Vilniaus meras Remigijus Šimašius pasiaiškino dėl Dariaus Udrio atleidimo
Pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis di­de­lio re­zo­nan­so su­lau­kė Da­riaus Ud­rio at­lei­di­mas iš agen­tū­ros „Go Vil­nius“. Svars­to­ma ver­si­ja, gal tu­rė­jo įta­kos D. Ūd­rio pa­si­sa­ky­mas apie po­ka­rio par­ti­za­nus. Su­lau­kęs daug klau­si­mų dėl at­lei­di­mo, Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius pa­aiš­ki­no prie­žas­tis. Ta­čiau ne vi­si tuo ti­ki. 

Apie tai, kad Vil­niaus me­ras iš par­ei­gų at­lei­do už in­ves­ti­ci­jas at­sa­kin­gos sa­vi­val­dy­bės įmo­nės „Go Vil­nius“ va­do­vą Da­rių Ud­rį, bu­vo pra­neš­ta lie­pos 7 die­ną, penk­ta­die­nį. Bu­vo tei­gia­ma, kad Kaip spren­di­mas at­leis­ti „Go Vil­nius“ va­do­vą me­ras bu­vo pri­im­tas po po­kal­bio su D. Ud­riu dėl ne­ten­ki­nan­čių įmo­nės re­zul­ta­tų. Ta­čiau D. Ud­rio nuo­mo­ne, jis bu­vo at­leis­tas dėl pa­si­sa­ky­mų apie po­ka­rio par­ti­za­nus. „Fa­ce­book“ ko­men­ta­re jis par­ašė ma­nąs, kad R. Ši­ma­šius pa­si­da­vė po­li­ti­niam spau­di­mui vie­toj to, kad elg­tų­si pro­fe­sio­na­liai, kaip mies­to me­ras.

Pa­si­ge­do aktyvumo

„Pla­čiau pa­aiš­kin­siu apie „Go Vil­nius“ agen­tū­rą ir ko­dėl Da­rius Ud­rys jai ne­be­va­do­vau­ja“, – šeš­ta­die­nį so­cia­li­nia­me tink­le par­ašė sos­ti­nės me­ras.

Pa­sak R. Ši­ma­šiaus, agen­tū­ra „Go Vil­nius“ prieš me­tus bu­vo su­kur­ta tam, kad Vil­niaus įvaiz­dis pa­sau­ly­je pa­si­keis­tų iš es­mės. Jis įvar­di­jo, kad „Go Vil­nius“ pa­grin­di­nis tiks­las – trauk­ti tu­ris­tus, ta­len­tus, in­ves­ti­ci­jas.

„Nus­ta­tė­me kon­kre­čius ro­dik­lius (KPI), ku­riais ma­tuo­ja­mas agen­tū­ros veik­los efek­ty­vu­mas. Pa­vyz­džiui, pla­nuo­ta, kad per me­tus įsi­kurs 5 nau­jos tarp­tau­ti­nės kom­pa­ni­jos, kol kas įsi­kū­rė dvi, o vie­na iš­ėjo; nu­ma­ty­ta, kad at­si­ras bent 500 nau­jų aukš­tos pri­dė­ti­nės ver­tės dar­bo vie­tų, kol kas yra 90, – aiš­ki­no Vil­niaus me­ras. – Ki­tas da­ly­kas, ku­rio nė­ra KPI, bet ku­ris bū­ti­nas to­kiai agen­tū­rai – tai proak­ty­vu­mas, spren­di­mų siū­ly­mas, ką tu­rė­tų da­ry­ti sa­vi­val­dy­bė, kad pri­trauk­tų dau­giau in­ves­ti­ci­jų į Vil­niaus mies­tą. To­kių siū­ly­mų pa­si­ge­dau.“

„Daug vandens“

R. Ši­ma­šiaus tei­gi­mu, pui­kios D. Ud­rio kaip va­do­vo rep­re­zen­ta­ci­nės sa­vy­bės yra ne­gin­čy­ti­nos. Ta­čiau pa­siek­ti nu­ma­ty­tus tiks­lus jų ne­už­ten­ka. Tam rei­kia su­tel­ki­mo, kryp­ties, su­si­kon­cen­tra­vi­mo į svar­biau­sius da­ly­kus, dar­bų ne­si­kra­ty­mo, ak­ty­vu­mo.

„Ap­mau­du, šio­je svar­bio­je sri­ty­je, nors ko­man­da su­rink­ta ge­ra, ne­ma­tau pro­ver­žio“, – pa­žy­mė­jo sos­ti­nės me­ras.

R. Ši­ma­šiaus nuo­mo­ne, in­ves­ti­ci­jos ir ta­len­tai at­ran­da Vil­nių, bet „Go Vil­nius“ vaid­muo ta­me ne­do­va­no­ti­nai per ma­žas. „Go Vil­nius“ kol kas ne­ta­po nei iš to­lo pa­na­šiu į tai, kas yra „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ Lie­tu­vos mas­tu – iš agen­tū­ros ne­ini­ci­juo­tas joks po­ky­tis, kad tap­tu­me pa­trauk­les­ni. Agen­tū­ra ne­už­mez­gė tvir­tų ry­šių su par­tne­riais, ne­ta­po įstai­ga, ku­ri pa­dė­tų įsi­kur­ti Vil­niu­je.

„Ji li­ko įstai­ga, ku­rią rei­kia stum­ti ir trauk­ti, įti­ki­nė­ti kad dirb­tų. Už tai at­sa­kin­gas tik va­do­vas, – tei­gė sos­ti­nės me­ras.

Anot R. Ši­ma­šius, pa­žiū­rė­jęs į at­as­kai­tą me­tams po agen­tū­ros įsis­tei­gi­mo, jis pa­ma­tė „tik daug van­dens ir ne­tgi sve­ti­mų dar­bų pri­si­ra­šy­mo“.

„Man tai ne­tin­ka. Vil­nius – am­bi­cin­gas mies­tas, to­dėl „Go Vil­nius“ rei­kia verž­laus, reik­laus ir at­sa­kin­go va­do­vo“, – tvir­ti­no R. Ši­ma­šius.

Vil­niaus me­ras pra­ne­šė, kad skelbs at­ran­ką nau­jam va­do­vui su­ras­ti.

„Ir dar – žo­džio lais­vė man yra šven­tas rei­ka­las. Ta­čiau žo­džio lais­ve pri­den­gi­nė­ti sa­vo ne­veik­lu­mą – ypač že­ma. Ne­pri­ta­riu Da­riaus nuo­mo­nei apie par­ti­za­nus, ar lai­ky­se­nai už­kai­tus dis­ku­si­jai. Ta­čiau tai nie­ko bend­ro ne­tu­ri su dar­bo re­zul­ta­tais, dėl ku­rių „Go Vil­niui“ rei­kia nau­jo va­do­vo“, – są­sa­jas su nu­skam­bė­ju­sia is­to­ri­ja ne­igė R. Ši­ma­šius.

Darius Udrys (kairėje) ir Remigijus Šimašius (trečias iš kairės) dar neseniai buvo patenkinti bendradarbiavimu. Sauliaus Žiūros nuotrauka

Dėl „kol­cho­zų organizatorių“

Prieš pu­san­tro mė­ne­sio so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ kon­ser­va­to­rių at­sto­vės Ag­nės Za­lans­kai­tės pa­sky­ro­je bu­vo ap­ta­ria­mas ori­gi­na­lus do­ku­men­tas – re­zis­ten­ci­jos ko­vų me­tu pla­tin­tas at­si­šau­ki­mas, ku­ria­me ra­šo­ma „Kol­cho­zas – ba­das ir ver­gi­ja. Kam bran­gi gy­vy­bė, mes­ki­te iš­da­vi­kiš­ką tau­tai kol­cho­zų or­ga­ni­za­vi­mo dar­bą! Mir­tis iš­da­vi­kams. Par­ti­za­nai“. D. Ud­rys į įkel­tą nuo­trau­ką su at­si­šau­ki­mu su­rea­ga­vo rep­li­ka „O žu­dy­ti kol­cho­zų or­ga­ni­za­to­rius – mo­ra­lu?“ Jis taip pat klau­sė: „Pa­gal ko­kią de­fi­ni­ci­ją ko­lū­kio or­ga­ni­za­vi­mas pri­lygs­ta nu­si­kal­ti­mui prieš žmo­ni­ją, už ku­rį eti­kos nor­mos lei­džia gra­sin­ti nu­žu­dy­mu?“, o vė­liau įdė­jo ci­ta­tą su te­ro­riz­mo apib­rė­ži­mu. Į tai jau­triai su­rea­ga­vo dau­ge­lis dis­ku­si­jos da­ly­vių, o kai ku­rie sos­ti­nės kon­ser­va­to­riai taip pat kė­lė klau­si­mą, ar D.Ud­rys ga­li to­liau dirb­ti. „Go Vil­nius“ va­do­vas BNS tei­gė ne­pa­tei­si­nan­tis so­vie­tų vyk­dy­tų nu­si­kal­ti­mų, ko­lek­ty­vi­za­ci­jos ir ki­tų žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mų, nuo ku­rių nu­ken­tė­jo ir jo ar­ti­mie­ji, ta­čiau su­abe­jo­jo dėl par­ti­za­nų at­si­šau­ki­me ga­li­mo įžvelg­ti gra­si­ni­mo su­si­do­ro­ti su ci­vi­liais.

Par­ei­ka­la­vo atleisti

Lie­tu­vos po­li­ti­nių ir ka­li­nių są­jun­ga dėl pa­si­sa­ky­mo apie par­ti­za­nus pa­smer­kė už in­ves­ti­ci­jas at­sa­kin­gos Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės įmo­nės „Go Vil­nius“ va­do­vą Da­rių Ud­rį ir par­agi­no sos­ti­nės po­li­ti­kus at­leis­ti jį iš par­ei­gų, bir­že­lio pra­džio­je pra­ne­šė BNS. „Rei­ka­lau­ja­me D.Ud­rį už par­ti­za­nų šmei­ži­mą ne tik pa­ša­lin­ti iš jo uži­ma­mų par­ei­gų, bet ir iš dar­bo Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė­je“, – ra­šo­ma šeš­ta­die­nį iš­pla­tin­ta­me or­ga­ni­za­ci­jos krei­pi­mę­si į Vil­niaus me­rą Re­mi­gi­jų Ši­ma­šių ir sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rius. Anot Po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos, D.Ud­rys sa­vo pa­si­sa­ky­mais įžei­dė Lie­tu­vos par­ti­za­nus, Lais­vės ko­vo­to­jus ir trem­ti­nius. „Ste­bi­mės, kaip vals­ty­bi­nei įstai­gai ga­li va­do­vau­ti žmo­gus, ku­ris ne tik ne­iš­ma­no mū­sų is­to­ri­jos, ta­čiau sa­vo pa­si­sa­ky­mais vie­šo­jo­je erd­vė­je nie­ki­na Lie­tu­vos lais­vės ko­vo­to­jus ir sklei­džia Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mo svar­bą nu­ver­ti­nan­čias is­to­ri­nes in­terp­re­ta­ci­jas. To­kie Vil­niaus sa­vi­val­dy­bei pa­val­džios vie­šo­sios įstai­gos va­do­vo pa­si­sa­ky­mai yra skan­da­lin­gi ir tu­ri bū­ti griež­tai įver­tin­ti mies­to va­do­vų“, – tei­gia­ma raš­te.

At­lei­di­mu ir pa­si­pik­ti­no, ir palaikė

Po ži­nios, kad D. Ud­rys at­leis­tas iš „Go Vil­nius“ va­do­vų, pa­si­pik­ti­no pa­ti A. Za­lans­kai­tė. „Ga­li bū­ti skir­tin­gos nuo­mo­nės, ga­li bū­ti po­li­ti­nis kon­teks­tas, ga­li bū­ti įvai­riau­sių prie­žas­čių, bet ap­kal­tin­ti žmo­gų pra­stais re­zul­ta­tais, kai dar prieš ku­rį lai­ką Ta­pi­no lai­do­je vie­nin­te­lis da­ly­kas, ku­riuo Ši­ma­šius ga­lė­jo pa­si­gir­ti, bu­vo „Go Vil­nius“ veik­la, yra tie­siog že­ma“, – par­eiš­kė ji.

Kri­tiš­kų ko­men­ta­rų pa­si­ro­dė ir prie R. Ši­ma­šiaus pa­aiš­ki­ni­mo so­cia­li­nia­me tink­le.

„Gai­la, ge­res­nio va­do­vo ne­ra­si­te, ne­bent Mil­da Dar­gu­žai­tė per­bėg­tų iš Sau­liaus Skver­ne­lio ko­man­dos. O gin­ti sa­vo žmo­nes ir su­da­ry­ti jiems są­ly­gas dirb­ti: kiek­vie­no ge­ro va­do­vo/­va­dy­bi­nin­ko prie­der­mė. Tos pa­čios ten­den­ci­jos pa­ste­bi­mos ir vie­šo­jo sek­to­riaus ins­ti­tu­ci­jo­se. Ap­mau­du už li­be­ra­lus ir tiek“, – par­ašė so­cia­li­nių moks­lų dak­ta­rė Gied­rė Kvies­kie­nė.

„Vil­niaus gat­vėms rei­kia nau­jo va­do­vo. Jei rim­tai, ste­biuo­si kar­tais iš kur, Re­mi­gi­jau, toks ta­len­tas pils­ty­ti iš tuš­čio į kiau­rą ir vėl at­gal. Jei jau at­lei­do­te tik už blo­gą iš­mil­žį, tai kam vėl apie par­ti­za­nus? Be­je, jū­sų pir­mo­ji reak­ci­ja apie juos bu­vo įsta­bi, ci­tuo­ju iš at­min­ties, bet tiks­liai: „Dar ne­skai­čiau, ką Ud­rys pa­sa­kė, bet tam ne­pri­ta­riu“. Su­pran­tu tą jaus­mą, kai sa­vo pa­ties nuo­mo­nės – bau­gu“, – tei­gė poe­tas, eseis­tas ir ver­tė­jas Ser­ge­jus Ka­no­vi­čius.

„Aš ti­kiuo­si, kad taip pat „am­bi­cin­gai“ bus pa­žiū­rė­ta ir į ki­tų sa­vi­val­dy­bės įmo­nių va­do­vų veik­lą ir re­zul­ta­tus“, – prie R. Ši­ma­šiaus pa­aiš­ki­ni­mo par­ašė A. Za­lans­kai­tė.

Vie­ni ko­men­ta­to­riai kri­ti­ka­vo Vil­niaus me­rą dėl spren­di­mo, ki­ti jį pa­lai­kė. Ste­bė­jo­si tik da­bar iš­gir­dę apie to­kią agen­tū­rą „Go Vil­nius“, tei­gė ma­ną, me­ras el­gia­si kaip ap­dai­rus ak­ci­nin­kas, už­bė­gan­tis ne­sėk­mei už akių ir kei­čian­tis įstai­gos va­do­vą.