Vilniaus policija ieško eismo įvykio liudytojų
2014 m. gruo­džio 10 d. apie 19.30 val. Vil­niu­je, Šei­my­niš­kių gat­vė­je ties Kal­va­ri­jų gat­ve, au­to­mo­bi­lis BMW 318 par­tren­kė ir su­ža­lo­jo pės­čią­ją.

Įvy­kį ma­čiu­sius liu­dy­to­jus pra­šo­me kreip­tis į Vil­niaus apsk. Vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos kom­sia­ria­to Ke­lių po­li­ci­jos val­dy­bos Ny­si­kals­ta­mų vei­kų eis­mo sau­gu­mui ty­ri­mo sky­riaus ty­rė­ją Ivo­ną So­bo­levs­kie­nę (Vil­niu­je, Mė­nu­lio g. 11, 509 kab.), tel. (8 5) 271 9458, mob. tel. 8 607 28677, el. p. ivo­na.so­bo­levs­kie­ne@­po­li­ci­ja.lt