Vilniaus ir Kauno merų lenktynės
Kau­no me­ras Vis­val­das Ma­ti­jo­šai­tis sie­kia par­ody­ti sa­vo nu­veik­tus dar­bus, tuo me­tu sos­ti­nės va­do­vas Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius dar tu­ri „ge­sin­ti gais­rus“. Taip Vil­niaus ir Kau­no me­rų dar­bo pra­džią ver­ti­na vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tai. 

Jų tei­gi­mu, R. Ši­ma­šius sten­gia­si iš­lai­ky­ti drau­giš­ko ir be­si­šyp­san­čio me­ro po­zi­ci­ją, o V. Ma­ti­jo­šai­tis lai­ko­si griež­tes­nio ir stip­res­nio po­li­ti­ko įvaiz­džio.

Tie­sio­gi­niuo­se me­ro rin­ki­muo­se ga­vęs be­veik 63 proc. rin­kė­jų bal­sų R. Ši­ma­šius ta­po Vil­niaus me­ru ir pa­kei­tė ne vie­ną ka­den­ci­ją sos­ti­nei va­do­va­vu­sį Ar­tū­rą Zuo­ką. Be­veik tiek pat bal­sų su­rin­kęs V. Ma­ti­jo­šai­tis įvei­kė kon­ser­va­to­rių And­rių Kup­čins­ką.

Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to (TSPMI) dės­ty­to­jas po­li­to­lo­gas Maž­vy­das Jas­trams­kis sa­ko, kad na­cio­na­li­niu ly­giu bei ži­niask­lai­do­je ge­riau ma­to­mas R. Ši­ma­šius: „Bet tai na­tū­ra­lu, nes Vil­nius – di­des­nis mies­tas, ir jam ski­ria­ma dau­giau dė­me­sio.“

Pa­na­šiai kal­ba ir Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) po­li­to­lo­gas Ber­na­ras Iva­no­vas, pa­sak ku­rio, Vil­niu­je iš­ties dau­giau triukš­mo. „Kau­ne vis­kas vyks­ta ga­na ty­liai, ra­miai. V. Ma­ti­jo­šai­tį daž­nai ten­ka ma­ty­ti cen­tre. Nie­kas iš vi­suo­me­nės ne­mė­gi­na prie jo prie­iti, kaž­ką jam pa­sa­ky­ti ar pa­ko­men­tuo­ti. Kau­ne nau­ja­sis me­ras bu­vo su­tik­tas ga­na ra­miai, be di­des­nių emo­ci­jų. Triukš­mo pra­sme Vil­niu­je me­ras star­ta­vo gar­siau, bet tai jo­kiu bū­du nė­ra ko­ky­bės ar ne ko­ky­bės ženk­las“, – ma­no po­li­to­lo­gas.

Vie­šų­jų ry­šių kom­pa­ni­jos „No­va Me­dia“ vy­res­ny­sis par­tne­ris Ari­jus Ka­taus­kas tei­gia, kad me­rų el­ge­sys ski­ria­si ir so­cia­li­nė­je ži­niask­lai­do­je – R. Ši­ma­šius la­bai ak­ty­viai bend­rau­ja so­cia­li­niuo­se tink­luo­se, tuo me­tu Kau­no me­ras juo­se nė­ra toks ak­ty­vus.

„Rei­kė­tų įver­tin­ti ir re­to­ri­ką, ku­ria va­do­vau­ja­si R. Ši­ma­šius ir V. Ma­ti­jo­šai­tis. Nors Vil­niaus me­ras opo­nen­tų daž­nai kal­ti­na­mas, kad la­biau griau­na, o ne ku­ria, jis yra švel­nes­nis, ak­ty­ves­nis ir drau­giš­kes­nis. Tuo me­tu Kau­no me­ras rin­ki­mus lai­mė­jo ag­re­sy­ves­ne re­to­ri­ka, jis lai­ko­si griež­tes­nio ir stip­res­nio po­li­ti­ko įvaiz­džio“, – por­ta­lui LRT.lt ko­men­ta­vo A. Ka­taus­kas.

Sten­gia­si pil­dy­ti duo­tus pažadus

Kaip tei­gia po­li­to­lo­gas B. Iva­no­vas, R. Ši­ma­šius ban­do už­da­ry­ti kai ku­riuos kon­tro­ver­siš­kus A. Zuo­ko pro­jek­tus, ku­rie mies­tui ga­li bū­ti per su­dė­tin­gi fi­nan­siš­kai. „Sko­lų yra daug, o am­bi­ci­jos ne vi­suo­met kon­ver­tuo­ja­si į kaž­ką dau­giau nei nuo­sto­liai“, – LRT.lt kal­bė­jo B. Iva­no­vas.

Pa­sak TSPMI dės­ty­to­jo M. Jas­trams­kio, tiek Vil­niaus, tiek Kau­no me­rai kol kas di­des­nių klai­dų ne­pa­da­rė. „Air Li­tua­ni­ca“ is­to­ri­ja bu­vo pa­lik­ta lyg ak­muo, už ku­rio bu­vo ga­li­ma užk­liū­ti. Yra ri­zi­kų, bet pa­na­šu, kad R. Ši­ma­šius dar su­sit­var­ko, ir tai at­sis­pin­di Li­be­ra­lų są­jū­džio (LS) rei­tin­guo­se. Jei R. Ši­ma­šiui ne­si­sek­tų, ir vi­suo­me­nė pra­stai jį pri­im­tų, tai ma­ty­tų­si bend­ra­me LS rei­tin­ge“, – tvir­ti­na po­li­to­lo­gas.

A. Ka­taus­ko tei­gi­mu, pa­sta­rą­jį me­rų va­do­va­vi­mo pe­rio­dą ga­li­ma va­din­ti ban­dy­mo lai­ky­tis rin­ki­mų me­tu duo­tų pa­ža­dų pe­rio­du, kai no­ri­ma kaip įma­no­ma grei­čiau par­ody­ti tam ti­krą re­zul­ta­tą. „R. Ši­ma­šius dau­giau ak­cen­ta­vo Ža­lio­jo til­to skulp­tū­ras, „Air Li­tua­ni­ca“, dar­že­lius. Šių klau­si­mų Vil­niaus me­ras pa­sta­ruo­ju me­tu ir lai­kė­si. Tuo me­tu V. Ma­ti­jo­šai­tis ak­cen­ta­vo tau­py­mą, gat­ves, ra­cio­na­lų lė­šų iš­lei­di­mą. To­kios bu­vo šių me­rų ker­ti­nės ži­nu­tės per rin­ki­mus, to­dėl jie yra į tai su­si­kon­cen­tra­vę“, – LRT.lt kal­bė­jo A. Ka­taus­kas.

Vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­to tei­gi­mu, dar ne­atė­jo tas me­tas, kai žmo­nės sa­ko, jog jo­kių po­ky­čių mies­te ne­ma­ty­ti. „Tai dar pe­rio­das, kai ga­li­ma kal­tin­ti se­ną­ją val­džią, kad ji kaž­ko ne­pa­da­rė. [...] Tur­būt vie­ni di­džiau­sių iš­šū­kių dėl trans­por­to ir ki­tų da­ly­kų kils va­sa­ros pa­bai­go­je. Po at­os­to­gų ky­la prob­le­mų dėl kamš­čių, gat­vių, dar­že­lių. Tuo­met pra­si­dės kon­kre­tūs klau­si­mai, kas yra pa­da­ry­ta“, – tei­gia A. Ka­taus­kas.

VDU po­li­to­lo­gas B. Iva­no­vas ma­no, kad ti­kė­tis di­des­nių re­zul­ta­tų per ke­le­tą mė­ne­sių iš­ties bū­tų nai­vu. „Di­džiau­si Kau­no skau­du­liai – pa­sta­tai vai­duok­liai ir pan., iš­li­ko. Su­nku ti­kė­tis, kad kaž­kas es­min­gai pa­si­keis­tų per po­ra mė­ne­sių. Tur­būt po me­tų bus ga­li­ma kon­kre­čiau pa­sa­ky­ti, ar iš ti­krų­jų tai, ką, pa­vyz­džiui, pa­ža­dė­jo V. Ma­ti­jo­šai­tis, įgy­ven­di­no“, – aiš­ki­na B. Iva­no­vas.

R. Ši­ma­šius per daug pats ko­men­tuo­ja?

Ry­šių su vi­suo­me­ne spe­cia­lis­tas Liu­tau­ras Ule­vi­čius sa­ko, kad V. Ma­ti­jo­šai­tis tu­rė­jo pa­lan­kes­nę star­ti­nę po­zi­ci­ją ir ją tin­ka­mai iš­nau­do­jo. „V. Ma­ti­jo­šai­tis ne­tu­rė­jo di­de­lio ne­igia­mo krū­vio ir ga­lė­jo im­tis kon­kre­čių dar­bų. Kau­no me­ras sa­vo nu­veik­tuo­se dar­buo­se sten­gia­si įžvelg­ti tei­gia­mų as­pek­tų. Tuo me­tu R. Ši­ma­šius iš pra­džių tu­ri ge­sin­ti „de­gan­čius gais­rus“ – ir tai jam truk­do už­siim­ti kons­truk­ty­via veik­la“, – LRT.lt ko­men­ta­vo L. Ule­vi­čius.

Dėl šios prie­žas­ties, pa­sak ry­šių su vi­suo­me­ne spe­cia­lis­to, per pir­muo­sius mė­ne­sius at­ro­do, kad V. Ma­ti­jo­šai­tis mies­to la­bui jau daug ką nu­vei­kė, tuo me­tu R. Ši­ma­šiaus ko­man­da esą at­ro­do su­tri­ku­si ir ban­dan­ti ieš­ko­ti spren­di­mų, bet jų ne­ran­da. „Da­bar jie tar­si pra­dė­jo ju­dė­ti, pa­da­rė ke­le­tą su­dė­tin­gų va­dy­bi­nių spren­di­mų, bet kiek jie bus il­ga­lai­kiai ir sėk­min­gi – dar anks­ti kal­bė­ti ir ver­tin­ti“, – pri­dū­rė L. Ule­vi­čius.

Be to, pa­sak L. Ule­vi­čiaus, su­dė­tin­gus spren­di­mus R. Ši­ma­šius ko­mu­ni­kuo­ja pats, o ne de­le­guo­ja juos sa­vo ko­man­dos na­riams, pa­vyz­džiui, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rei. „Vie­nin­te­lis šne­kė­to­jas apie ge­rus ir blo­gus da­ly­kus yra R. Ši­ma­šius, ir pa­laips­niui tai jam ga­li su­kel­ti prob­le­mų, nes ne­igia­mos in­ten­ci­jos, emo­ci­jos kau­pia­si. Rei­kė­tų ras­ti sa­vo ko­man­do­je žmo­nių, ku­rie ga­lė­tų pri­siim­ti ne­igia­mų spren­di­mų vie­ši­ni­mo naš­tą ant sa­vo pe­čių.

Pa­vyz­džiui, „Air Li­tua­ni­ca“ si­tua­ci­ją ga­lė­jo de­le­guo­ti kaž­ku­riam iš sa­vo vi­ce­me­rų ar ad­mi­nis­tra­ci­jos va­do­vei ir tam ti­kra pra­sme at­si­ri­bo­ti nuo to vie­šo­jo­je erd­vė­je. [...] Ne­pai­sant to, kad tas spren­di­mas bu­vo rei­ka­lin­gas ir pa­grįs­tas, jis vis tiek yra ne­igia­mas. Kau­nie­čiams nuo ne­igia­mų da­ly­kų kol kas pa­vyks­ta at­si­ri­bo­ti sėk­min­giau“, – LRT.lt kal­bė­jo L. Ule­vi­čius.

Sa­vo ruo­žtu A. Ka­taus­kas pri­me­na, kad R. Ši­ma­šius vi­suo­met pats ak­ty­viai val­dė sa­vo ko­mu­ni­ka­ci­ją tiek ne­igia­mais, tiek tei­gia­mais klau­si­mais. „Ma­nau, jam da­bar keis­ti šios po­zi­ci­jos ne­rei­kia, nes pa­kei­ti­mas su­kel­tų tik pa­pil­do­mų klau­si­mų, o an­traš­tės, kad R. Ši­ma­šius pra­dė­jo slėp­tis už sa­vo ko­man­dos žmo­nių, il­gai ne­lauk­tu­me. Jis pats pa­dik­ta­vo to­kias žai­di­mo tai­syk­les, per rin­ki­mi­nes ba­ta­li­jas at­sa­ki­nė­da­mas į vi­sus klau­si­mus, tai jis tą tu­ri da­ry­ti ir to­liau. Juo­lab kad jam tai gan ge­rai se­ka­si, ne­pai­sant to, kad klai­dų da­ro vi­si“, – tei­gė A. Ka­taus­kas.