Vilniui tenkančios GPM dalies ribojimas prieštarauja Konstitucijai
Vil­niui ten­kan­čios gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio (GPM) da­lies ri­bo­ji­mas prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai, ket­vir­ta­die­nį nu­ta­rė Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT). KT nu­ta­rė, kad Kons­ti­tu­ci­jai prieš­ta­rau­ja ne­aiš­kus su­ma­žin­tos GPM da­lis sa­vi­val­dy­bėms reg­la­men­ta­vi­mas.

„Ne­sant įsta­ty­muo­se nu­sta­ty­tų kri­te­ri­jų, pa­gal ku­riuos ji tu­rė­tų bū­ti aps­kai­čiuo­ja­ma, tai prieš­ta­rau­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kons­ti­tu­ci­jos (...) straips­niams“, - skelb­da­mas spren­di­mą, tei­gė KT pir­mi­nin­kas Dai­nius Ža­li­mas.

At­siž­velg­da­mas į tai, kad Sei­mas tu­rės pri­im­ti pa­tiks­lin­tus tei­sės ak­tus, teis­mas nu­ta­rė, jog spren­di­mas įsi­ga­lios nuo ki­tų me­tų sau­sio 2 die­nos.

Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius po KT spren­di­mo pa­skel­bi­mo tei­gė, kad Sei­mas tu­rės skir­ti di­des­nę GPM da­lį Vil­niui bei nu­sta­ty­ti aiš­kią tvar­ką, kaip lė­šos yra skirs­to­mos.

„A­ki­vaiz­du, kad tai reiš­kia, kad ta da­lis tu­ri bū­ti di­des­nė, ir aš ma­nau, kad tai yra tei­sin­ga vil­nie­čių at­žvil­giu. (...) Tai iš es­mės reiš­kia na­mų dar­bus Sei­mui ir nu­sta­ty­ti to­kią gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio da­lį, ku­ri bū­tų adek­va­ti ir pers­kirs­ty­mo me­cha­niz­mą to­kį nu­sta­ty­ti, ku­ris bū­tų aiš­kiai par­em­tas kri­te­ri­jais“, - žur­na­lis­tams sa­kė R.Ši­ma­šius.

„Pa­ga­liau pa­tvir­tin­ta tai, ką sa­kiau il­gus me­tus: „Ne Zuo­kas užau­gi­no sko­lą, o ne­tiks­lin­gas fi­nan­sa­vi­mo pa­skirs­ty­mas, ku­rio aš nie­ka­da ne­ga­lė­jau įta­ko­ti. Tai Sei­mo ir Vy­riau­sy­bės kom­pe­ten­ci­ja. Tą šian­dien pa­tvir­ti­no ir Kons­ti­tu­ci­nis teis­mas“, - sa­vo „Fa­ce­book“ pa­sky­ro­je ra­šo bu­vęs me­ras Ar­tū­ras Zuo­kas, ku­ris dėl mo­kes­čio yra krei­pę­sis į teis­mą ir nuo­lat pra­šė val­džios pa­di­din­ti mies­tui ten­kan­čią GPM da­lį.

Pra­šy­mą KT 2012 me­tais pa­tei­ku­sių Sei­mo na­rių tei­gi­mu, dėl da­bar­ti­nio ri­bo­ji­mo la­biau­siai nu­ken­čia Vil­niaus in­te­re­sai, nes jam pa­lie­ka­ma tik 48 proc. su­ren­ka­mo GPM (pra­šy­mo pa­tei­ki­mo me­tu - 40 proc.). Esą ža­la da­ro­ma ne tik mies­tui ir jo bend­ruo­me­nei, bet ir vi­sam ša­lies įvaiz­džiui.

KT pra­šy­mą pa­tei­kė 30 Sei­mo na­rių, tarp ku­rių yra da­bar­ti­nis eu­ro­ko­mi­sa­ras Vy­te­nis Po­vi­las And­riu­kai­tis, And­rius Ma­zu­ro­nis, Al­gir­das Sy­sas, Ge­di­mi­nas Kir­ki­las, Juo­zas Ole­kas ir ki­ti.

Į KT krei­pė­si ir Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas, nag­ri­nė­jan­tis Vil­niaus ta­ry­bos pra­šy­mą pa­di­din­ti sos­ti­nei ten­kan­čią GPM da­lį iki 60 pro­cen­tų.

Pa­gal įsta­ty­mą Kau­nui da­bar ten­ka 94 proc., Klai­pė­dai - 86 proc., Ma­žei­kių ra­jo­nui - 99 proc., ki­toms sa­vi­val­dy­bėms - 100 proc. jų te­ri­to­ri­jo­se su­ren­ka­mo GPM.

Siū­lo ma­žin­ti sa­vi­val­dy­bių skaičių

li­be­ra­las Kęs­tu­tis Gla­vec­kas siū­lo svars­ty­ti ga­li­my­bę ma­žin­ti sa­vi­val­dy­bių skai­čių.

Pa­sak jo, KT spren­di­mas tu­rė­tų bū­ti įgy­ven­di­na­mas, kar­tu svars­tant klau­si­mą dėl sa­vi­val­dy­bių ma­ži­ni­mo.

„Tie pro­cen­tai tu­rė­tų bū­ti ko­re­guo­ja­mi, at­siž­vel­giant į sa­vi­val­dy­bių skai­čių. Kai tiek daug tu­ri­me sa­vi­val­dy­bių, kai tiek daug lė­šų rei­kia jų iš­lai­ky­mui, ne­ga­li­me pa­di­din­ti Vil­niaus da­lies, nes ki­taip su­ma­žės pa­ja­mos ki­toms sa­vi­val­dy­bėms - yra 60 me­rų, 120 vi­ce­me­rų, kiek de­par­ta­men­tų - di­džiau­sia biu­ro­kra­ti­jos ar­mi­ja “, - BNS sa­kė Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to na­rys K.Gla­vec­kas.

Jo ma­ny­mu, Lie­tu­vo­je sa­vi­val­dy­bių ga­lė­tų bū­ti 2-3 kar­tus ma­žiau ne­gu yra da­bar: „Ga­li lik­ti kad ir 30 sa­vi­val­dy­bių“. Par­la­men­ta­ras, pa­vyz­džiui, abe­jo­ja, ar rei­ka­lin­ga Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bė, ku­rio­je tė­ra apie 5 tūkst. gy­ven­to­jų.

Ko­men­tuo­da­mas KT spren­di­mą dėl Vil­niaus, K.Gla­vec­kas tei­gė, kad Vil­niui ski­ria­ma GPM da­lis „neats­pin­di sos­ti­nės bū­ti­nų iš­lai­dų“.

„E­san­tys 48 proc. tu­rė­tų bū­ti ko­re­guo­ja­mi... Kad ir iki 55 proc. - tai pa­kan­ka­mai pro­tin­ga ri­ba - tai bū­tų apie 20 mln. eu­rų dau­giau pa­ja­mų“, - tei­gė par­la­men­ta­ras.

Fi­nan­sa­vi­mo prob­le­mų neišspręs

Kons­ti­tu­ci­niam Teis­mui (KT) ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kus, kad gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio (GPM) pa­skirs­ty­mas sa­vi­val­dy­bėms tu­ri bū­ti aiš­kiai reg­la­men­tuo­tas, Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos (LSA) pre­zi­den­tas tvir­ti­na, kad tei­sin­gas mo­kes­čio pa­skirs­ty­mas ne­išsp­ręs vi­sų sa­vi­val­dos fi­nan­sa­vi­mo prob­le­mų. Ta­čiau Ri­čar­das Ma­li­naus­kas ma­no, kad KT spren­di­mas pa­ga­liau iš­spręs vie­ną se­ną prob­le­mą - ne­aiš­kų GPM pa­skirs­ty­mą.

„Vals­ty­bė dis­po­nuo­ja ne tik gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čiu, bet ir ki­tais mo­kes­čiais. Šian­dien vi­sų sa­vi­val­dy­bių fi­nan­sa­vi­mas yra ne­pa­kan­ka­mas, kad už­ti­krin­tų vi­sas joms skir­tas funk­ci­jas. Jei­gu pa­žiū­rė­tu­me į 2008-2009 me­tus, tai vals­ty­bės biu­dže­to da­lis yra grį­žu­si į prieš­kri­zi­nį lai­ko­tar­pį, bet vi­sos Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bės gy­ve­na kri­zės lai­ko­tar­pio fi­nan­sa­vi­mo lyg­me­ny­je“, - BNS sa­kė LSA pre­zi­den­tas ir Drus­ki­nin­kų me­ras.

Anot jo, vals­ty­bė tu­rė­tų vi­sų sa­vi­val­dy­bių fi­nan­sa­vi­mą at­sta­ty­ti į prieš­kri­zi­nį ly­gį - tik tuo­met jos ga­lė­tų su­sit­var­ky­ti su pa­ves­to­mis funk­ci­jo­mis.

„Vals­ty­bė tu­ri žiū­rė­ti, kad bū­tų at­sta­ty­tas fi­nan­sa­vi­mas pa­gal su­teik­tas funk­ci­jas. Yra ki­ti mo­kes­čiai, pa­vyz­džiui, pel­no mo­kes­tis ar pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tis, ak­ci­zai. Jei sa­vi­val­dy­bei yra pa­ve­da­ma funk­ci­ja ir tai funk­ci­jai už­ti­krin­ti yra tam ti­kri kaš­tai, tai ne­ga­li bū­ti, kaip la­bai daž­nai bū­da­vo iki šiol, kai funk­ci­jos duo­da­mos, o fi­nan­sa­vi­mas - ne“, - kal­bė­jo R.Malinauskas

Vis dėl­to, jo tei­gi­mu, KT spren­di­mas pa­ga­liau iš­spręs se­ną prob­le­mą - ne­aiš­kų GPM pa­skirs­ty­mą.

„Aš ma­nau, kad mes tu­ri­me kal­bė­ti ne tik apie Vil­nių, bet apie vi­są Lie­tu­vos sa­vi­val­dą ir sa­vi­val­dy­bes. Aso­cia­ci­ja ne kar­tą šį klau­si­mą svars­tė ir iš­sa­kė sa­vo nuo­mo­nę, kad tu­ri bū­ti aiš­kūs kri­te­ri­jai - vi­siems ži­no­mi bei su­pran­ti­mi vi­sų sa­vi­val­dy­bių at­žvil­giu. Šio­je vie­to­je in­terp­re­ta­ci­jos ar­ba me­tai iš me­tų kei­ti­mo dėl ne­aiš­kių prie­žas­čių ne­tu­rė­tų bū­ti“, - kal­bė­jo R.Ma­li­naus­kas.

Aiš­kus signalas

Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo (KT) ket­vir­ta­die­nį pa­skelb­tas spren­di­mas dėl sa­vi­val­dy­bėms ten­kan­čios gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio (GPM) da­lies siun­čia aiš­kią ži­nią Vy­riau­sy­bei, kad rei­kia kuo sku­biau keis­ti įsta­ty­mą, sa­ko Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos (LSA) va­do­vė.

„(KT spren­di­mą - BNS) ver­ti­na­me la­bai tei­gia­mai, mus džiu­gi­na, kad Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas at­krei­pė dė­me­sį, kad įsta­ty­mo lei­dė­jas pri­va­lo nu­sta­ty­ti aiš­kią sa­vi­val­dy­bėms ski­ria­mų lė­šų aps­kai­čia­vi­mo tvar­ką, ku­ri leis­tų už­ti­krin­ti vi­sa­ver­tį sa­vi­val­dy­bių funk­cio­na­vi­mą ir tam bū­ti­ną fi­nan­sa­vi­mą. (...) Tai jau yra la­bai aiš­ki, kon­kre­ti ži­nia Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai, kad rei­kia kuo sku­biau per­žiū­rė­ti įsta­ty­mą, keis­ti me­to­di­ką ir jau 2016 me­tų biu­dže­tas tu­rė­tų bū­ti taip su­for­muo­tas, kad ne­nu­ken­tė­tų vie­nos ar ki­tos sa­vi­val­dy­bės“, - BNS sa­kė LSA di­rek­to­rė Ro­ma Ža­kai­tie­nė.

Jos nuo­mo­ne, svar­bu tai, kad Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas ne­da­ro chao­so - nu­ta­ri­mas įsi­ga­lios tik ki­tų me­tų sau­sio 2 die­ną.

R.Ža­kai­tie­nės tei­gi­mu, ge­rai ir tai, jog KT pa­si­sa­kė ne tik dėl sa­vi­val­dy­bių do­no­rių, ku­rioms su­ma­žin­ta GPM da­lis (Vil­niaus, Kau­no ir Klai­pė­dos), ta­čiau dėl to, kaip tu­rė­tų bū­ti skirs­to­mas fi­nan­sa­vi­mas vi­soms sa­vi­val­dy­bėms.

LSA va­do­vė ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti, kaip ga­lė­tų keis­tis GPM pa­skirs­ty­mas sa­vi­val­dy­bėms at­ei­ty­je, ta­čiau Vil­niaus da­lis ga­lė­tų pa­di­dė­ti.

„Sun­ku pa­sa­ky­ti, kai nė­ra nu­sta­ty­ti kri­te­ri­jai, nė­ra aiš­ku­mo, ir vie­noms sa­vi­val­dy­bėms su­nkiau, ki­toms ge­riau, mi­nis­te­ri­ja kaip no­ri, taip ir su­skirs­to“, - kal­bė­jo R.Ža­kai­tie­nė.

Pa­klaus­ta, kaip ver­ti­na Sei­mo na­rio Kęs­tu­čio Gla­vec­ko siū­ly­mą ma­žin­ti sa­vi­val­dy­bių skai­čių, LSA va­do­vė sa­kė, kad tai ne­pa­dė­tų iš­spręs­ti vi­sų prob­le­mų.

„Su­dė­tin­ga ver­tin­ti po­li­ti­kų pa­svars­ty­mus. Jei net ir su­ma­žė­tų sa­vi­val­dy­bių skai­čius, įgy­ven­di­na­mos funk­ci­jos, ku­rios yra įsta­ty­mu pa­ves­tos, jos nie­kur ne­ding­tų, aš la­bai abe­jo­ju, ar dėl to rei­kė­tų ma­žiau fi­nan­sa­vi­mo. Klau­si­mas ei­na apie tai, kad rei­kia nor­ma­liai fi­nan­suo­ti ir pa­ga­liau leis­ti iš­bris­ti iš tų bai­sių įsis­ko­li­ni­mų. Jei bus nor­ma­lus fi­nan­sa­vi­mas, bus ma­žiau sko­lų, bus leng­viau įgy­ven­din­ti eu­ro­pi­nius pro­jek­tus ir to­kiu bū­du vi­sas au­gi­mas bus ki­toks“, - ko­men­ta­vo LSA va­do­vė.