Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus korta premjerui – Nacionalinė žemės tarnyba
Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis mes­te­lė­jęs kri­ti­kos Vil­niaus me­rui Re­mi­gi­jui Ši­ma­šiui dėl ne­veik­lu­mo ša­lies sos­ti­nė­je, su­lau­kė at­sa­ko. Vil­niaus me­ras so­cia­li­nia­me tink­le vė­lų sek­ma­die­nio va­ka­rą pir­miau­sia pa­žė­rė kri­ti­kos dėl Vy­riau­sy­bei pa­val­džios Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos (NŽT) ir jos veik­los.

Anot mi­nis­tro pir­mi­nin­ko, vie­nin­te­lis per ka­den­ci­ją nu­veik­tas me­ro dar­bas – nu­pjau­ta ne­le­ga­lios tvo­ros tu­ja, ta­čiau pro­ver­žio ki­to­se sri­ty­se nė­ra. „Ma­tyt, vi­si vil­nie­čiai ga­lė­tų įver­tin­ti ir la­bai vie­to­je bū­tų pa­nau­do­ti tą ter­mi­no­lo­gi­ją – kon­kre­tūs, rea­lūs dar­bai. Aš per tuos du me­tus su tru­pu­čiu ma­ty­čiau vie­ną rea­lų kon­kre­tų dar­bą. Ne­ži­nau, ar jis ge­ras ar blo­gas, tai yra nu­pjau­tą tu­ją prie Ne­ries, kal­bant apie ne­le­ga­lias tvo­ras. Tą pa­da­rė Vil­niaus me­ras. Dau­giau kar­di­na­lių es­mi­nių po­ky­čių ti­krai ne­ma­tau, daug kas vyks­ta iš iner­ci­jos“, – LNK te­le­vi­zi­jos ži­nioms sa­kė S.Skver­ne­lis.

Il­gai ne­lau­kęs R. Ši­ma­šius me­tė sa­vo kor­tą, pa­lie­da­mas kri­ti­kos dėl Vy­riau­sy­bei pa­val­džios NŽT, ir jos dė­ka, kaip tei­gia me­ras, at­bai­do­mų in­ves­ti­ci­jų: „Ma­nau, rei­kė­tų pa­dė­ti Vil­niui, ir im­ti pa­vyz­dį iš šian­die­ni­nio Vil­niaus. Dėl vi­sų žmo­nių – kad gy­ven­to­jų ir ge­rai ap­mo­ka­mų dar­bo vie­tų spar­čiai dau­gė­tų ne tik Vil­niu­je, bet vi­so­je Lie­tu­vo­je. Nes kai Vy­riau­sy­bei pa­val­di Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba bai­do in­ves­tuo­to­jus, tai Vil­nius gi­na juos ir ko­vo­ja už nau­jas dar­bo vie­tas ir in­ves­ti­ci­jas, ir pa­tei­kia pla­ną Vy­riau­sy­bei kaip su­tvar­ky­ti NŽT.“

Vil­niaus me­ras taip pat džiau­gia­si ki­tais nu­veik­tais dar­bais: „Kai Lie­tu­vo­je tik pra­de­da­mos spręs­ti vals­ty­bi­nių įmo­nių prob­le­mos, tai Vil­nius jau nu­žen­gė į prie­kį. Vil­niaus van­de­nys ma­ži­na kai­nas ir už­dir­bo pel­ną – ar ku­ri nors vy­riau­sy­bei pa­val­di įmo­nė tu­ri to­kių pa­vyz­džių?

Kai Lie­tu­vo­je tę­sia­si prob­le­mos su ins­ti­tu­ci­ne vai­kų glo­ba, Vil­nius ei­na į prie­kį ir per­ke­lia vai­kus iš glo­bos na­mų į šei­my­nas – jau dau­giau kaip pu­sė vai­kų gy­ve­na ne­be in­ter­na­tuo­se (juo­se nau­ji dar­že­liai), o jau­kiuo­se bu­tuo­se.

Mies­tui grįž­ta ši­lu­mos tink­lai, nuo mies­tie­čių spran­do nu­li­po avia­li­ni­jos, ėmė­mės žemg­ro­bys­tės rei­ka­lų.“

O į Sau­liaus Skver­ne­lio kri­ti­ką dėl Na­cio­na­li­nio sta­dio­no pro­jek­to, Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius tei­gė: „Po dau­gy­bės me­tų tryp­čio­ji­mo ga­liau­siai ju­da ir Na­cio­na­li­nio sta­dio­no sta­ty­ba (tu­ri­me tris pre­ten­den­tus sta­ty­ti). Ir ša­lia vi­so to dar ir mies­to sko­los ma­žė­ja, kai Lie­tu­vos sko­los au­ga.“