Vilniaus arkivyskupas kviečia per Kalėdas atrasti ramybę
Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pas me­tro­po­li­tas Gin­ta­ras Gru­šas kreip­da­ma­sis į ti­kin­čiuo­sius šv. Ka­lė­dų pro­ga kvie­tė at­ras­ti ra­my­bę ir da­ly­tis sa­vo lai­ku bei mei­le su ar­ti­mai­siais.

Ar­ki­vys­ku­po tei­gi­mu, Ka­lė­dų šven­tės pa­de­da su­ma­žin­ti ne­ri­mą, ku­rį ke­lia įtemp­ta geo­po­li­ti­nė pa­dė­tis ar as­me­ni­niai rū­pes­čiai.

„Šio­mis die­no­mis daž­nai at­si­du­ria­me di­de­lia­me šur­mu­ly­je, į ku­rį mus įtrau­kia pa­si­ren­gi­mo šven­tėms dar­bai, šven­ti­nės pra­mo­gos, sa­vi rū­pes­čiai ar bend­ras vi­suo­me­nės rei­ka­lų sū­ku­rys. Įvai­rūs vie­ti­niai ir pa­sau­lio įvy­kiai – eko­no­mi­nė ne­ži­no­my­bė, ka­ri­niai ir te­ro­ris­ti­niai veiks­mai įvai­riuo­se pa­sau­lio kraš­tuo­se, net ir mū­sų as­me­ni­niai rū­pes­čiai ga­li kel­ti di­de­lį ne­ri­mą mū­sų gy­ve­ni­me ir tar­pu­sa­vio san­ty­kiuo­se“, - tei­gia ar­ki­vys­ku­pas.

„Ka­lė­dų šven­tės siū­lo mums prieš­nuo­dį, ku­rį rei­kia įsi­sa­vin­ti, kad jis bū­tų efek­ty­vus ir ne­išb­lės­tų su pa­sku­ti­niu ka­lė­di­niu ren­gi­niu ar žais­liu­kų nuo ka­lė­di­nės eg­lu­tės nu­rin­ki­mu“, - ra­šo­ma ka­lė­di­nia­me laiš­ke.

Pa­sak dva­si­nin­ko, tik tie­sio­gi­nis ry­šys su Kris­tu­mi, kvie­ti­mas, kad jis nau­jai už­gim­tų šir­dy­se, ga­li su­teik­ti ža­da­mą ra­my­bę ne tik per šven­tes, bet ir vi­sam gy­ve­ni­mui.

„Priim­ki­me į sa­vo šir­dis Kris­taus ne­ša­mą ra­my­bę, kad ją pa­jus­tų kiek­vie­nas, su ku­riuo su­si­tik­si­me per šias šven­tes. Pa­ty­rę Kris­tų sa­vo šir­dy­je, at­sig­ręž­ki­me į ki­tus ir da­lin­ki­mės tuo, ką per Jį esa­me ga­vę, – sa­vo lai­ku, ma­te­ria­li­nė­mis gė­ry­bė­mis, o svar­biau­sia – ta mei­le, ku­ria Jis mus pa­mi­lo“, - tei­gė G.Gru­šas.

Ša­lies va­do­vai šv. Ka­lė­dų iš­va­ka­rė­se Lie­tu­vos gy­ven­to­jams pa­lin­kė­jo vie­ny­bės ir pa­kvie­tė su vil­ti­mi žvelg­ti į at­ei­nan­čius me­tus.

Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės tei­gi­mu, gra­žiau­sios me­tų šven­tės tra­di­ci­jos su­jun­gia vi­są Lie­tu­vą.

„Šį va­ka­rą prie Kū­čių sta­lo da­lin­da­mie­si ka­lė­dai­čiu, da­li­na­mės ge­ru­mu ir vil­ti­mi. Švie­siai pri­si­me­na­me tuos, ku­rių nė­ra ša­lia mū­sų. Lin­ki­me stip­ry­bės, lai­mės ir no­rų iš­si­pil­dy­mo pa­tiems bran­giau­siems žmo­nėms. Įsik­lau­sy­ki­me ir iš­girs­ki­me, pa­drą­sin­ki­me ir pa­dė­ki­me. Bran­gin­ki­me ir puo­se­lė­ki­me sa­vo na­mus ir Tė­vy­nę“, - tei­gė pre­zi­den­tė.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius sa­kė, kad ne­pai­sant geo­po­li­ti­nės įtam­pos be­si­bai­gian­tys me­tai Lie­tu­vai bu­vo ga­na sėk­min­gi - pa­sta­ty­tas su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­las, pa­si­reng­ta eu­ro įve­di­mui.

„Mie­lie­ji, te­gul Jū­sų šei­mas, ar­ti­muo­sius ir bi­čiu­lius ap­lan­ko di­džio­sios Ka­lė­dų šven­tės pa­lai­ma, te­gul ly­di ar­tu­mo, bend­ro bu­vi­mo džiu­ge­sys, di­de­lio ti­kė­ji­mo dva­sia. Juk šir­džių ši­lu­ma tirp­do sie­nas tarp žmo­nių, o pa­si­ti­kė­ji­mo jė­ga griau­na jas tarp vals­ty­bių“, - tei­gė mi­nis­tras pir­mi­nin­kas.

Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė lin­kė­jo kur­ti „iš­min­tin­gą dar­ną, ne­šan­čią pil­nat­vę ir ge­ro­vę“, kad Lie­tu­vo­je „kiek­vie­nas jaus­tų­si sau­gus, rei­ka­lin­gas ir my­li­mas“.