Vilniaus oro uosto bandymai turėtų baigtis antradienį
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos įmo­nės „Flight Ca­lib­ra­tion Ser­vi­ces“ ban­dy­mų lėk­tu­vo pi­lo­tai pir­ma­die­nį ne­spė­jo pa­baig­ti vi­sų nu­ma­ty­tų at­nau­jin­to Vil­niaus oro uos­to ban­dy­mų – juos ke­ti­na­ma už­baig­ti an­tra­die­nį.

„Šian­dien jie ne­spė­jo pa­baig­ti dar­bų. Pa­baigs ry­toj iki 14 va­lan­dos. Ne­spė­jo dėl to, kad pi­lo­tai tu­ri tam ti­krą va­lan­dų ap­ri­bo­ji­mą, kiek ga­li iš­bū­ti ore. Jie at­si­mu­šė į tą ap­ri­bo­ji­mą ir tu­rė­jo baig­ti ban­dy­mus, bet jų re­zul­ta­tai kol kas ge­ri – jo­kių ko­rek­ci­nių veiks­mų ne­rei­kia“, – BNS tei­gė tris ša­lies oro uos­tus val­dan­čios vals­ty­bės įmo­nės Lie­tu­vos oro uos­tai vyk­do­ma­sis di­rek­to­rius Do­na­tas Vo­ve­ris.

Jis anks­čiau mi­nė­jo, kad pir­ma­die­nį lėk­tu­vas spė­jo iki ga­lo iš­ban­dy­ti nau­ją oro uos­to ži­bu­rių sis­te­mą – ji vei­kia be prie­kaiš­tų. Tuo me­tu dar li­ko bai­gia­mie­ji tiks­laus tū­pi­mo sis­te­mos ban­dy­mai.

„Flight Ca­lib­ra­tion Ser­vi­ces“ ban­dy­mų lėk­tu­vas į Vil­nių tu­rė­jo at­skris­ti šeš­ta­die­nį, ta­čiau dėl aud­rų jis už­tru­ko Len­ki­jo­je ir Vil­nių pa­sie­kė tik sek­ma­die­nį. Tai bu­vo pir­ma­sis ant nau­jai iš­as­fal­tuo­to ki­li­mo ir tū­pi­mo ta­ko nu­si­lei­dęs lėk­tu­vas.

Rugp­jū­čio 18 die­ną vėl ati­da­rius Vil­niaus oro uos­tą, iki spa­lio vyks bai­gia­mie­ji že­mės tvar­ky­mo dar­bai, ta­čiau jie įta­kos skry­džiams ne­tu­rės.

Ta­ką už 18,7 mln. eu­rų at­nau­ji­na Lat­vi­jos „A.C.B.“ ir Kau­no sta­ty­bų bend­ro­vė „Au­to­kaus­ta“. Dėl ta­ko re­kons­truk­ci­jos nuo lie­pos 14-osios į Kau­no oro uos­tą iš Vil­niaus 35 die­noms per­kel­ta di­de­lė da­lis skry­džių. Per šį lai­ką Kau­ne bus ap­tar­nau­ta apie 370 tūkst. ke­lei­vių ir apie 3,5 tūkst. skry­džių.