Vilniečiai labiausiai patenkinti gyvenimu savo mieste
Vil­nie­čiai yra la­biau­siai pa­ten­kin­ti gy­ve­ni­mu sa­vo mies­te iš vi­sų Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių sos­ti­nių gy­ven­to­jų, ro­do Eu­ros­ta­to ty­ri­mas.

Eu­ro­pos sta­tis­ti­kos agen­tū­ros per­nai at­lik­to ty­ri­mo duo­me­ni­mis, 98 proc. apk­laus­tų Vil­niaus gy­ven­to­jų nu­ro­dė, jog jie yra pa­ten­kin­ti gy­ve­ni­mu sa­vo mies­te. Nuo anks­tes­nės apk­lau­sos 2012-ai­siais Vil­nius šok­te­lė­jo per pen­kias vie­tas.

Pa­gal pa­lan­kią nuo­mo­nę sa­vo sos­ti­nei ly­de­riai Eu­ro­po­je yra ES ne­prik­lau­san­tys nor­ve­gai – kad yra pa­ten­kin­ti gy­ven­da­mi sa­vo mies­te, nu­ro­dė 99 proc. Os­lo gy­ven­to­jų. Ne­daug at­si­li­ko Stok­hol­mas ir Ko­pen­ha­ga – Šve­di­jos ir Da­ni­jos sos­ti­nė­se gy­ve­ni­mu pa­ten­kin­ti 97 proc., Vie­no­je ir Liuk­sem­bur­ge – 96 proc. mies­tie­čių.

Pra­sčiau­siai sa­vo mies­tą ver­ti­na At­ėnų gy­ven­to­jai – kad yra pa­ten­kin­ti gy­ve­ni­mu Grai­ki­jos sos­ti­nė­je, nu­ro­dė 71 proc. res­pon­den­tų. Ro­mo­je gy­ve­ni­mu pa­ten­kin­ti 80 proc., Bu­ka­reš­te ir Par­yžiu­je – 83 proc. vie­tos gy­ven­to­jų.

Ty­ri­mo me­tu apk­lau­sos vyk­dy­tos 83 Eu­ro­pos mies­tuo­se.