Vilniaus ir Klaipėdos teisėjoms iškeltos drausmės bylos
Tei­sė­jų eti­kos ir draus­mės ko­mi­si­ja (TEDK) penk­ta­die­nį iš­kė­lė draus­mės by­las Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jai So­na­tai Bie­liaus­kie­nei ir Klai­pė­dos mies­to apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jai Ra­sai Au­gus­tei.

S.Bie­liaus­kie­nei by­la ini­ci­juo­ta dėl gal­būt ne­tin­ka­mo el­ge­sio su teis­mo dar­buo­to­jais ir dėl pro­ce­si­nių ter­mi­nų pa­žei­di­mo, R.Au­gus­tei – dėl by­li­nė­ji­mo­si su sa­vi­val­dy­be, at­si­sa­kant mo­kė­ti rink­lia­vą už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų iš­ve­ži­mą.

Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mo va­do­vė Lo­re­ta Braž­die­nė TEDK nu­ro­dė, kad tei­sė­ja S.Bie­liaus­kie­nė nuo­lat ne­tin­ka­mai el­gia­si su teis­me nag­ri­nė­ja­mų by­lų da­ly­viais, ne­si­lai­ky­da­ma pro­fe­si­nės eti­kos jiems mo­ra­li­zuo­ja. Dėl ne­pa­gar­baus tei­sė­jos el­ge­sio su ja at­si­sa­ko dirb­ti teis­mo po­sė­džių se­kre­to­rės, tei­sė­jo pa­dė­jė­jai.

„Ne­ko­rek­tiš­kas S.Bie­liaus­kie­nės el­ge­sys le­mia nuo­la­ti­nę su ja dir­ban­čio per­so­na­lo kai­tą. Pa­sak teis­mo pir­mi­nin­kės, tei­sė­jai trūks­ta da­ly­kiš­ku­mo ir san­tū­ru­mo, ji pra­stai val­do emo­ci­jas kri­ti­nė­se si­tua­ci­jo­se“, – draus­mės by­los mo­ty­vus nu­ro­do Na­cio­na­li­nė teis­mų ad­mi­nis­tra­ci­ja.

At­li­kus tei­sė­jos dar­bo pa­ti­kri­ni­mą taip pat nu­sta­ty­ta, kad S.Bie­liaus­kie­nė daž­nai pa­žei­džia pro­ce­si­nius ter­mi­nus, tu­ri di­de­lį ne­iš­nag­ri­nė­tų by­lų skai­čių. TEDK at­krei­pė dė­me­sį, kad teis­mo va­do­vė ne­tin­ka­mą tei­sė­jos S.Bie­liaus­kie­nės el­ge­sį už­fik­sa­vo ne kar­tą ir įžvel­gė Tei­sė­jų eti­kos ko­dek­se įtvir­tin­tų pa­do­ru­mo ir par­ei­gin­gu­mo pri­nci­pų pa­žei­di­mo po­žy­mių.

„Teis­me mė­gin­ta tai­kiai iš­spręs­ti si­tua­ci­ją – tei­sė­jai bu­vo skir­tas at­ski­ras ka­bi­ne­tas, pa­keis­ti ke­tu­ri pa­dė­jė­jai, še­šios po­sė­džių se­kre­to­rės, ta­čiau tai­ky­tos prie­mo­nės ne­pa­si­tei­si­no. Tei­sė­ja iki šiol ne­pri­pa­žįs­ta sa­vo ne­tin­ka­mo el­ge­sio. TEDK ver­ti­no, kad ne­pa­gar­bus tei­sė­jos el­ge­sys su teis­mo per­so­na­lu, nuo­lat da­ro­mi pro­ce­si­niai pa­žei­di­mai yra ne­to­le­ruo­ti­ni, to­dėl tei­sė­jai S.Bie­liaus­kie­nei bu­vo iš­kel­ta draus­mės by­la“, – kons­ta­ta­vo draus­mės ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Au­re­li­jus Gu­taus­kas.

Dėl gal­būt ne­tin­ka­mo Klai­pė­dos mies­to apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jos R.Au­gus­tės el­ge­sio krei­pė­si Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­ja.

Skun­de nu­ro­do­ma, kad ši tei­sė­ja ne­mo­ka vals­ty­bė­je įsta­ty­mais nu­sta­ty­to mo­kes­čio – vie­ti­nės rink­lia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą ir tvar­ky­mą Klai­pė­dos mies­te. Tei­sė­ja su šiuo kal­ti­ni­mu ne­su­tin­ka ir nuo 2011 me­tų Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos spren­di­mus skun­džia teis­mams.

„Tei­sė­jos ven­gi­mas mo­kė­ti mo­kes­čius ir sie­kis iš­veng­ti mo­kes­čių mo­kė­ji­mo nau­do­jan­tis pri­vers­ti­nio iš­ieš­ko­ji­mo se­na­ti­mi yra ne­su­de­ri­na­mas su tei­sė­jo prie­sai­ka ir Tei­sė­jų eti­kos ko­dek­so rei­ka­la­vi­mais“, – tei­gia­ma tei­ki­me.

TEDK nu­sta­tė, kad tei­ki­me nu­ro­dy­tos ap­lin­ky­bės dėl ne­tin­ka­mo tei­sė­jos R.Au­gus­tės el­ge­sio pa­sit­vir­ti­no, nu­sta­ty­ta, kad tei­sė­ja ne­si­lai­kė Tei­sė­jų eti­kos ko­dek­so rei­ka­la­vi­mų, to­dėl jai iš­kel­ta draus­mės by­la.

„Konf­lik­ti­nė­se si­tua­ci­jo­se tei­sė­jas tu­rė­tų ieš­ko­ti komp­ro­mi­so ir tai­kaus spren­di­mo bū­do, o ne vel­tis į daug me­tų trun­kan­čius tei­si­nius gin­čus dėl ne­di­de­lės su­mos (iki 30 eu­rų). Taip pat tei­sė­jas tu­rė­tų ne­pikt­nau­džiau­ti teis­mi­nių ins­ti­tu­ci­jų lai­ku ir są­nau­do­mis“, – tei­gia A.Gu­taus­kas.

Tei­sė­joms iš­kel­tos draus­mės by­los per­duo­da­mos Tei­sė­jų gar­bės teis­mui. Jis ga­li skir­ti vie­ną iš šių draus­mi­nių nuo­bau­dų: par­eikš­ti pa­sta­bą, pa­pei­ki­mą ar griež­tą pa­pei­ki­mą. Tei­sė­jų gar­bės teis­mas sa­vo spren­di­mu ga­li pa­siū­ly­ti pre­zi­den­tei ar Sei­mui at­leis­ti tei­sė­ją iš par­ei­gų ar pa­siū­ly­ti pre­zi­den­tei kreip­tis į Sei­mą dėl ap­kal­tos tei­sė­jui.