Vilniečių dovana Rusijai - Euromaidano skveras
Lap­kri­čio 30 die­ną vil­nie­čiai bū­rė­si pie­ve­lė­je prieš­ais Ru­si­jos am­ba­sa­dą, kad pa­gerb­tų Eu­ro­mai­da­no ko­vo­to­jus už Ukrai­nos lais­vę ir de­mo­kra­ti­ją. Per ren­gi­nį bu­vo pa­gar­sin­tas siū­ly­mas šią vie­tą pa­va­din­ti Eu­ro­mai­da­no skve­ru ir bu­vo įkal­ta apie skel­bian­ti len­te­lė. 

Nau­jie­nų por­ta­lui lzi­nios.lt vie­nas ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rių Žy­gi­man­tas Za­bie­ta pri­si­mi­nė: „Ly­giai prieš me­tus be­gink­liai stu­den­tai mi­tin­ga­vo už Ukrai­nos lais­vę, rei­ka­lau­da­mi, kad ša­lis pa­ga­liau pa­suk­tų Va­ka­rų kryp­ti­mi. O „Ber­ku­to pa­jė­gos su jais ne­gai­les­tin­gai su­si­do­ro­jo.“

Kaip ži­nia, bū­tent tą nak­tį prieš me­tus pir­mą kar­tą bu­vo pa­nau­do­ta bru­ta­li jė­ga prieš tai­kius mi­tin­guo­to­jus Ki­je­ve. Ta­da Ukrai­nos sos­ti­nė­je bu­vo su­žeis­ta dau­giau nei 80 žmo­nių, su­im­ta pu­sė šim­to pro­tes­tuo­to­jų. Ši bep­re­ce­den­tė bu­vu­sios pro­ru­siš­kos Ukrai­nos val­džios at­aka ta­po lū­žio taš­ku bro­liš­kos tau­tos is­to­ri­jo­je. Ki­tą die­ną į cen­tri­nę Ki­je­vo aikš­tę su­si­rin­ko apie pu­sę mi­li­jo­no žmo­nių, ku­rie tvir­tai ap­sisp­ren­dė jo­je įsit­vir­tin­ti ir ko­vo­ti už va­ka­rie­tiš­ką Ukrai­nos at­ei­tį. Eu­ro­mai­da­nas ta­po ko­vų su rep­re­si­jo­mis, ko­rup­ci­ja, vals­ty­bi­niu te­ro­ru sim­bo­liu.

Ukrai­nie­čių bend­ruo­me­nės Lie­tu­vo­je at­sto­vas Va­si­li­jus Kap­ka­nas su­si­rin­ku­sie­siems prie Ru­si­jos am­ba­sa­dos Vil­niu­je kal­bė­jo: „Da­bar su­nkus me­tas. Kiek­vie­nas lai­kui Že­mė­je rei­kia sa­vo he­ro­jų. Mai­da­nas ta­po iš­šū­kiu. Prieš me­tus Ukrai­nai te­ko rink­tis: lik­ti mo­ra­li­nio blo­gio įta­ko­je ir val­džio­je ar pa­si­ryž­ti ko­vai už sa­vo oru­mą bei lais­vę.“ Pa­sak ukrai­nie­čio, jau­ni­mas par­odė pa­vyz­dį, ką rei­kia rink­tis. Ir to­kiu bū­du pra­bi­lo pro­tė­vių dva­sia. „Ne šiaip sau vie­nas šū­kių Mai­da­ne skam­bė­jo: „Lais­vė ar­ba mir­tis!“ Jis ak­tua­lus iki šiol. Mū­sų aky­se gims­ta lais­va Ukrai­na. Ži­no­ma, ko­va su­nki. Nie­kas ne­ga­lė­jo įsi­vaiz­duo­ti, kad XXI am­žiu­je at­si­ras žmo­nių, no­rin­čių at­kur­ti blo­gio im­pe­ri­ją. Tai pa­mo­ka vi­siems mums.“ V. Kap­ka­nas dė­ko­jo lie­tu­viams ir ki­tų tau­tų žmo­nėms, ne­abe­jin­giems tam, kas vyks­ta Ukrai­no­je. Ir tei­gė, kad ge­ri dar­bai liks am­ži­ny­bė­je.

Lietuvoje gyvenantis gruzinas Saba Kerdikošvilis į šį renginį vėl atsinešė Gruzijos vėliavą.

Skve­ras prie Žvė­ry­no tven­ki­nių Lat­vių gat­vė­je – tai vie­ta, kur de­šim­tis kar­tų bū­rė­si žmo­nės iš­reikš­da­mi pro­tes­tą ag­re­sy­viai Ru­si­jos už­sie­nio po­li­ti­kai, ka­ri­niams veiks­mams tiek Gru­zi­jo­je 2008 me­tais, tiek šie­met Ukrai­no­je. Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­tis gru­zi­nas Sa­ba Ker­di­koš­vi­lis į šį ren­gi­nį vėl at­si­ne­šė Gru­zi­jos vė­lia­vą. Su­si­rin­ku­sie­siems jis sa­kė: „Tais lai­kais mes, gru­zi­nai ir lie­tu­viai, sto­vė­jo­me kar­tu. Šian­dien bro­liai ukrai­nie­čiai lau­kia mū­sų ak­ty­vu­mo ir pa­lai­ky­mo. Da­bar tu­ri­me ap­jung­ti pa­jė­gas, kad jiems pa­dė­tu­me.“

„Ši vie­ta ta­po sim­bo­li­ne, - por­ta­lui lzi­nios.lt pa­brė­žė Ž. Za­bie­ta. – Vi­sa­da ren­ka­mės čia, no­rė­da­mi pa­lai­ky­ti tau­tas, sie­kian­čias ei­ti lais­vės ke­liu.“ Jis pa­sa­ko­jo, jog ga­liau­siai žmo­nėms ki­lo min­tis, kad šiai sim­bo­li­nei vie­tai de­rė­tų su­teik­ti Eu­ro­mai­da­no skve­ro pa­va­di­ni­mą. O ak­ty­vis­tas My­ko­las Ma­jaus­kas idė­ja pa­si­da­li­jo po­pu­lia­ria­me so­cia­li­nia­me tink­le, ir ji pla­čiai pa­skli­do. Ini­cia­to­riai ren­ka par­ašus ir grei­tu me­tu kreip­sis į Vil­niaus sa­vi­val­dy­bę, kad vie­ta ofi­cia­liai bū­tų pa­va­din­tas Eu­ro­mai­da­no skve­ru. Dar ten siū­lo­ma įreng­ti mo­der­niau­sią vai­kų žai­di­mų aikš­te­lę, ku­rio­je krykš­tau­tų ma­žy­liai.

Renginio dalyviai.

Ne­ofi­cia­lios "Eu­ro­mai­da­no" skve­ro var­do su­tei­ki­mo ce­re­mo­ni­jos me­tu bu­vo ren­ka­mos au­kos Ukrai­nos pa­bė­gė­lių vai­kams. Pa­sak or­ga­ni­za­to­rių, ar­tė­jant žie­mai ir šal­tiems orams pa­gal­ba šil­to­mis ko­ji­nė­mis,

Į ren­gi­nį at­ėjo apie šim­tas žmo­nių. Apie ak­ci­ją bu­vo skel­bia­ma į ją kvie­čia­ma per so­cia­li­nius tink­lus.