Vilniaus meras žada „imtis priemonių“, kad Maskvos namai neatsidarytų
Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius ža­da im­tis prie­mo­nių, kad Vil­niu­je ne­at­si­da­ry­tų Mask­vos na­mai, kol Ru­si­jos sos­ti­nė­je bus įstri­gęs ana­lo­giš­kas Vil­niaus na­mų pro­jek­tas.

Anot R.Ši­ma­šiaus, ver­ti­nant geo­po­li­ti­nę si­tua­ci­ją re­gio­ne, šiuo me­tu „ti­krai ne lai­kas“ Lie­tu­vos sos­ti­nė­je at­si­da­ry­ti Mask­vos na­mams, ku­rių ofi­cia­liai skel­bia­mas tiks­las – plė­to­ti kul­tū­ros ir vers­lo ry­šius bei „ge­rus kai­my­ni­nius san­ty­kius“.

„Kai bu­vau su­si­ti­kęs su Ru­si­jos am­ba­sa­do­riu­mi, la­bai aiš­kiai pa­sa­kiau, kad pir­miau­sia ne­ga­li bū­ti taip, kad Mask­vo­je vil­ki­na­mi Vil­niaus na­mų spren­di­mai, o Vil­niu­je vis­kas sklan­džiai vyks­ta. Tai yra dvi­ša­lis da­ly­kas ir kol Mask­vo­je ne­bus iš­spręs­ti tie da­ly­kai, ti­krai, sa­ky­ki­me, bus im­ama­si prie­mo­nių, kad ne­at­si­da­ry­tų“, – penk­ta­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė R.Ši­ma­šius.

Kon­kre­čių žings­nių jis ne­mi­nė­jo, tik už­si­mi­nė, kad „ar­se­na­le prie­mo­nių yra“.

Mask­vos na­mų prie A. Juo­za­pa­vi­čiaus ir Rink­ti­nės gat­vių san­kry­žos sta­ty­bos vyks­ta nuo 2010-ųjų, jį fi­nan­suo­ja Mask­vos sa­vi­val­dy­bė.

Lie­pos pra­džio­je Mask­vos na­mų Vil­niu­je di­rek­to­rius Alek­sand­ras Ma­ka­ro­vas „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė, kad Mask­vos na­mus ti­ki­ma­si už­baig­ti iki šių me­tų pa­bai­gos ar­ba ki­tų me­tų pra­džios.

Vil­niaus na­mų pro­jek­tas Mask­vo­je yra įstri­gęs. „Ke­ti­ni­mai iš­lie­ka, bet rea­lūs dar­bai ne­vyks­ta dėl Mask­vos vy­riau­sy­bės struk­tū­rų ne­apib­rėž­tu­mo dėl do­ku­men­tais reg­la­men­tuo­to pro­jek­to apim­ties“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė UAB Vil­niaus na­mų Mask­vo­je ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Gin­ta­ras Po­ciū­nas.