­je. Bend­ro­vė „Han­ner“ čia pla­nuo­ja sta­ty­ti vieš­bu­tį. Be to, pro­jek­tuo­ja­mas vers­lo cen­tras, o at­ei­ty­je nu­ma­ty­ta ir dau­giau biu­rų bei gy­ve­na­mų­jų na­mų sta­ty­bų. Pla­nuo­ja­ma, kad 8000 kvad­ra­ti­nių me­trų plo­to vieš­bu­tis, ku­ria­me bus įreng­ta 200 kam­ba­rių, bus už­baig­tas 2018 me­tų pir­mą­jį pus­me­tį. Iš vi­so į te­ri­to­ri­ją bend­ro­vė pla­nuo­ja in­ves­tuo­ti 200 mln. eu­rų.

Rugp­jū­čio an­tro­je pu­sė­je „Han­ner“ pra­ne­šė, kad ga­vo lei­di­mą vieš­bu­čio sta­ty­bai ir pra­de­da įgy­ven­din­ti pir­mą­jį pro­jek­tą bu­vu­sio­je „Žal­gi­rio“ sta­dio­no te­ri­to­ri­jo­je. Šią be­veik 8 ha te­ri­to­ri­ją cen­tri­nė­je sos­ti­nės da­ly­je ši bend­ro­vė įsi­gi­jo 2015 me­tais.

Kaip in­for­ma­vo „Han­ner“, lei­di­mas griau­ti sta­dio­ną Rink­ti­nės ir Šei­my­niš­kių gat­vių san­kry­žo­je bu­vo iš­duo­tas dar 2010 me­tų ba­lan­džio 7 die­ną. „Han­ner“ apie sta­dio­no grio­vi­mo dar­bus vi­suo­me­nę in­for­ma­vo iš anks­to.

„Ste­bi­me jau an­trą į „Lidl“ at­ve­jį pa­na­šią si­tua­ci­ją, kai spau­di­mas at­si­ran­da tik įsi­gi­jus di­de­lės ver­tės, ta­čiau ap­leis­tą, te­ri­to­ri­ją ir pra­dė­jus po­ky­čius, o sa­vi­val­dy­bę stai­ga ban­do­ma pri­vers­ti pa­keis­ti anks­čiau pri­im­tus spren­di­mus. To­kia pra­kti­ka nė­ra nei są­ži­nin­ga, nei tei­sin­ga, ši­taip men­ki­na­mas Vil­niaus ir Lie­tu­vos pa­trauk­lu­mas in­ves­tuo­to­jams“, – dėl ren­gia­mos ak­ci­jos pa­si­sa­kė „Han­ner“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas Ar­vy­das Avu­lis.

„Vai­duok­lį“ pa­skel­bė paveldu

Kaip ži­no­ma, dėl įsi­gy­to ap­leis­to Ke­lių po­li­ci­jos pa­sta­to Vil­niu­je bend­ro­vė „Lidl Lie­tu­va“ tu­rė­jo su­nkias de­ry­bas su Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­be ir Ar­chi­tek­tų są­jun­ga, sie­kiant iš­siaiš­kin­ti, ar šis sos­ti­nės „vai­duok­lis“ ga­li bū­ti nu­griau­tas sta­tant „Lidl“ būs­ti­nę, ar yra kul­tū­ros, ar­chi­tek­tū­ros ar ki­to­kio nors ki­to pa­vel­do da­lis ir tu­ri bū­ti iš­sau­go­tas.

Me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius to konf­lik­to me­tu sa­kė, kad jei­gu ne Ar­chi­tek­tų są­jun­gos ir Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to įsi­ki­ši­mas, „sa­vi­val­dy­bė jau bū­tų se­niai iš­da­vu­si lei­di­mą griau­ti tą pa­sta­tą ir jo vie­to­je sta­ty­ti nau­ją, bet da­bar ten­ka lauk­ti, ką ga­li­ma su juo da­ry­ti“, nes „kol kas tei­si­nė šio pa­sta­to si­tua­ci­ja yra ga­na su­dė­tin­ga, dvip­ras­miš­ka, ne­tgi ab­sur­diš­ka ir ne­pa­tei­si­na­ma, nes pa­sta­tas aki­vaiz­džiai ne­kon­di­ci­nė­je būk­lė­je ir su juo bū­ti­na kaž­ką da­ry­ti“.

Me­ras kvie­čia tartis

Ak­ci­jos „už „Žal­gi­rio“ sta­dio­ną“ iš­va­ka­rė­se, ket­vir­ta­die­nį Vil­niaus mies­to me­ras R. Ši­ma­šius, vi­ce­me­ras Li­nas Kve­da­ra­vi­čius, sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rė Al­ma Vait­kuns­kie­nė ir Mies­to plė­tros de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Min­dau­gas Pa­kal­nis su­si­ti­ko su bend­ro­vės „Han­ner“ va­do­vu A. Avu­liu. Kaip pra­ne­šė sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bė, per su­si­ti­ki­mą kal­bė­ta apie sos­ti­nės cen­tre, bu­vu­sio „Žal­gi­rio“ sta­dio­no vie­to­je pla­nuo­ja­mą vys­ty­ti vers­lo ir ad­mi­nis­tra­ci­nį cen­trą, gy­ve­na­muo­sius na­mus.

„Šio­je vie­to­je kaž­ka­da bu­vo nu­ma­ty­tas sta­dio­nas, ku­ris ne vi­sai skaid­riais bū­dais bu­vo pa­vers­tas ne sta­dio­nu, net iki ga­lo ne­už­bai­giant vi­sų pro­ce­dū­rų. To­kią tei­si­nę ko­li­zi­ją su­da­rė pra­ėju­sios ka­den­ci­jos val­džia, iš es­mės išparceliavusi sta­dio­ną, o tai man, kaip ir tūks­tan­čiams fut­bo­lo sir­ga­lių, ke­lia ne­ri­mą“, – sa­kė R. Ši­ma­šius.

Anot me­ro, bu­vu­sios ta­ry­bos spren­di­mai su­kū­rė si­tua­ci­ją, kai bu­vo pa­tvir­tin­tas šios te­ri­to­ri­jos de­ta­lu­sis pla­nas, ta­čiau bend­ra­sis pla­nas li­ko ne­pa­keis­tas ir ja­me iki šiol nu­ma­ty­tas sta­dio­nas. Tai­gi esą ne­už­baig­ta te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo pro­ce­dū­ra, ku­ri „su­da­ro ga­li­my­bę skir­tin­gai in­terp­re­tuo­ti te­ri­to­ri­jos vys­ty­mą“.

Mat bend­ra­sis pla­nas šiuo me­tu yra kei­čia­mas, Vil­niaus mies­to ta­ry­ba tu­rės dar kar­tą ap­sisp­ręs­ti dėl anks­tes­nio spren­di­mo, kad sta­dio­no to­je vie­to­je ti­krai ne­rei­kia.

Anks­tes­nės ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­ba yra nu­spren­du­si Na­cio­na­li­nį sta­dio­ną sta­ty­ti Šeš­ki­nė­je.

„Fut­bo­lo sta­dio­nas Vil­niu­je ti­krai bus. Nau­ja­me dau­gia­funk­cia­me komp­lek­se nu­ma­ty­tos net trys fut­bo­lo aikš­tės. Ta­čiau esa­me už tai, kad da­bar­ti­nė bu­vu­sio „Žal­gi­rio“ sta­dio­no te­ri­to­ri­ja taip pat tu­ri tap­ti pa­trauk­lia vie­ša erd­ve, mak­si­ma­liai ati­tin­kan­čia mies­tie­čių po­rei­kius. Dėl to ta­ria­mės su in­ves­tuo­to­ju – sta­dio­ną įsi­gi­ju­sia bend­ro­ve „Han­ner“, – sa­kė R. Ši­ma­šius.

Vil­niaus me­ras pro­jek­to vys­ty­to­ją in­for­ma­vo, kad svars­to­ma ga­li­my­bė už­sa­ky­ti ne­prik­lau­so­mą te­ri­to­ri­jos pla­na­vi­mo do­ku­men­tų eks­per­ti­zę, ku­ri at­sa­ky­tų į klau­si­mą, koks yra šios te­ri­to­ri­jos tei­si­nis sta­tu­tas.

Taip pat me­ras kvie­tė prie sa­vi­val­dy­bės ak­ci­ją or­ga­ni­zuo­jan­čius Vil­niaus fut­bo­lo sir­ga­lius ak­ty­viai įsi­trauk­ti į tin­ka­miau­sio spren­di­mo vil­nie­čiams pa­ieš­kas.

.