Vilniaus teismo prašoma Gvantanamo kalinį pripažinti nukentėjusiuoju
Gvan­ta­na­mo ka­lė­ji­me ka­li­na­mo Sau­do Ara­bi­jos pi­lie­čio ad­vo­ka­tė krei­pė­si į teis­mą, pra­šy­da­ma su­teik­ti Mus­ta­fa al Haw­sa­wiui nu­ken­tė­ju­sio­jo sta­tu­są, nes jis ga­lė­jo bū­ti ka­li­na­mas slap­ta­me CŽV ka­lė­ji­me ne­to­li Vil­niaus.

Ad­vo­ka­tė Ing­ri­da Bo­ty­rie­nė tei­gia, kad įta­ri­mus apie ga­li­mą vy­ro ka­li­ni­mą Lie­tu­vo­je pa­grin­džia Jung­ti­nių Vals­ti­jų Se­na­to pa­skelb­ta at­as­kai­ta ir ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų su­rink­ti duo­me­nys. Pro­ku­ro­rai šiuos duo­me­nis va­di­na prie­lai­do­mis ir in­terp­re­ta­ci­jo­mis.

Nu­si­kal­ti­mai žmoniškumui

Pra­šy­mas dėl 47 me­tų Mus­ta­fa al Haw­sa­wio sta­tu­so pa­teik­tas iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me, ku­ris ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų pra­šy­mu Lie­tu­vo­je pra­dė­tas 2014 me­tų va­sa­rį ir iš­plės­tas po tų me­tų gruo­dį JAV de­mo­kra­tų se­na­to­rių ini­cia­ty­va pa­skelb­tos at­as­kai­tos apie įta­ria­mų­jų te­ro­riz­mu kan­ki­ni­mus.

Kon­kre­čios ša­lys at­as­kai­to­je ne­įvar­dy­tos, bet žmo­gaus tei­sių or­ga­ni­za­ci­jos tei­gia, kad do­ku­men­te mi­ni­mas „vio­le­ti­nis“ cen­tras vei­kė An­ta­vi­liuo­se ne­to­li Vil­niaus. Anot JAV Se­na­to, cen­tras 2006 me­tais bu­vo už­da­ry­tas, kai vals­ty­bė at­si­sa­kė su­teik­ti me­di­ci­nos pa­gal­bą cen­tre ka­lin­tam Mus­ta­fa al Haw­sa­wiui.

I.Bo­ty­rie­nė BNS sa­kė, kad nu­ken­tė­ju­sio­jo sta­tu­są Sau­do Ara­bi­jos pi­lie­čiui pro­ku­ro­rai at­si­sa­kė su­teik­ti „la­bai for­ma­liais ar­gu­men­tais, kad nė­ra duo­me­nų, jog žmo­gus nu­ken­tė­jo Lie­tu­vo­je“.

„Jei­gu bu­vo įsteig­tos įstai­gos ir jos vei­kė, tai aiš­ku, kad ga­li­mai bu­vo ir as­me­nys, ku­rie nu­ken­tė­jo“, – tei­gė ad­vo­ka­tė.

Pa­sak jos, JAV ins­ti­tu­ci­jos pa­čios pri­pa­ži­no, kad Mus­ta­fa al Haw­sa­wi bu­vo įtrauk­tas į spe­cia­lią CŽV su­ėmi­mo ir tar­dy­mo prog­ra­mą, bu­vo lai­ko­mas vie­nu iš „aukš­tos ver­tės su­lai­ky­tų­jų“, ku­rių at­žvil­giu tai­ky­tus tar­dy­mo me­to­dus Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas yra pri­ly­gi­nęs kan­ki­ni­mui.

Nu­ken­tė­ju­sio­jo sta­tu­so su­tei­ki­mas leis­tų Mus­ta­fa al Haw­sa­wio at­sto­vams teik­ti pra­šy­mus ir su­si­pa­žin­ti su ty­ri­mo in­for­ma­ci­ja, tei­gė ad­vo­ka­tė.

„Mus­ta­fa al Haw­sa­wi ne­lei­džiant kaip nu­ken­tė­ju­sia­jam da­ly­vau­ti šia­me pro­ce­se, yra pa­žei­džia­ma jo tei­sė siek­ti tie­sos ir tei­sin­gu­mo (...). To­kiu bū­du šis iki­teis­mi­nis ty­ri­mas aki­vaiz­džiai nė­ra nei grei­tas, nei skaid­rus, be to, jis ne­ati­tin­ka Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mų, kad efek­ty­vus ty­ri­mas yra toks ty­ri­mas, ku­ris už­ti­kri­na nu­ken­tė­ju­sio­jo da­ly­va­vi­mą ja­me“, – ra­šo­ma ad­vo­ka­tės skun­de.

Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mui pa­teik­ta­me pra­šy­me tei­gia­ma, kad JAV ka­ri­nė ko­mi­si­ja Mus­ta­fa al Haw­sa­wiui ga­li skir­ti mir­ties baus­mę.

JAV vy­riau­sy­bė tei­gia, kad Mus­ta­fa al Haw­sa­wi pri­klau­sė „Al Qae­da“ or­ga­ni­za­ci­jai ir pri­si­dė­jo prie Rug­sė­jo 11-osios iš­puo­lių.

Tei­si­nin­kė taip pat pa­pra­šė iš­plės­ti vyk­do­mą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, įtrau­kiant ga­li­mus nu­si­kal­ti­mus žmo­niš­ku­mui – „tarp­tau­ti­nės tei­sės drau­džia­mą el­ge­sį su žmo­nė­mis“, už ku­rį ga­li­ma baus­ti lais­vės at­ėmi­mu iki gy­vos gal­vos.

Prie­lai­dos ir interpretacijos

Pro­ku­ro­rai tei­gia, kad ty­ri­mas to­liau tę­sia­mas dėl ga­li­mo ne­tei­sė­to žmo­nių ga­be­ni­mo per vals­ty­bės sie­ną ir pikt­nau­džia­vi­mo, ir ja­me ne­nus­ta­ty­ta jo­kių ob­jek­ty­vių duo­me­nų apie tai, kad Sau­do Ara­bi­jos pi­lie­tis ga­lė­jo bū­ti kan­ki­na­mas Lie­tu­vo­je.

„Šia­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me nė­ra gau­ta jo­kių fak­ti­nių kon­kre­čių duo­me­nų, ne­nus­ta­ty­ta jo­kių ob­jek­ty­vių ap­lin­ky­bių, duo­dan­čių pa­grin­dą teig­ti, kad Sau­do Ara­bi­jos pi­lie­čiui Mus­ta­fa Ah­med Adam al Haw­sa­wi šio iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu ti­ria­mo­mis nu­si­kals­ta­mo­mis vei­ko­mis Lie­tu­vo­je ga­lė­jo bū­ti ar bu­vo pa­da­ry­ta ko­kios nors mo­ra­li­nės, tur­ti­nės ar fi­zi­nės ža­los. Ty­ri­me pri­ima­mi pro­ce­si­niai spren­di­mai ne­ga­li bū­ti par­em­ti prie­lai­do­mis ir in­terp­re­ta­ci­jo­mis“, – BNS in­for­ma­vo Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė spau­dai Ri­ta Stun­die­nė.

Pa­sak jos, iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me tei­si­nės pa­gal­bos pra­šy­mai bu­vo iš­siųs­ti į Len­ki­ją ir Ru­mu­ni­ją, ku­rios taip pat kal­ti­na­mos, kad lei­do ame­ri­kie­čiams įreng­ti CŽV ka­lė­ji­mus.

Dau­giau in­for­ma­ci­jos pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė ne­pa­tei­kė, sa­ky­da­ma, kad da­lis iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­go­je esan­čios in­for­ma­ci­jos yra pri­pa­žin­ta vals­ty­bės ar tar­ny­bos pa­slap­ti­mi.

„Tei­si­nės pa­gal­bos pra­šy­mai bu­vo iš­siųs­ti į JAV, Len­ki­ją, Ru­mu­ni­ją ir ki­tas vals­ty­bes. Iš kai ku­rių vals­ty­bių gau­ti at­sa­ky­mai. Ka­dan­gi da­lis iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­go­je esan­čios in­for­ma­ci­jos, įsta­ty­mų nu­sta­ty­ta tvar­ka yra pri­pa­žin­ta vals­ty­bės ar tar­ny­bos pa­slap­ti­mi, in­for­ma­ci­ja apie ty­ri­mo ei­gą, apie iš­siųs­tus tei­si­nės pa­gal­bos pra­šy­mus, jų kie­kį, gau­tus at­sa­ky­mus, gau­tą in­for­ma­ci­ją, at­lie­ka­mus pro­ce­si­nius veiks­mus ar šio ty­ri­mo re­zul­ta­tus ne­teik­ti­na ir ne­skelb­ti­na“, – nu­ro­dė pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė.

2003 me­tais Pa­kis­ta­ne su­lai­ky­tas Mus­ta­fa al Haw­sa­wi yra an­tra­sis Sau­do Ara­bi­jo­je gi­męs as­muo, ku­rio ad­vo­ka­tai įta­ria ka­li­ni­mą Lie­tu­vo­je. Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mui yra per­duo­ta by­la dėl Sau­do Ara­bi­jo­je gi­mu­sio pa­les­ti­nie­čio Abu Zu­bay­dah ga­li­mo lai­ky­mo slap­ta­me ka­lė­ji­me.

Lie­tu­vo­je 2009 me­tų pa­bai­go­je per par­la­men­ti­nį ty­ri­mą bu­vo iden­ti­fi­kuo­ti du ob­jek­tai Vil­niu­je ir ša­lia sos­ti­nės, kur esą ga­lė­jo bū­tų įreng­tos pa­tal­pos su­lai­ky­tie­siems lai­ky­ti. Taip pat nu­sta­ty­ti ke­li su CŽV sie­ja­mi skry­džiai į Vil­nių ir į Pa­lan­gą, vy­kę 2003–2006 me­tais, ta­čiau ne­at­sa­ky­ta į klau­si­mą, ar į Lie­tu­vą at­skrai­din­ti įta­ria­mie­ji te­ro­riz­mu.