Vilniaus konservatoriai rinks naują vedlį
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) Vil­niaus mies­to sky­rių su­ei­ga šian­dien at­as­kai­ti­nė­je-rin­ki­mi­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je rinks nau­ją pir­mi­nin­ką.

Dėl pos­to kon­ku­ruo­ja sep­ty­ni kan­di­da­tai. Tai – Sei­mo na­rys Ar­vy­das Anu­šaus­kas, sos­ti­nės vi­ce­me­ras Val­das Ben­kuns­kas, sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys My­ko­las Ma­jaus­kas, par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­kė Rad­vi­lė Mor­kū­nai­tė-Mi­ku­lė­nie­nė, par­ti­jos Nau­ja­mies­čio sky­riaus pir­mi­nin­kas Mo­des­tas Kuo­dis, TS-LKD Jau­ni­mo bend­ruo­me­nės at­sto­vė Gi­ta­na Ke­pa­lai­tė, TS-LKD ly­de­rio eu­ro­par­la­men­ta­ro Gab­rie­liaus Lands­ber­gio pa­dė­jė­jas Jo­nas Su­rvi­la. Da­bar su­ei­gai va­do­vau­jan­tis Sei­mo na­rys Man­tas Ado­mė­nas por­ta­lui lzi­nios.lt pa­tvir­ti­no į pir­mi­nin­kus ne­pre­ten­duo­sian­tis. Su­ei­gai jis va­do­va­vo še­še­rius me­tus.

Su­ei­gos pir­mi­nin­kas ren­ka­mas dve­jų me­tų ka­den­ci­jai. TS-LKD Vil­niaus su­ei­ga vie­ni­ja 11 sky­rių.