Vilniaus koalicijos nesusikalbėjimas stabdo darbus
Vil­niaus ta­ry­bos po­li­ti­kai jau pu­san­tro mė­ne­sio ne­su­ge­ba iš­rink­ti Ap­lin­kos ir ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko. Jo pa­sky­ri­mą stab­do val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai pri­klau­san­čių kon­ser­va­to­rių bei so­cial­de­mo­kra­tų ne­no­ras į sa­vo bū­rį pri­im­ti at­si­nau­ji­nu­sios „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ frak­ci­jos, nors tap­ti dau­gu­mos na­re jai pa­siū­lė Li­be­ra­lų są­jū­džio va­do­vas me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius.

Šian­dien Vil­niaus mies­to ta­ry­ba sku­bos tvar­ka tu­ri pa­keis­ti Ap­lin­kos ir ener­ge­ti­kos ko­mi­te­to (AEK) su­dė­tį, pa­pil­dy­da­ma ją dar vie­nu sos­ti­nės val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­rio Li­be­ra­lų są­jū­džio (LS) at­sto­vu. Plės­ti ko­mi­te­to na­rių skai­čių pri­rei­kė, nes per pu­san­tro mė­ne­sio, pra­ėju­sio nuo Sei­mo rin­ki­mų, dėl ku­rio pa­si­kei­tė mies­to ta­ry­bą su­da­ran­čių par­ti­jų frak­ci­jų su­dė­tis, AEK, su­bur­tas iš tri­jų val­dan­čių­jų ir tri­jų opo­zi­ci­nių par­ti­jų at­sto­vų, ne­su­ge­ba iš­si­rink­ti nau­jo pir­mi­nin­ko.

Po Sei­mo rin­ki­mų AEK pir­mi­nin­ko pos­tas bu­vo pa­ža­dė­tas pa­si­kei­tu­sios su­dė­ties par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ (TT) frak­ci­jai, ku­rią sos­ti­nės me­ras R. Ši­ma­šius lap­kri­čio pa­bai­go­je pa­kvie­tė vėl pri­si­dė­ti prie val­dan­čio­sios dau­gu­mos. Ši po­zi­ci­ja sos­ti­nės va­do­vo tei­ki­mu tu­rė­jo bū­ti pa­ti­kė­ta TT frak­ci­ją pa­pil­džiu­siam ener­ge­ti­kui, anks­čiau va­do­va­vu­siam sa­vi­val­dy­bės įmo­nei „Vil­niaus ši­lu­mos tink­lai“ Bro­niui Ci­cė­nui.

Ta­čiau „tvar­kie­čių“ grį­ži­mui į val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją pa­sip­rie­ši­no taip pat dau­gu­mai pri­klau­san­čios Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) bei Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD, kon­ser­va­to­rių) frak­ci­jos. Jų at­sto­vų tei­gi­mu, me­ras R. Ši­ma­šius su koa­li­ci­jos par­tne­riais ne­de­ri­no su­si­ta­ri­mų su „tvar­kie­čiais“.

Bronius Cicėnas./ Vilniaus miesto savivaldybės nuotrauka

Pa­siū­lė meras

„Mes pa­tys į dau­gu­mą ne­si­siū­lė­me – mus pa­kvie­tė R. Ši­ma­šius. Me­ras, pa­ma­tęs nau­ją mū­sų frak­ci­jos su­dė­tį, taip pat – B. Ci­cė­ną, ku­ris yra ši­lu­mi­nin­kas eks­per­tas, grei­čiau­siai su­pra­to, kad bai­gian­tis „Vil­niaus ši­lu­mos tink­lų“ (ši įmo­nė at­ei­nan­čių me­tų ko­vą tu­ri pe­rim­ti mies­to ši­lu­mos ūkį iš „Vil­niaus ener­gi­jos“, iki šiol val­do­mos bend­ro­vės „Veo­li­ja“ – red.) nuo­mos su­tar­čiai, jis la­bai tik­tų va­do­vau­ti tą klau­si­mą ku­ruo­jan­čiam AEK. To­dėl me­ras pa­kvie­tė TT į val­dan­čią­ją dau­gu­mą, o B. Ci­cė­ną pa­ža­dė­jo siū­ly­ti AEK pir­mi­nin­ku. Su­ti­ko­me pri­si­dė­ti prie koa­li­ci­jos vil­nie­čių la­bui“, – dien­raš­čio „Lie­tu­vos ži­nios“ por­ta­lui lzi­nios.lt aiš­ki­no sos­ti­nės TT frak­ci­jos se­niū­nas Ge­di­mi­nas Ru­džio­nis.

LSDP bei TS-LKD užp­ro­tes­ta­vus su­ma­ny­mą plės­ti sos­ti­nės val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją, R. Ši­ma­šius į AEK va­do­vus pa­siū­lė ne B. Ci­cė­ną, bet val­dan­čio­jo LS na­rį Vai­dą Ku­ka­rė­ną. Ta­čiau šio kan­di­da­to pa­skir­ti ne­pa­vyks­ta jau be­veik pu­san­tro mė­ne­sio: už jį ne­bal­suo­ja nei B. Ci­cė­nas, nei opo­zi­ci­nių Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (LLS, li­be­ra­lų) bei Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos (LLRA) frak­ci­jų at­sto­vai Žil­vi­nas Šil­ga­lis bei Re­na­ta Cy­tac­ka, o li­ku­sių tri­jų dau­gu­mos at­sto­vų bal­sų iš­rink­ti pir­mi­nin­kui ne­pa­kan­ka.

„Vil­niaus ta­ry­bo­je kai­rė ne­ži­no ką da­ro de­ši­nė. Me­ras R. Ši­ma­šius man prie­kaiš­ta­vo, kad ne­kons­truk­ty­viai el­gia­mės. Bet tai ne opo­zi­ci­jos prob­le­ma, kad jie ne­su­ge­ba su­si­tar­ti dėl koa­li­ci­jos. O jei­gu jie no­ri mū­sų pa­gal­bos, tu­ri at­ei­ti ir kal­bė­tis, bet ne tie­siog ti­kė­tis par­amos“, – apie šią si­tua­ci­ją sa­kė LLS frak­ci­jos se­niū­nas Ž. Šil­ga­lis.

Ne­ži­no, ku­rio­je pu­sė­je yra

Kaip por­ta­lui lzi­nios.lt aiš­ki­no G. Ru­džio­nis, jo frak­ci­ja iki šiol ne­ži­no, ar yra val­dan­čio­sios dau­gu­mos da­lis, ar ne. „Mū­sų dar­bą koa­li­ci­jo­je užp­ro­tes­ta­vo kon­ser­va­to­riai, bet nei me­ras, nei gau­sus jo va­do­vau­ja­mo LS bū­rys su mu­mis apie tai iki šiol ne­si­kal­bė­jo. Ta­čiau mes ne­pyks­ta­me – esa­me kons­truk­ty­vūs, jo­kių am­bi­ci­jų ne­ro­do­me, to­liau dir­ba­me mies­tie­čių la­bui“, – tvir­ti­no „tvar­kie­čių“ se­niū­nas.

Tuo me­tu Ž. Šil­ga­lis tei­gė iš R. Ši­ma­šiaus iš­gir­dęs, kad TT šiuo me­tu nė­ra lai­ko­ma val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­re. „Ko­miš­ka si­tua­ci­ja: me­ras pats juos pa­kvie­tė, bet pa­skui ap­ga­vo ir pa­ga­liau ne­priė­mė. Ir TT at­si­dū­rė keb­lio­je pa­dė­ty­je, ir vi­sa dau­gu­ma par­odė, kaip klau­si­mus spren­džia“, – ti­ki­no opo­zi­ci­jos at­sto­vas.

Sos­ti­nės LS frak­ci­jos se­niū­nas Vin­cas Jur­gu­tis por­ta­lui lzi­nios.lt tei­gė, kad kon­kre­tus pos­tas TT ne­bu­vęs ža­dė­tas. „Bet na­tū­ra­lu, kad, pa­si­kei­tus sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos su­dė­čiai ir svars­tant, kas ga­lė­tų va­do­vau­ti AEK , kal­bė­ta, jog B. Ci­cė­nas, tu­rin­tis il­ga­me­tę pa­tir­tį ener­ge­ti­ko­je, ga­lė­tų ei­ti tas par­ei­gas. Ta­čiau dėl koa­li­ci­jos ne­bu­vo su­si­tar­ta, to­dėl da­bar ma­no­ma, kad tą po­zi­ci­ją tu­rė­tų užim­ti LS at­sto­vas“, – aiš­ki­no jis.

Pa­sak V. Jur­gu­čio, nau­jas AEK pir­mi­nin­kas ga­lė­tų bū­ti pa­tvir­ti­nats ar­ti­miau­siu me­tu, kai sos­ti­nės ta­ry­ba su­tiks pa­pil­dy­ti šio ko­mi­te­to su­dė­tį dar vie­nu LS at­sto­vu. To­kiu at­ve­ju AEK dirb­tų trys opo­zi­ci­jos bei ke­tu­ri val­dan­čių­jų at­sto­vai.

Kaip ži­nia, apie tai, jog pa­lie­ka Vil­niaus val­dan­čiuo­sius, „tvar­kie­čiai“ pra­ne­šė šių me­tų ge­gu­žę. Jie nu­ro­dė, kad ne­ma­to pa­žan­gos įgy­ven­di­nant par­ti­jų su­si­ta­ri­mą. Spren­di­mą tuo­met pri­ėmė par­ti­jos val­dy­ba, pa­tiems Vil­niaus „tvar­kie­čiams“ tai bu­vo staig­me­na.