Vilniaus savivaldybė šaukia Ekstremalių situacijų komisiją dėl Gedimino kalno
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė pra­ne­šė, kad šau­kia­mas sa­vi­val­dy­bės Eks­tre­ma­lių si­tua­ci­jų ko­mi­si­jos po­sė­dis dėl Ge­di­mi­no kal­no.

Pra­ne­ši­me nu­ro­do­ma, kad po­sė­dis ren­gia­mas „ki­lus pa­vo­jui ne­kil­no­ja­ma­jai kul­tū­ros ver­ty­bei – Ge­di­mi­no kal­nui“.

Pa­sak sa­vi­val­dy­bės, ko­mi­si­ja, įver­ti­nu­si grės­mes ir ri­zi­kas, spręs du klau­si­mus: ar už­da­ry­ti kal­ną lan­ky­to­jams, taip pat ap­sisp­ręs „dėl iš­sa­maus do­ku­men­tų apie kal­no tvar­ky­bą pa­tei­ki­mo“ ko­mi­si­jai, eks­per­tams ir vi­suo­me­nei nuo pat tvar­ky­bos pra­džios 1983 me­tais iki da­bar.

„Tai įvai­rių at­lik­tų ty­ri­mų, eks­per­ti­nių ver­ti­ni­mų, lei­di­mų ir su­de­ri­ni­mų su įvai­rio­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis do­ku­men­tai, ku­rių Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė iki šiol nė­ra ga­vu­si“, – tei­gia­ma pra­ne­ši­me.

Ko­mi­si­ja taip pat ža­da ap­tar­ti iš­sa­mų in­for­ma­ci­jos apie kal­no tvar­ky­bą pa­tei­ki­mą.

Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė dėl Ge­di­mi­no kal­no būk­lės ket­vir­ta­die­nį pa­skel­bė eks­tre­ma­lią pa­dė­tį. Tai lei­džia kal­nui tvar­ky­ti nau­do­ti lė­šas iš vals­ty­bės re­zer­vo. Jau šią sa­vai­tę Vy­riau­sy­bė­je ke­ti­na­ma svars­ty­ti dėl be­veik 3 mln. eu­rų sky­ri­mo.

Ge­di­mi­no kal­nas yra ava­ri­nės būk­lės, juo ypač su­si­rū­pin­ta po per­nai ir šie­met šiau­rės va­ka­ri­nia­me šlai­te su­si­for­ma­vu­sių nuo­šliau­žų, eks­per­tai skel­bia apie nuo­šliau­žų pa­vo­jų ir pie­try­ti­nia­me šlai­te, kur sto­vi Aukš­tu­ti­nės pi­lies lie­ka­nos.

Šiuo me­tu už kal­ną yra at­sa­kin­gas Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai pa­val­dus Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis mu­zie­jus. Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius sie­kia, kad kal­nas bū­tų per­duo­tas sa­vi­val­dy­bei. Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos va­do­vai tei­gia to­kios ga­li­my­bės ne­svars­ty­sian­tys.

Pir­ma­die­nį R.Ši­ma­šius iš­sa­kė kri­ti­kos, kad vi­suo­me­nei su­tei­kia­ma per ma­žai in­for­ma­ci­jos, ypač apie pie­try­ti­nį kal­no šlai­tą. Jis ke­lia klau­si­mą, ar po pie­ti­ne Aukš­tu­ti­nės pi­lies sie­na, ku­ri mėgs­ta­ma be­si­fo­tog­ra­fuo­ja­čių tu­ris­tų, „at­si­vė­ru­si ert­mė yra ka­tas­tro­fos ženk­las, ar tik de­ta­lė“.

Jis taip pat ti­ki­na, kad an­tra­die­nį sa­vi­val­dy­bė ža­da pri­im­ti to­les­nius spren­di­mus.

„Ga­vę šią me­džia­gą, sprę­si­me, ku­rį iš ke­lių pa­si­rink­ti: sta­bi­li­zuo­ti esa­mą kal­no bū­se­ną su­tvir­ti­nant grun­tą ir pa­lie­kant nie­ka­da to­je vie­to­je ne­bu­vu­sias, ta­čiau da­bar esan­čias sie­nas, ar­dy­ti šias sie­nas ir mū­rus at­sta­ti­nė­ti to­je vie­to­je, kur jos ori­gi­na­liai ir bu­vo, t.y. to­liau nuo šlai­to kraš­to“, – tei­gia R.Ši­ma­šius.

Ar tai su­de­rin­ta su kal­ną val­dan­čiu mu­zie­ju­mi bei mi­nis­te­ri­ja, me­ras ne­de­ta­li­zuo­ja. Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai ti­ki­na, kad me­ras tu­rė­tų pla­čiau pri­sta­ty­ti sa­vi­val­dy­bės po­zi­ci­ją prieš 16 val. sa­vi­val­dy­bė­je vyk­sian­tį Eks­tre­ma­lių si­tua­ci­jų ko­mi­si­jos po­sė­dį.

Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį nuo pie­try­ti­nio Ge­di­mi­no kal­no šlai­to nu­slin­ko dvi nuo­šliau­žos su ve­lė­na, Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja tei­gia, kad si­tua­ci­ja su­val­dy­ta – grun­to ne­ly­gu­mai iš­ly­gin­ti, ati­tver­tas ša­li­gat­vis. Sek­ma­die­nio ry­tą prieš­in­ga­me, šiau­rės va­ka­ri­nia­me šlai­te po rost­ver­kais pa­ste­bė­ta be­si­for­muo­jan­ti grun­to briau­na, ji taip pat bu­vo iš­ly­gin­ta.