Vilnijoje gesinamas lietuvybės židinys
Šal­či­nin­kų ra­jo­no ta­ry­bos šian­dien pla­nuo­ja­mas pri­im­ti spren­di­mas reor­ga­ni­zuo­ti vie­nin­te­lę lie­tu­viš­ką Die­ve­niš­kių „Ry­to“ vi­du­ri­nę mo­kyk­lą ke­lia ir vie­tos bend­ruo­me­nės, ir po­li­ti­kų su­si­rū­pi­ni­mą. Bai­mi­na­ma­si, kad pie­try­ti­nia­me Lie­tu­vos pa­kraš­ty­je są­mo­nin­gai ban­do­ma su­silp­nin­ti lie­tu­viš­ką švie­ti­mą.

Dau­giau kaip 100 mo­ki­nių tu­rin­čios Die­ve­niš­kių „Ry­to“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los bend­ruo­me­nė ne­su­tin­ka su sa­va­va­liš­ka ug­dy­mo įstai­gos reor­ga­ni­za­ci­ja. Šian­dien Šal­či­nin­kų po­li­ti­kai ke­ti­na tvir­tin­ti nau­jus šios ug­dy­mo įstai­gos įsta­tus, pa­gal ku­riuos ji taps pa­grin­di­ne mo­kyk­la.

Die­ve­niš­kių „Ry­to“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los li­ki­mu su­si­rū­pi­nę Sei­mo na­riai Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ją (ŠMM) kal­ti­na abe­jin­gu­mu.

Ne­ra­cio­na­lus sumanymas

Nuo rug­sė­jo 1-osios lie­tu­viš­ko­je Die­ve­niš­kių „Ry­to“ vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je ke­ti­na­ma pa­nai­kin­ti 11-12 kla­ses. Tie­sa, siek­ti vi­du­ri­nio iš­si­la­vi­ni­mo bus ga­li­ma sė­dint tuo­se pa­čiuo­se suo­luo­se, ta­čiau pri­klau­sant jau Ei­šiš­kių Sta­nis­lo­vo Ra­po­lio­nio gim­na­zi­jai.

„Ry­to“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė Lo­li­ta Mi­ka­laus­kie­nė ma­no, kad Die­ve­niš­kė­se ne­rei­kia steig­ti Ei­šiš­kių S. Ra­po­lio­nio gim­na­zi­jos sky­rių, įku­riant „mo­kyk­lą mo­kyk­lo­je“. „Šia­me kraš­te jau yra vie­na pa­grin­di­nė Poš­ko­nių mo­kyk­la, to­dėl vi­siš­kai ne­ra­cio­na­lu steig­ti dar vie­ną pa­grin­di­nę mo­kyk­lą ir ne­už­ti­krin­ti vi­du­ri­nio iš­si­la­vi­ni­mo čia gy­ve­nan­čiam jau­ni­mui. Nė­ra jo­kios lo­gi­kos!“ - LŽ tei­gė ji.

L. Mi­ka­laus­kie­nė ti­ki­no, kad „Ry­to“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los bend­ruo­me­nė su­ne­ri­mu­si dėl lau­kia­mų per­mai­nų. „Vai­kai klau­sia, ko­dėl jie, bai­gę 10 kla­sių vie­no­je mo­kyk­lo­je, tu­rin­čio­je il­ga­me­tes tra­di­ci­jas ir pi­lie­tiš­ku­mo pa­mo­kas, da­bar tu­rės pri­klau­sy­ti ki­tai“, - sa­kė ji. Ne­ri­mau­ja ir pe­da­go­gai. „To­les­nė at­ei­tis mo­ky­to­jams ke­lia ne­ri­mą. Ne­sup­ran­ta­me, kaip tu­rė­si­me dirb­ti ki­tai mo­kyk­lai“, - ste­bė­jo­si L. Mi­ka­laus­kie­nė.

Ji įsi­ti­ki­nu­si, kad „Ry­to“ vi­du­ri­nė mo­kyk­la yra vi­siš­kai pa­si­ren­gu­si pre­ten­duo­ti į gim­na­zi­jos sta­tu­są. Pa­sak L. Mi­ka­laus­kie­nės, prie­kaiš­tų „Ry­to“ vi­du­ri­nė mo­kyk­la su­lau­kė dėl ma­žo vai­kų skai­čiaus pra­di­nė­se kla­sė­se. „Šiuo me­tu - de­mog­ra­fi­nis nuo­puo­lis, bet Die­ve­niš­kių dar­že­lio gru­pė - per­pil­dy­ta ir at­ei­ty­je yra pers­pek­ty­va tin­ka­mai for­muo­ti kla­ses. 11 kla­sę kas­met pa­pil­do už 8 ki­lo­me­trų nuo Die­ve­niš­kių esan­čios Poš­ko­nių pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­niai“, - pa­žy­mė­jo ji.

Iš­skir­ti­nė vieta

Šal­či­nin­kų ra­jo­no me­ri­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Re­gi­na Mar­ke­vič LŽ in­for­ma­vo, kad nu­ma­ty­ta reor­ga­ni­zuo­ti 4 vi­du­ri­nes mo­kyk­las: Bal­to­sios Vo­kės - „Ši­lo“ ir Eli­zos Ožes­ko­vos bei Die­ve­niš­kių „Ry­to“ ir Ado­mo Mic­ke­vi­čiaus vi­du­ri­nes mo­kyk­las. „Jos ne­ati­ti­ko akre­di­ta­ci­jos kri­te­ri­jų, pir­miau­sia - dėl vai­kų skai­čius. Vie­nos mo­kyk­los tu­ri ma­žiau vi­du­ri­nio ug­dy­mo mo­ki­nių, ki­tos - pa­grin­di­nio ir pra­di­nio“, - aiš­ki­no ji.

R. Mar­ke­vič ti­ki­no, kad šių mo­kyk­lų pa­tal­po­se bus įkur­ti gim­na­zi­jų sky­riai, vyk­dy­sian­tys akre­di­tuo­tą vi­du­ri­nio ug­dy­mo prog­ra­mą. Esą iš es­mės nie­kas ne­si­keis: dirbs tie pa­tys mo­ky­to­jai, ug­dy­mas vyks to­se pa­čio­se pa­tal­po­se.

Tuo me­tu Šal­či­nin­kų ra­jo­no ta­ry­bo­je dir­ban­ti Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vė Ju­li­ja Mac­ke­vič tei­gė, kad dėl Die­ve­niš­kių „Ry­to“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los reor­ga­ni­za­vi­mo ne­bu­vo kal­bė­ta su ug­dy­mo įstai­gos bend­ruo­me­ne. Ji pa­žy­mė­jo, kad Die­ve­niš­kės, iš vi­sų pu­sių ap­sup­tos kai­my­nės Bal­ta­ru­si­jos, yra iš­skir­ti­nė vie­ta. „Ši mo­kyk­la - lie­tu­vy­bės ži­di­nys - tu­ri bū­ti iš­sau­go­ta, bet jau­čiu, kad ga­li bū­ti liūd­nų pa­sek­mių“, - nuo­gąs­ta­vo J. Mac­ke­vič.

Ji ste­bė­jo­si, kad ne­to­li esan­čią Ka­les­nin­kų Liud­vi­ko Nar­bu­to vi­du­ri­nę mo­kyk­lą ruo­šia­ma­si akre­di­tuo­ti, o Die­ve­niš­kių „Ry­to“ vi­du­ri­nę mo­kyk­lą - reor­ga­ni­zuo­ti. „A­bi mo­kyk­los - iden­tiš­kos, mo­ki­nių skai­čius yra pa­na­šus, tik dės­to­ma kal­ba skir­tin­ga. Ga­li­ma įžvelg­ti vi­so­kiau­sių da­ly­kų“, - kal­bė­jo J. Mac­ke­vič.

Pa­si­gen­da mi­nis­te­ri­jos pozicijos

Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to (ŠMKK) pir­mi­nin­kė Aud­ro­nė Pi­trė­nie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad kai­mo vie­to­vė­se esan­čias mo­kyk­las bū­ti­na iš­sau­go­ti. Jos ma­ny­mu, Die­ve­niš­kių „Ry­to“ vi­du­ri­nė mo­kyk­la tu­rė­tų tap­ti akre­di­tuo­ta gim­na­zi­ja. „Ji - kai­mo mo­kyk­la, to­dėl ga­li bū­ti „il­gą­ja gim­na­zi­ja“ ir gy­vuo­ti tu­rė­da­ma ma­žiau mo­ki­nių. Prob­le­ma ta, kad šiuos spren­di­mus pri­ima sa­vi­val­dy­bė“, - LŽ aiš­ki­no par­la­men­ta­rė.

A. Pi­trė­nie­nės tei­gi­mu, pa­keis­ti Šal­či­nin­kų po­li­ti­kų spren­di­mą dėl Die­ve­niš­kių „Ry­to“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los reor­ga­ni­za­vi­mo ga­lė­tų ŠMM, pa­teik­da­ma ati­tin­ka­mą re­ko­men­da­ci­ją. „Bet ku­riuo at­ve­ju le­mia­mas žo­dis yra sa­vi­val­dy­bės“, - pri­pa­ži­no ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė.

Tuo me­tu Sei­mo ŠMKK na­rys kon­ser­va­to­rius Va­len­ti­nas Stun­dys spė­jo, jog vie­tos val­džia są­mo­nin­gai ne­no­ri, kad Die­ve­niš­kė­se at­si­ras­tų lie­tu­viš­ka „il­go­ji gim­na­zi­ja“, ku­ri kon­ku­ruo­tų su len­kiš­ko­mis mo­kyk­lo­mis. „Šio­je si­tua­ci­jo­je ŠMM tu­rė­tų lai­ky­tis aiš­kios po­zi­ci­jos, juo­lab kad Švie­ti­mo įsta­ty­me yra nuo­sta­ta, kad esant ne­su­ta­ri­mų tarp vie­tos bend­ruo­me­nės mo­kyk­los ir vie­tos val­džios mi­nis­te­ri­ja tu­ri at­lik­ti ar­bi­tro vaid­me­nį. Te­gul ji pa­sku­ba, kad pa­skui ne­bū­tų per vė­lu", - LŽ sa­kė par­la­men­ta­ras.

Kaip LŽ in­for­ma­vo ŠMM at­sto­vai, Šal­či­nin­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ne­tei­kė akre­di­tuo­ti nei Die­ve­niš­kė­se esan­čios lie­tu­viš­kos „Ry­to“, nei len­kiš­kos Ado­mo Mic­ke­vi­čiaus vi­du­ri­nių mo­kyk­lų ir pri­ėmė spren­di­mą jas pert­var­ky­ti į pa­grin­di­nes mo­kyk­las.

„Pa­gal esa­mą tvar­ką vi­du­ri­nė mo­kyk­la ga­li tap­ti gim­na­zi­ja mi­nis­te­ri­jai akre­di­ta­vus jos vi­du­ri­nio ug­dy­mo - 11-12 kla­sių - prog­ra­mą. Ko­kias mo­kyk­las teik­ti akre­di­tuo­ti ŠMM, spren­džia sa­vi­val­dy­bė, at­siž­velg­da­ma į mo­ki­nių skai­čių, mo­kyk­lų tink­lą ra­jo­ne, gy­ven­to­jų po­rei­kius“, - tvir­ti­no ŠMM Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja No­me­da Ba­raus­kie­nė.