Vilniaus oro uosto teritorijoje esančiame terminale rastas karo laikų šovinys
Dėl, kaip vė­liau pa­aiš­kė­jo, Vil­niaus oro uos­to te­ri­to­ri­jo­je esan­čia­me „Lit­car­gus“ ter­mi­na­le ras­to ka­ro lai­kų gra­na­tos ket­vir­ta­die­nį įves­tas ope­ra­ty­vi­nis pla­nas „Sky­das“. Po kiek lai­ko „A­ro“ par­ei­gū­nai ras­tą gra­na­tą iš­ga­be­no, oro uos­to veik­la tę­sia­ma įpras­ta tvar­ka.

Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vas Pa­ulius Rad­vi­la­vi­čius BNS sa­kė, kad 12.14 gau­tas pra­ne­ši­mas, kad kro­vi­nių siun­ti­mo ter­mi­na­le ras­tas An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro „Faust“ šo­vi­nys.

„Tas at­ve­jis nė­ra taip su­reikš­mi­ni­mas, kad bū­tų ga­li­ma su­ves­ti į ko­kius nu­si­kals­ta­mus pa­si­kė­si­ni­mus. To­kių da­ly­kų, aiš­ku, ne­ga­li­ma trasn­por­tuo­ti, KOl kas par­ei­gū­nai dir­ba“, – BNS sa­kė po­li­ci­jos at­sto­vas.

Pla­nas „Sky­das“ įves­tas 12.15 val. Iš ter­mi­na­lo pa­sta­to eva­kuo­ti žmo­nės, ta­čiau Vil­niaus oro uos­to veik­la ne­su­trik­dy­ta ir pla­nuo­ti skry­džiai vyk­do­mi pa­gal nu­ma­ty­tą tvar­ka­raš­tį.

„Vi­sa veik­la vyks­ta kaip pla­nuo­ta, nė­ra jo­kių su­tri­ki­mų“, – sa­kė I.Bal­tru­šai­tie­nė.

Vė­liau Vil­niaus oro uos­to pra­ne­ši­me spau­dai pra­neš­ta, kad „Lit­car­gus“ kro­vi­nių ter­mi­na­le at­šauk­tas pla­nas „Sky­das“. „A­ro“ par­ei­gū­nų ras­ta gra­na­ta iš­ga­ben­ta. Oro uos­to veik­la to­liau tę­sia­ma įpras­ta tvar­ka.