Vilniečių pinigai tirpsta Maskvoje
Mask­vos kul­tū­ros ir vers­lo cen­tro sta­ty­ba Vil­niu­je pri­ar­tė­jo prie pa­bai­gos, o ana­lo­giš­kas lie­tu­vių pro­jek­tas Ru­si­jos sos­ti­nė­je iš vie­tos be­veik ne­pa­ju­dė­jo. Sa­vi­val­dy­bės val­do­ma bend­ro­vė per­nai jam at­sei­kė­jo tūks­tan­čius eu­rų, tai da­ry­ti yra nu­ma­čiu­si ir šie­met. De­vy­ne­rius me­tus vei­kia ir pro­jek­tu be­si­rū­pi­nan­ti bend­ra Lie­tu­vos ir Ru­si­jos įmo­nė. Da­bar kal­ba­ma, kad ją rei­kės lik­vi­duo­ti.

„Vil­niaus mies­te tu­ri­me pra­dė­tą ob­jek­tą, ku­rio vi­siš­kai ne­rei­kia – ir dėl geo­po­li­ti­nių, ir dėl ar­chi­tek­tū­ri­nių prie­žas­čių“, – kal­bė­da­mas apie „Mask­vos na­mus“ Lie­tu­vos sos­ti­nė­je pra­ėju­sią sa­vai­tę par­eiš­kė me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius. Kar­tu jis pa­skel­bė, kad iš­duo­tą šio pa­sta­to sta­ty­bos lei­di­mą teis­mo bus pra­šo­ma pri­pa­žin­ti ne­ga­lio­jan­čiu.

Po to­kio par­eiš­ki­mo „Vil­niaus na­mų Mask­vo­je“ pers­pek­ty­vos – pa­na­šios. Ta­čiau Vil­nius šio pro­jek­to ne­sus­tab­dė – jį įgy­ven­di­nan­čios Lie­tu­vos ir Ru­si­jos bend­ro­vės dar­buo­to­jai te­be­vyk­do veik­lą. Per­nai jie kas mė­ne­sį ar du skrai­dė į Mask­vą.

Au­di­to­riai bu­vo nepatenkinti

Tai pa­aiš­kė­jo sa­vi­val­dy­bės Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­bai pa­skel­bus „Vil­niaus vys­ty­mo kom­pa­ni­jos“ au­di­to at­as­kai­tą. Kon­tro­lie­riai pa­žy­mė­jo, kad sa­vi­val­dy­bės val­do­ma įmo­nė 2007 me­tų pra­džio­je įstei­gė an­tri­nę įmo­nę „Vil­niaus na­mai Mask­vo­je“. „Vil­niaus vys­ty­mo kom­pa­ni­ja“ val­do 50 proc. jos ak­ci­jų, o ki­ta da­lis pri­klau­so Mask­vos vy­riau­sy­bės įga­lio­tai vals­ty­bi­nei įmo­nei. „Vil­niaus vys­ty­mo kom­pa­ni­jos“ Plė­tros ir in­ves­ti­ci­jų tar­ny­bos dar­buo­to­jas Gin­ta­ras Po­ciū­nas yra ir UAB „Vil­niaus na­mai Mask­vo­je“ di­rek­to­rius.

Au­di­to at­as­kai­to­je skel­bia­ma, kad pa­gal „Vil­niaus na­mų Mask­vo­je“ ir UAB „Ū­kio ban­ko in­ves­ti­ci­nė gru­pė“ 2007 me­tais pa­si­ra­šy­tą su­tar­tį bend­ro­vė įsi­pa­rei­go­jo at­lik­ti vi­sus rei­ka­lin­gus veiks­mus su­da­ry­ti že­mės nuo­mos su­tar­tį ir gau­ti sta­ty­bos lei­di­mą. „I­ki 2015 me­tų pa­bai­gos že­mės skly­po sky­ri­mo klau­si­mai dar bu­vo ne­išsp­ręs­ti, o in­ves­ti­ci­nis pro­jek­tas ne­pra­dė­tas vyk­dy­ti“, – kons­ta­tuo­ja­ma do­ku­men­te.

Alma Vaitkunskienė: "Lėšos "Vilniaus namų Maskvoje" statybai savivaldybės biudžete nenumatytos."/"Lietuvos žinių" archyvo nuotrauka

Iš jo taip pat ma­ty­ti, kad sa­vi­val­dy­bės įmo­nės dar­buo­to­jai, dir­ban­tys su „Vil­niaus na­mų Mask­vo­je“ pro­jek­tu, daž­nai vy­ko į ko­man­di­ruo­tes Ru­si­jo­je. Kon­tro­lie­riai sa­vi­val­dy­bės įmo­nei tu­rė­jo prie­kaiš­tų: bend­ro­vės va­do­vo įsa­ky­muo­se dėl ko­man­di­ruo­čių ne­nu­ro­do­mas nei tiks­las, nei tai, kad po jų rei­kia pa­teik­ti at­as­kai­tas.

Skel­bia­ma, kad dar­buo­to­jas, pa­skir­tas „Vil­niaus na­mų Mask­vo­je“ di­rek­to­riu­mi, ir ki­ti dar­buo­to­jai į ko­man­di­ruo­tės vy­ko vi­du­ti­niš­kai kas an­trą mė­ne­sį. At­as­kai­to­je de­ta­li­zuo­ja­ma: „Di­des­nė da­lis ko­man­di­ruo­čių są­nau­dų (ku­rios 2015 me­tais sie­kė 28 224 eu­rus) bu­vo skir­ta bend­ro­vės dar­buo­to­jų ko­man­di­ruo­tėms į Mask­vą dėl UAB „Vil­niaus na­mai Mask­vo­je“ veik­los“. Au­di­to­riai kons­ta­ta­vo, kad bend­ro­vės va­do­vo įsa­ky­mai dėl dar­buo­to­jų ko­man­di­ruo­čių į Mask­vą par­eng­ti ne­si­va­do­vau­jant įsta­ty­mais.

Ke­lio­nė už 1,5 tūkst. eurų

Sa­vi­val­dy­bės bend­ro­vei tuo me­tu va­do­va­vo Re­na­tas Dū­do­nis, jis iš šių par­ei­gų prieš po­rą mė­ne­sių bu­vo at­leis­tas. Ko­kią veik­lą Mask­vo­je vyk­dė sa­vi­val­dy­bės įmo­nės at­sto­vai, at­as­kai­to­je ne­nu­ro­do­ma. Iš „Vil­niaus vys­ty­mo kom­pa­ni­jos“ pa­skelb­tų ma­žos ver­tės pir­ki­mų są­ra­šų ma­ty­ti, kad bend­ro­vės dar­buo­to­jai į Mask­vą skrai­dė ir šie­met. „Ko­man­di­ruo­tė į Mask­vą, į ООО «Вильнюсский дом в Москве» (liet. – UAB „Vil­niaus na­mai Mask­vo­je“)“, – taip pri­sta­to­mas vie­nas pir­ki­mo ob­jek­tas, ku­rio ver­tė – 1554 eu­rai. Iš pir­ki­mų są­ra­šo ma­ty­ti, kad trys as­me­nys į Mask­vą ke­lia­vo ir per­nai, ši ke­lio­nė, anot at­as­kai­tos, at­siė­jo 2626 eu­rus.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę „Vil­niaus vys­ty­mo kom­pa­ni­jos“ val­dy­ba įmo­nės di­rek­to­riu­mi pa­sky­rė And­rių Ve­lu­tį, nuo 2012 me­tų va­do­va­vu­sį įmo­nės Pro­jek­ta­vi­mo prie­žiū­ros sky­riui. Jis „Lie­tu­vos ži­nioms“ raš­tu pa­teik­tuo­se at­sa­ky­muo­se tiks­li­no, kad iš­lai­dos už 2015 me­tų ko­man­di­ruo­tes į Mask­vą sie­kė 9140 eu­rų (lėk­tu­vo bi­lie­tai, vi­zos, vieš­bu­tis, trans­por­tas).

Pa­sak A. Ve­lu­čio, ko­man­di­ruo­tės bu­vo su­si­ju­sios su rei­kia­mų do­ku­men­tų, at­as­kai­tų pa­tei­ki­mu ir de­ta­laus pla­no par­en­gi­mu. „Pag­rin­di­niai tiks­lai, su­for­muo­ti 2015 me­tams, bu­vo pra­tęs­ti že­mės nuo­mos su­tar­tį, gau­ti skly­po de­ta­lų­jį pla­ną, mo­kė­ti vi­sas pri­va­lo­mas įmo­kas (že­mės nuo­mos mo­kes­tį) į biu­dže­tą, teik­ti fi­nan­si­nes at­as­kai­tas bei vi­sa­pu­siš­kai kon­tro­liuo­ti įsteig­tos įmo­nės veik­lą“, – var­di­jo jis.

A. Ve­lu­tis ar­gu­men­ta­vo, kad ko­man­di­ruo­čių bū­ti­nu­mą per­nai lė­mė ir tai, jog rugp­jū­tį bend­ro­vė „Vil­niaus na­mai Mask­vo­je“ ga­vo raš­tą iš Ru­si­jos mo­kes­čių ins­pek­ci­jos dėl įmo­nės iš­brau­ki­mo iš Ru­si­jos re­gis­tro. „Rei­kė­jo im­tis bū­ti­nų prie­mo­nių trū­ku­mams pa­ša­lin­ti“, – tei­gė „Vil­niaus vys­ty­mo kom­pa­ni­jos“ va­do­vas.

Dir­ba už du „minimumus“

Bend­ro­vės val­dy­bos pir­mi­nin­kas Gied­rius Du­se­vi­čius „Lie­tu­vos ži­nioms“ nu­ro­dė, kad val­dy­bos po­sė­dy­je bu­vo įver­tin­ta si­tua­ci­ja, o Vil­niaus sa­vi­val­dy­bei yra pa­teik­ti siū­ly­mai, kaip efek­ty­viau­siai nu­trauk­ti mi­ni­mo pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mą. Jis tiks­li­no, kad per­nai me­tų pa­bai­go­je bu­vo pa­tvir­tin­tas že­mės skly­po Mask­vo­je de­ta­lu­sis pla­nas, o įmo­nės di­rek­to­rius ir fi­nan­si­nin­kas yra G. Po­ciū­nas, ku­ris ei­na šias par­ei­gas dirb­da­mas pu­sę eta­to, už dvie­jų mi­ni­ma­lių al­gų dy­džio dar­bo už­mo­kes­tį.

„Pag­rin­di­nis tiks­las – nu­trauk­ti šio pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mą Vil­niui nau­din­giau­sio­mis są­ly­go­mis. Kad tai įvyk­tų, pri­va­lo­ma tei­siš­kai su­tvar­ky­ti rei­kia­mus fi­nan­si­nius do­ku­men­tus, at­as­kai­tas. Šiuo tiks­lu ir nu­ma­to­mos ko­man­di­ruo­tės“, – ko­dėl ke­lio­nės pla­nuo­ja­mos ir šie­met, aiš­ki­no G. Du­se­vi­čius.

Tuo me­tu anks­čiau su ži­niask­lai­da no­riai bend­ra­vęs pats „Vil­niaus na­mų Mask­vo­je“ di­rek­to­rius ne­bu­vo kal­bus. „Taip, va­ži­nė­ju į ko­man­di­ruo­tes. At­sip­ra­šau, ne­ga­liu to da­ry­ti (ko­men­tuo­ti – aut.). Nes jei­gu pa­sa­ky­siu ką nors ne taip, kaip ma­no sa­vi­val­dy­bė, nu­ken­tė­siu, juo­lab kad sa­vi­val­dy­bės po­zi­ci­ja man ne­aiš­ki, ypač pa­sta­ruo­ju me­tu“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė jis.

Jau nebereikia

Koks „Vil­niaus na­mų Mask­vo­je“ pro­jek­to li­ki­mas? Sos­ti­nės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rė Al­ma Vait­kuns­kie­nė „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­tei­kė ko­men­ta­rą, ku­ria­me pa­brė­žia, kad pro­jek­tas prieš 12 me­tų bu­vo ini­ci­juo­tas Vil­niaus va­do­vų, o sa­vi­val­dy­bės įmo­nė – tik jo vyk­dy­to­ja.

„A­ki­vaiz­du, kad pa­si­kei­tus geo­po­li­ti­nei si­tua­ci­jai to­kio ob­jek­to Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bei Mask­vo­je ne­rei­kia. Sa­vi­val­dy­bė ne­tu­ri biu­dže­to lė­šų pro­jek­tui įgy­ven­din­ti, lė­šos „Vil­niaus na­mų Mask­vo­je“ sta­ty­bai biu­dže­te ne­nu­ma­ty­tos. Ga­vę ne­prik­lau­so­mų tei­sės eks­per­tų re­ko­men­da­ci­jas, kaip tei­sin­giau­siai lik­vi­duo­ti įmo­nę Mask­vo­je, tai ir at­lik­si­me“, – me­ri­jos pa­teik­ta­me ko­men­ta­re ci­tuo­ja­ma A. Vait­kuns­kie­nė.

Ne­si­bai­gian­tis miražas

„Vil­niaus na­mų Mask­vo­je“ is­to­ri­ja – tar­si ne­si­bai­gian­tis mi­ra­žas. Prieš še­še­rius me­tus G. Po­ciū­nas ži­niask­lai­dai pa­sa­ko­jo, kad 2010-ai­siais ob­jek­tą ti­ki­ma­si baig­ti pro­jek­tuo­ti, o sta­ty­bos tu­rė­tų pra­si­dė­ti po me­tų. Tuo­met jis tei­gė, kad „Vil­niaus na­mai“ du­ris at­ver­ti tu­rė­tų 2012 me­tais.

Ta­čiau po me­tų bend­ro­vės at­sto­vas kal­bė­jo jau ki­taip. „Duo­bė dar ne­iš­kas­ta, pa­sta­tas ne­ky­la. Šiuo me­tu jau yra par­eng­tas de­ta­lu­sis skly­po pla­nas, bet jis dar ne­pat­vir­tin­tas. Kol jis ne­pat­vir­tin­tas, vi­siš­kai nie­ko ne­ga­li­me pa­sa­ky­ti“, – 2011 me­tų rugp­jū­tį dės­tė G. Po­ciū­nas.

2013 me­tų va­sa­rį ži­niask­lai­dai jis pa­sa­ko­jo, kad Mask­vo­je sta­ty­bų klau­si­mu – vi­siš­kas sąs­tin­gis. Tais pa­čias me­tais, kaip ro­do do­ku­men­tai, tuo­me­tis sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rius Val­das Kli­man­ta­vi­čius pa­ve­dė „Vil­niaus na­mų“ pro­jek­tą ku­ruo­ti Eko­no­mi­kos ir in­ves­ti­ci­jų de­par­ta­men­tui.

Per­nai lie­pą kal­bė­da­mas su „Lie­tu­vos ži­nio­mis“ G. Po­ciū­nas ti­ki­no, kad idė­ja Ru­si­jos sos­ti­nė­je pa­sta­ty­ti „Vil­niaus na­mus“ dar ne­lai­do­ja­ma: „Ke­ti­ni­mai iš­lie­ka, bet rea­lūs dar­bai ne­vyks­ta dėl Mask­vos vy­riau­sy­bės struk­tū­rų ne­apib­rėž­tu­mo dėl do­ku­men­tais reg­la­men­tuo­to pro­jek­to apim­ties.“

Su­ma­ny­mą Ru­si­jos sos­ti­nė­je ati­da­ry­ti „Vil­niaus na­mus“ itin ak­ty­viai puo­se­lė­jo tuo­me­tis dar vei­ku­sio Ūkio ban­ko val­dy­to­jas Vla­di­mi­ras Ro­ma­no­vas.