Vilnių sudrebino orkestrų atliekama muzika
Mi­nint Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nos 25-me­tį, sos­ti­nės cen­trą už­lie­jo mu­zi­kos gar­sai.

Ka­ted­ros aikš­tė­je vy­ko jung­ti­nis Lie­tu­vos, Es­ti­jos ir Lat­vi­jos ka­ri­nių or­kes­trų kon­cer­tas „Lais­vės vė­jas". Įspū­din­gą kon­cer­tą ste­bė­jo mi­nios vil­nie­čių ir mies­to sve­čių.

.