Vilniaus gatvėmis šeštadienį – 24-asis bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu"
Sau­sio 10-ąją, šeš­ta­die­nį, ar­tė­jant Lais­vės gy­nė­jų die­nai, sos­ti­nės gat­vė­mis vyks tra­di­ci­nis tarp­tau­ti­nis bė­gi­mas „Gy­vy­bės ir mir­ties ke­liu", skir­tas žu­vu­siems už Lie­tu­vos lais­vę at­min­ti.

Šiuo gra­žiu tra­di­ci­niu ren­gi­niu kas­met pa­ger­bia­mas žu­vu­sių Lie­tu­vos lais­vės gy­nė­jų – Lo­re­tos Asa­na­vi­čiū­tės, Vir­gi­ni­jaus Drus­kio, Da­riaus Ger­bu­ta­vi­čiaus, Ro­lan­do Jan­kaus­ko, Ri­man­to Juk­ne­vi­čiaus, Al­vy­do Ka­na­pins­ko, Al­gi­man­to Pe­tro Ka­vo­liu­ko, Vy­tau­to Kon­ce­vi­čiaus, Vi­do Ma­ciu­le­vi­čiaus, Ti­to Ma­siu­lio, Al­vy­do Ma­tul­kos, Apo­li­na­ro Po­vi­lai­čio, Ig­no Ši­mu­lio­nio, Vy­tau­to Vait­kaus – at­mi­ni­mas.

Bė­gi­mo star­tą 12 val. aikš­te­lė­je prie An­ta­kal­nio ka­pi­nių pa­skelbs ka­rei­vių ra­ke­tų sal­vės. Prieš tai, 11.45 val., ren­gi­nio sve­čiai ir bė­gi­kai ant 1991 me­tais žu­vu­sių­jų Lais­vės gy­nė­jų ka­pų pa­dės gė­les. Ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­vaus ir bė­gi­mo da­ly­vius svei­kins Sei­mo, Vy­riau­sy­bės, Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės, Lie­tu­vos tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­to at­sto­vai.

Bė­gi­mo da­ly­viai star­tuos nuo An­ta­kal­nio ka­pi­nių, to­liau bėgs Ka­rių Ka­pų, Kuo­sų, Jū­ra­tės, L. Sa­pie­gos, An­ta­kal­nio gat­vė­mis, Žir­mū­nų til­tu ir Šei­my­niš­kių gat­ve, Kons­ti­tu­ci­jos pros­pek­tu, T. Nar­bu­to gat­ve, Lais­vės pros­pek­tu, L. Asa­na­vi­čiū­tės, A. P. Ka­vo­liu­ko ir Sau­sio 13-osios gat­vė­mis iki Vil­niaus te­le­vi­zi­jos bokš­to. Bė­gi­mo me­tu bus ri­bo­ja­mas ir stab­do­mas trans­por­to eis­mas.

Bė­gi­mo fi­ni­šas ir da­ly­vių bei or­ga­ni­za­ci­jų ap­do­va­no­ji­mas prie Vil­niaus te­le­vi­zi­jos bokš­to, Sau­sio 13-oios gat­vė­je, nu­ma­to­mas 13.10 val., 13.30 val. – bė­gi­kai ir or­ga­ni­za­to­riai prie Vil­niaus te­le­vi­zi­jos bokš­to me­mo­ria­li­nės sie­nos pa­dės gė­lių.

Kiek­vie­nais me­tais į šį ren­gi­nį at­vyks­ta apie 3 tūkst. da­ly­vių. Ti­ki­ma­si, jog ir šiais me­tais pa­gar­bos bė­gi­me da­ly­vaus gau­sus bū­rys mū­sų ša­lies ir už­sie­nio at­sto­vų. Bė­gi­mas „Gy­vy­bės ir mir­ties ke­liu" pir­mą kar­tą bu­vo su­reng­tas 1992 me­tais.

10.00–11.45 val.

Da­ly­vių re­gis­tra­ci­ja nuo 10.00 val. aikš­te­lė­je prie An­ta­kal­nio ka­pi­nių, Ka­rių ka­pų gat­vė­je.

11.45 val.

Vi­sų mū­sų ša­lies re­gio­nų, ka­ri­nių da­li­nių at­sto­vai, bė­gi­mo or­ga­ni­za­to­riai ir sve­čiai pa­dės gė­lių prie žu­vu­sių­jų Lie­tu­vos Lais­vės gy­nė­jų ka­pų.

11.50 val.

Or­ga­ni­za­ci­nio ko­mi­te­to at­sto­vų, sve­čių pa­svei­ki­ni­mas.

12.00 val.

XXIV tra­di­ci­nio tarp­tau­ti­nio pa­gar­bos bė­gi­mo „Gy­vy­bės ir mir­ties ke­liu” star­tas, ku­rį pa­skelbs ka­rių pa­gar­bos sal­vė.

13.10 val.

Bė­gi­mo lau­rea­tų ap­do­va­no­ji­mo ce­re­mo­ni­ja.

13.20 val.

Gė­lių pa­dė­ji­mas prie Vil­niaus te­le­vi­zi­jos bokš­to me­mo­ria­li­nės sie­nos.