Vilniaus meras į Krymą vyktų tik gavęs Ukrainos kvietimą
Ru­si­jos am­ba­sa­do­riaus pa­kvies­tas į Kry­mą, Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius jam at­kir­to, kad ap­si­lan­kys ga­vęs Ukrai­nos kvie­ti­mą.

Me­ras BNS sa­kė, kad toks po­kal­bis įvy­ko per jų su­si­ti­ki­mą an­tra­die­nį sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bė­je.

„Lyg tarp kit­ko iš­sa­ky­tas kvie­ti­mas - ar bu­vo­te Kry­me, la­bai kvie­čiu ap­si­lan­ky­ti ir pa­žiū­rė­ti, ar vis­kas ge­rai. Aš su­pran­tu, kad ja­me už­ko­duo­ta ir la­bai aiš­ki ži­nia. Tuos da­ly­kus rei­kė­tų pri­im­ti la­bai rim­tai“, - BNS sa­kė me­ras.

„Man at­ro­do, bu­vo svar­bu pri­min­ti, kad jis yra vi­siš­kai ne­tei­sus kvies­da­mas į oku­puo­tą te­ri­to­ri­ją. Ma­no at­sa­ky­mas bu­vo vie­nin­te­lis: mie­lai dar kar­tą ap­si­lan­ky­siu Kry­me, bet kai kvie­ti­mą gau­siu ne iš jo, o iš Ukrai­nos am­ba­sa­do­riaus“, - sa­kė R.Ši­ma­šius.

„Jis pa­sa­kė, kad gal­būt ga­li tek­ti il­gai lauk­ti, aš at­sa­kiau, kad ti­kiuo­si, jog lauk­ti il­gai ne­teks, o jei teks - pa­lauk­siu“, - po­kal­bį per­pa­sa­ko­jo Vil­niaus va­do­vas.

Ru­si­ja Kry­mą anek­sa­vo 2014 me­tų ko­vo mė­ne­sį. Dėl šio žings­nio Va­ka­rai Mask­vai pa­skel­bė sank­ci­jas.