Vilniaus įtaka – lyg medžioklės būrelyje
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės veik­la ne­ap­si­ri­bo­ja tik mies­to rei­ka­lais: mi­li­jar­di­nes sko­las au­gi­nan­ti sos­ti­nės me­ri­ja kaip smul­kio­ji ak­ci­nin­kė da­ly­vau­ja net ša­lies ener­ge­ti­kos įmo­nių val­dy­me. Po­li­ti­kai įsi­ti­ki­nę, kad mies­tui nau­dos tai ne­tei­kia, ne­bent, lyg so­vie­ti­nia­me įta­kin­gų me­džio­to­jų bū­re­ly­je, pa­de­da pri­im­ti ne­vie­ši­na­mus su­si­ta­ri­mus.

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė, šiuo me­tu skai­čiuo­jan­ti dau­giau kaip 1,3 mlrd. li­tų sie­kian­čias sko­las, yra dau­giau kaip 400 įmo­nių ak­ci­nin­kė ar da­li­nin­kė. Sos­ti­nės in­te­re­sų są­ra­še – ir di­džio­sios vals­ty­bi­nės reikš­mės ener­ge­ti­kos įmo­nės: stra­te­gi­nės svar­bos bend­ro­vė „Lie­tu­vos ener­gi­jos ga­my­ba“, vyk­dan­ti elek­tros ener­gi­jos ir ši­lu­mos ga­my­bos, tie­ki­mo, elek­tros ener­gi­jos im­por­to bei eks­por­to ir pre­ky­bos elek­tra veik­lą, jos di­džiau­sias pa­da­li­nys Lie­tu­vos elek­tri­nė, ga­mi­nan­ti elek­tros ir ši­lu­mos ener­gi­ją bei tei­kian­ti elek­tros ener­ge­ti­kos sis­te­mi­nes pa­slau­gas, Lie­tu­vos elek­tros per­da­vi­mo sis­te­mos ope­ra­to­rius „Litg­rid” (tie­sa, sa­vi­val­dy­bė skel­bia val­dan­ti bend­ro­vės „Litg­rid tur­tas“ – taip įmo­nė va­din­ta tik trum­pą lai­ką 2010 me­tais – ak­ci­jas), Lie­tu­vos elek­tros skirs­to­mų­jų tink­lų ope­ra­to­rius „Les­to“.

Už tu­ri­mas ak­ci­jas, ku­rių da­lis skir­tin­go­se įmo­nė­se sie­kia nuo 0,068 iki 0,128 proc., Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, už pra­ėju­sius 2013 me­tus sos­ti­nė ga­vo 376,2 tūkst. li­tų di­vi­den­dų.

Eugenijus Gentvilas: „Kodėl žmonės eina į medžioklę ir labai stengiasi patekti į būrelį, kuriame dalyvauja įtakingi asmenys? Gal taip galima paaiškinti Vilniaus dalyvavimą šalies energetikos įmonių valdyme.“/Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka

„Sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės nu­ro­do­ma per me­tus gau­tų di­vi­den­dų su­ma – ma­žiau nei 400 tūkst. li­tų – to­kiam mies­tui kaip Vil­nius yra vos ke­lių va­lan­dų iš­lai­dos. Vie­nin­te­lis ga­li­mas spren­di­mo ne­at­si­sa­ky­ti vals­ty­bi­nių ener­ge­ti­kos įmo­nių ak­ci­jų pa­aiš­ki­ni­mas ga­lė­tų bū­ti tik toks: sė­di­me kar­tu su di­džiai­siais ak­ci­nin­kais, spren­džia­me kaž­ko­kius klau­si­mus tiek dėl vals­ty­bės val­do­mų įmo­nių, tiek dėl sa­vo rei­ka­lų. Juk ko­dėl žmo­nės ei­na į me­džiok­lę ir la­bai sten­gia­si pa­tek­ti į bū­re­lį, ku­ria­me da­ly­vau­ja įta­kin­gi as­me­nys?“ - LŽ aiš­ki­no bu­vęs Klai­pė­dos mies­to me­ras, Sei­mo Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos na­rys, Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las.

Ti­ki­na ga­vu­si iš valstybės

Bend­ro­vė­je „Lie­tu­vos ener­gi­jos ga­my­ba“ Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė tu­ri di­džiau­sią - 0,128 proc. – ak­ci­jų skai­čių. Per pra­ėju­sius me­tus šis tur­tas sos­ti­nei da­vė be­veik 125 tūkst. li­tų pa­ja­mų. „Les­to“, kur sa­vi­val­dy­bės ak­ci­jų da­lis sie­kia 0,098 proc., mies­tui iš­mo­kė­jo 220,6 tūkst. li­tų. Dar 0,068 proc. „Litg­rid“ ak­ci­jų sos­ti­nės ki­še­nę pa­pil­dė 30,6 tūkst. li­tų.

Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus at­sto­vės Au­re­li­jos Rai­lai­tės LŽ per­duo­to­je in­for­ma­ci­jo­je tei­gia­ma, kad sos­ti­nė vals­ty­bi­nių ener­ge­ti­kos įmo­nių ak­ci­jų ne­pir­ko. „Tai bu­vo apie 1996 me­tus, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės ir Sei­mo spren­di­mu. Ak­ci­jos ati­te­ko po reor­ga­ni­za­ci­jos, kai tur­tas bu­vo pa­da­ly­tas tarp vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių. Di­vi­den­dai mo­ka­mi pa­gal nu­ma­ty­tus įsta­ty­mus“, - nu­ro­do­ma sa­vi­val­dy­bės at­sa­ky­me. Kaip ži­no­ma, tais me­tais nuo „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ bu­vo at­skir­tos spe­cia­lio­sios pa­skir­ties ak­ci­nės bend­ro­vės, pe­rė­mu­sios ši­lu­mos tink­lus, ir su šiuo tur­tu per­duo­tos sa­vi­val­dy­bėms.

Iš Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės LŽ pa­teik­tos in­for­ma­ci­jos aiš­kė­ja, kad ko­rek­ci­jos dėl mies­to val­do­mų ak­ci­jų vyk­dy­tos ir 2000-ai­siais, reor­ga­ni­zuo­jant „Lie­tu­vos ener­gi­ją“, taip pat – 2011 me­tais, pa­čia­me elek­tros ener­ge­ti­kos sek­to­riaus re­for­ma­vi­mo įkarš­ty­je.

A. Zuoko vadovaujama sostinės savivaldybė iš valdomų šalies energetikos įmonių akcijų uždirba tik vos daugiau nei 370 tūkst. litų per metus./Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka

Klai­pė­da li­ko be dovanų

E. Gent­vi­las, nuo 1997 me­tų va­do­va­vęs Klai­pė­dos mies­tui, ti­ki­no, kad jo tuo me­tu at­sto­vau­ja­ma sa­vi­val­dy­bė po ši­lu­mos ūkio reor­ga­ni­za­ci­jos ener­ge­ti­kos įmo­nių ak­ci­nin­ke, ki­taip nei Vil­nius, ne­ta­po. „Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bė ti­krai ne­bu­vo vals­ty­bės ener­ge­ti­kos įmo­nių ak­ci­nin­kė. Sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo Tur­to de­par­ta­men­tas, kas mė­ne­sį per­žiū­rė­da­vo­me tur­to val­dy­mo at­as­kai­tas: to­kių da­ly­kų pas mus ne­bu­vo. Gal Vil­niui bu­vo su­teik­tos ak­ci­jos iš­im­ties tvar­ka? Ga­li bū­ti ir taip, kad Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė, pri­si­deng­da­ma spren­di­mais dėl ši­lu­mos ūkio at­sky­ri­mo, ki­tais bū­dais įsi­gi­jo ener­ge­ti­kos bend­ro­vių ak­ci­jų – bet apie tai be­lie­ka tik spė­lio­ti“, - aiš­ki­no po­li­ti­kas.

Tė­vy­nės są­jun­gos–­Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų par­ti­jos (TS-LKD) še­šė­li­nis ener­ge­ti­kos mi­nis­tras par­la­men­ta­ras Dai­nius Krei­vys svars­tė, kad 1996-ai­siais, vyk­dant ši­lu­mos ūkio reor­ga­ni­za­ci­ją, ener­ge­ti­kos įmo­nių ak­ci­jos Vil­niaus sa­vi­val­dy­bei ga­lė­jo ati­tek­ti už ne­įvar­di­ja­mas įsko­las.

„Ak­ci­jo­mis ga­lė­jo bū­ti pa­deng­ta kaž­ko­kia tuo­me­ti­nės Vy­riau­sy­bės sko­la sa­vi­val­dy­bei ar pa­na­šiai. Ki­tu bū­du jos ne­ga­lė­jo bū­ti „do­va­no­tos“. Vė­liau, vyks­tant ener­ge­ti­kos re­for­moms, jos ga­lė­jo bū­ti pers­kirs­ty­tos per nau­jai at­si­ra­du­sias įmo­nes“, - svars­tė po­li­ti­kas.

Pa­lai­ky­mo nesulaukė

Bu­vęs Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rius so­cial­de­mo­kra­tas Gin­tau­tas Pa­luc­kas įsi­ti­ki­nęs, kad šiuo me­tu val­do­mos ener­ge­ti­kos įmo­nių ak­ci­jos jo­kios rea­lios nau­dos sos­ti­nei ne­duo­da. „Kiek bu­vau su­si­dū­ręs su tais rei­ka­lais, ga­liu pa­sa­ky­ti, kad mies­tas toms įmo­nėms di­de­lės įta­kos ne­tu­ri, be to, in­for­ma­ci­ja apie jų veik­lą šiuo me­tu prie­ina­ma vie­šai, tai­gi ke­lios val­do­mos ak­ci­jos ne­la­bai tu­ri pra­smės“, - svars­tė jis.

Vis dėl­to dar pra­ėju­siais me­tais Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė, re­gis, ban­dė ras­ti už­ta­ri­mą ša­lies ener­ge­ti­kos sis­te­mos įmo­nes val­dan­čio­je „Lie­tu­vos ener­gi­jo­je“ (ji yra pa­grin­di­nė dau­gu­mos įmo­nių, ku­rių val­dy­me da­ly­vau­ja sos­ti­nė, ak­ci­nin­kė). 2013-ai­siais sa­vi­val­dy­bė gar­siai skel­bė apie pa­si­ra­šy­tą ke­ti­ni­mų pro­to­ko­lą, pa­gal ku­rį „Lie­tu­vos ener­gi­ja“ ža­dė­jo svars­ty­ti ga­li­my­bę kar­tu su sa­vi­val­dy­be re­kons­truo­ti Vil­niaus III ter­mo­fi­ka­ci­nę elek­tri­nę, iki 2017 me­tų va­sa­rio iš­nuo­mo­tą Pra­ncū­zi­jos kon­cer­no "Dal­kia" val­do­mai "Vil­niaus ener­gi­jai", ir taip esą at­pi­gin­ti šil­dy­mą gy­ven­to­jams. Ta­čiau šį pa­va­sa­rį Vy­riau­sy­bė pri­ėmė spren­di­mą Vil­niaus ir Kau­no cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos ūkius pe­rim­ti į vals­ty­bės ran­kas, o sos­ti­nės va­do­vų siū­ly­tą pla­ną at­me­tė kaip pra­si­len­kian­tį su Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­ta Na­cio­na­li­ne ši­lu­mos ūkio plė­tros prog­ra­ma.

„Gal­būt Vil­niaus va­do­vai įžvel­gė pra­smę sė­dė­ti kar­tu su di­džiau­siais ak­ci­nin­kais ir pri­imi­nė­ti tam ti­krus spren­di­mus: tar­ki­me, įsi­pa­rei­go­ti tei­gia­mai bal­suo­ti vie­nu ar ki­tu klau­si­mu, jei ki­ta ša­lis pa­si­ža­dės taip pat tei­gia­mai rea­guo­ti į smul­kio­jo ak­ci­nin­ko kaž­ko­kius pa­gei­da­vi­mus – tai ga­lė­tų bū­ti tam ti­kra mai­nų lo­gi­ka. Bet, kal­bant apie eko­no­mi­nį efek­ty­vu­mą, pra­smės val­dy­ti pro­cen­ti­nes ak­ci­jų da­lis ti­krai ne­ma­tau“, - Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės spren­di­mą ir to­liau lai­ky­ti ener­ge­ti­kos įmo­nių ak­ci­jas LŽ ko­men­ta­vo E. Gent­vi­las.

Šešėlinis energetikos ministras Dainius Kreivys įsitikinęs, kad sprendimas valdyti tokį mažą energetikos bendrovių akcijų skaičių, kokį turi Vilniaus savivaldybė, miestui ekonomiškai nenaudingas./LŽ archyvo nuotrauka

Bi­jo pardavimo

Še­šė­li­nis ener­ge­ti­kos mi­nis­tras D. Krei­vys taip pat įsi­ti­ki­nęs, kad spren­di­mas val­dy­ti tiek ma­žai ener­ge­ti­kos bend­ro­vių ak­ci­jų, kiek jų šiuo me­tu tu­ri sa­vi­val­dy­bė, mies­tui eko­no­miš­kai ne­nau­din­gas. Pa­sak jo, val­do­mas ak­ci­jas Vil­niui bū­tų ra­cio­na­liau­sia par­duo­ti, tuo la­biau kad jo­mis sėk­min­gai pre­kiau­ja­ma bir­žo­je.

„Vie­na prob­le­ma: da­bar­ti­nis me­ras Ar­tū­ras Zuo­kas mies­to pi­ni­gus nau­do­ja ne pa­gal pa­skir­tį, to­dėl bai­su, kad jis vėl juos su­dės ar į „Air Li­tua­ni­cą“ (mi­li­jo­ni­nė­mis fi­nan­si­nė­mis in­jek­ci­jo­mis iš ban­kru­tuo­jan­čios sos­ti­nės lė­šų „mai­ti­na­ma“ A. Zuo­ko ini­cia­ty­va įkur­ta skry­džių bend­ro­vė – red.), ar į „Vil­nius ve­ža“ (tak­si pa­slau­gų įmo­nė, ku­rią už­da­ry­ti įpa­rei­go­jo Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba – red.), ir gau­tos lė­šos ten tie­siog pa­skęs. Da­bar­ti­nis Vil­niaus biu­dže­tas yra lyg kiau­ras mai­šas, į ku­rį ga­li krau­ti kiek no­ri – vis­kas tuš­čiai. Tai­gi ne­ma­nau, kad ak­ci­jas pro­tin­ga bū­tų par­da­vi­nė­ti iki ar­tė­jan­čių sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų, bet at­ei­ty­je – ti­krai taip“, - aiš­ki­no D. Krei­vys.